Кредити от Банки без Поръчител

В нашата страна вече има различни предложения за отпускане и теглене на кредити от банки без поръчител, даже и с опция за рефинансиране. кредити при различни условия,  предлагат оферти с различни параметри. Кредитоискателите в зависимост от своите потребности и възможности акцентират върху една или друга характеристика на заемите.

Намирането на поръчител в нашите финансови условия е трудно, той трябва да отговаря на редица изисквания по отношение на доход, кредитна история и досие, да не е поръчител по други заеми, сам той да няма активен кредит и други.

Изискването за поръчител е своеобразна гаранция за банката – кредитор, кредитния риск е по-нисък, ако кредитополучателя не се издължава коректно, поръчителя поема отговорността и съответното задължение. Ще разгледаме предложения на банки за кредити без поръчител.

Експресбанк – Кредит Експресо

 • Валута лева или евро, суми до 50000 лв /25000 евро/, срок за погасяване до 10 години.
 • Няма изискване за поръчител.
 • Необходим е превод на работната заплата в банката.
 • Прозрачни и ясни лихвени условия. Лихва – фиксирана за целия период на кредита. По-нисък лихвен процент, ако погасите до 7 години.
 • Има еднократна такса за одобрение на кредитната сделка и месечна такса за обслужване на разплащателната сметка.
 • Съществува възможност за ползване на гратисен период от 18 месеца.
 • Ползвате преференциални условия, ако работната Ви заплата се превежда в банката, включени сте в пакет Смарт и/или имате револвираща кредитна карта.
 • С предоставен кредитен калкулатор правите точните изчисления на Вашия кредит като цяла дължима сума и размер на погасителните вноски.
 • Задължителна застраховка „Живот” и възможност за допълнителна защита със застраховки за безработица и временна нетрудоспособност.
 • http://www.sgeb.bg/bg/

Сибанк  – потребителски кредит „За теб”

 • Валута лева, кредити от банки без поръчител с размер от 1000 до 35000 лв, за клиенти с доход над 1500 лв – до 40000 лв, за клиенти с доход над 2 000 лв – до 50000 лв.
 • Срок за издължаване от 1 до 10 години за суми до 35 000 лв, за размер над този – максимален срок до 7 години.
 • Обезпечение – не се изискват поръчители, прави се залог върху вземания с произход трудово или приравнено /договор за управление и контрол/ и служебно правоотношение.
 • Необходими документи: документ за самоличност, искане за отпускане на потребителски кредит, съгласие на работодател за превод на заплатата и други документи по преценка на банката.
 • След подписването на договора и учредяване на обезпечението парите по кредита се превеждат еднократно по разплащателната сметка с издадена банкова карта.
 • Прави се погасителен план /той е част от договора/, в който се вписва датата на внасяне и размера на погасителната вноска / тя е равна, месечна/.
 • Лихвения процент е променлив, определя се от референтен процент и фиксирана надбавка /има възможност и за фиксиран лихвен процент при максимален срок за погасяване от 60 месеца и други параметри на офертата/.
 • Има такса за анализ и оценка на кредитоспособността, дължима на два пъти, няма такси за пълно или частично предсрочно погасяване.
 • Безплатно се издава кредитна карта с гратисен период. Може да ползвате кредита и за рефинансиране на задължения.
 • https://www.cibank.bg/bg/

Общинска банка

 • Потребителски заеми без поръчители – кредит до 20000 лева.
 • Валута лева или евро, размер до 20000 лв, срок за погасяване до 7 години.
 • Необходими документи за теглене на тези кредити от банки без поръчител: лична карта, искане за кредит, декларация за свързаност, служебна бележка за доход от работодателя и договор за индивидуален превод на трудовото възнаграждение.
 • Променлив лихвен процент /основен лихвен и надбавка/.
 • Има такса за проучване и анализ и комисионна за одобрение на кредита и оформяне на кредитната сделка.
 • Погасяване на равни месечни погасителни вноски.
 • Застраховката „Живот” е безплатна.

Пощенска банка – Потребителски кредит с намаляващи вноски

 • Размер до 40000 лв /до 20000 лв с експресно усвояване/.
 • Срок за погасяване до 10 години.
 • Кандидатстване само с лична карта при бърза процедура.
 • Отговор в рамките на 2 часа. Може ускорено да вземете парите до 1 час след подписване на договора. Има възможност за експресно усвояване на кредита до 3 часа при подадено заявление в клон на банката.
 • Получавате отстъпка в лихвения процент при превод на работна заплата в банката и избор на пакетна програма.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит дължима на два етапа, тя зависи от размера на исканата сума.
 • Има месечна такса за обслужване на разплащателната сметка, а ако ползвате програма на банката дължите такса за нея вместо тази за разплащателната сметка.
 • Има кредитен калкулатор на който може да направите детайлни изчисления.
 • Теглене на кредити от банки без поръчител и погасяване с намаляващи месечни вноски – погашението по главницата е еднакво всеки месец, като в началото е по-голямо от колкото при равните месечни вноски. Главницата намалява по-бързо и месечната лихва е по-малка от колкото при равните месечни вноски, при равни други условия. Месечната вноска намалява всеки месец и съответно изплащате главницата по-бързо и плащате по-малко лихви за целия период на кредита.
 • Може да застраховате кредита си по програма „Защита на плащанията” за безработица, продължителен болничен или временна нетрудоспособност и други. Може да ползвате кредита и за рефинансиране или обединяване на лоши кредити.

Централна Кооперативна банка – Кредит „Днес”

 • Кредити от банки без поръчител до 15000 лв, а за клиенти с осигурителен доход над 800 лв – без поръчител до 30 000 лв, срок за погасяване до 10 години.
 • Необходими важни документи – искане за кредит и декларация от работодател по образец на банката /годишна данъчна декларация за предишен период ако сте самоосигуряващо се лице/.
 • Определен лихвен процент за първата година и по-висок за останалия период на кредита. Получавате ниска лихва по кредита ако са изпълнени следните условия: работите на безсрочен трудов договор или сте държавен служител, имате поне 6 месеца при настоящия работодател, упражнявате свободна професия или влагате личен труд от една година и имате добър осигурителен доход.
 • Има възможност за отстъпки в лихвата при пакетни продажби за тези, които търсят кредити с малка лихва – дебитна, кредитна карта, застраховки в ЗАД Армеец, пакет на банката Сила и други.
 • Няма такси за усвояване и управление на кредита. Има такса за разглеждане на искането за кредит.
 • Допълнителна информация може да получите на безплатен зелен телефон за цялата страна.

Тексим банка – Потребителски кредит без поръчители

 • Кредити от банки без поръчител с много бързо одобрение от 2 часа.
 • Валута лева или равностойност в евро, размер 7 000 лв, срок за погасяване до 7 години.
 • Начини за кандидатстване – онлайн, по телефона или в удобен офис.
 • Изисквания при кандидатстване: български граждани от 18 до 68 години за срока на кредита, с доходи от безсрочен трудов договор, от договор за управление и контрол, от свободна професия или от пенсия за осигурителен стаж и възраст и да нямате просрочени кредитни задължения.
 • Необходими документи – лична карта и декларация от работодател за дохода.
 • Не се изискват поръчители, без превод на работна заплата.
 • Променлив годишен лихвен процент, състои се от базов лихвен за физически лица и фиксирана надбавка.
 • Няма такса за откриване и обслужване на разплащателната сметка с дебитна карта, няма такса за предсрочно погасяване.
 • Има еднократна такса за разглеждане на искането за кредит и за одобрение на кредитната сделка
 • Бързи пари с погасяване: на еднакви месечни вноски.
 • Допълнителна услуга – застраховка „Живот” по желание и за сметка на кредитополучателя.