Кредити с Един Поръчител

На тази страница ще Ви представим няколко потребителски кредити с един поръчител. Кредитите с поръчители са с по-ниски лихви и по-изгодни условия, отколкото тези без обезпечение.

Поръчителят е лице, което в писмена форма поема задължение да отговаря за изпълнението по кредит на длъжника. Поръчителят носи солидарна отговорност с длъжника пред кредитора. Ще разгледаме кредити с един поръчител от няколко банки.

1. ДСК – Стандартен потребителски кредит

 • Обезпечение – поръчителство, броят на поръчителите се определя от размера на исканата сума.
 • Един поръчител – платежоспособно физическо лице за кредит в размер от 500 лева /250 евро/ до 15 000 лева /7500 евро/.
 • Възможност да договорите гратисен период до 3 месеца.
 • Условия за отпускане: да имате размер на средства за издръжка на член от семейството до 100 лева.
 • Няма възрастово ограничение при кандидатстване.
 • Може да кандидатствате чрез онлайн заявка.
 • Банката не се интересува от това за какво ще използвате парите от кредита.
 • Ако получавате заплата или пенсия в банката не са Ви необходими документи за доходи.
 • Лихвата е променлива.
 • Допълнителна лихвена отстъпка при включване в програмата „Партньори плюс”.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит и месечна такса за ползване на платежен пакет.
 • Погасяването е на равни месечни вноски, срока е от 18 месеца до 10 години.

2. ЦКБ – Стандартен потребителски кредит

 • Кредити с един поръчител в размер от 8 000 до 15 000 лева.
 • Валута: лева, евро или щатски долари, срок за погасяване до 7 години.
 • Условия за отпускане: да работите на безсрочен трудов договор и да имате поне 6 месеца в настоящата работа.
 • Документи, необходими за кредитоискателя – копие от личната карта, искане за кредит по образец на банката, декларация от работодател за доходите, ако не ги получавате в банката. За поръчителя – лична карта, справка за поръчителя по образец на банката и попълнена декларация.
 • Плаващ годишен лихвен процент, независимо от вида на валутата, по-нисък при превод на доходите в банката. Възможност за допълнителни лихвени отстъпки при пакетни продажби – дебитна, кредитна карта, застраховки в ЗАД „Армеец” и други.
 • Няма такси за усвояване и управление на кредита.
 • Има еднократна такса за разглеждане на искането за кредит.

3. Общинска банка – Потребителски кредит

 • Обезпечение – поръчител едно физическо лице.
 • Валута в лева или евро, размер на кредита – от 500 до 5 000 лева или равностойността им в евро, по курса на БНБ към датата на сключване на кредита.
 • Срок за погасяване до 10 години.
 • Необходими документи: документи за самоличност и типови по образец на банката за кредитополучателя и поръчителя.
 • Променлив лихвен процент.
 • Има такса за проучване и анализ по искането за кредит и за одобрение на кредита и документално оформяне на кредитната сделка.
 • Начин на погасяване – чрез равни месечни вноски или ежемесечно по погасителен план.
 • Безплатна застраховка „Живот”.

4. Банка ПИРЕОС – Потребителски кредит

 • Изисква се един поръчител /солидарен длъжник/ за обезпечение на кредита.
 • Валута – лева, размер от 500 до 40 000 лева, срок за погасяване от 6 до 120 месеца.
 • Променлив лихвен процент, формиран от шестмесечен SOFIBOR плюс надбавка. По-нисък лихвен процент при превод на работна заплата в банката.
 • Допълнителни изисквания – сключване на застраховка „Живот”според политиката на банката, издаване на дебитна карта и други.
 • Парите по кредита се усвояват еднократно.
 • Кредита се погасява чрез равни месечни вноски.

5. Алианц България – Потребителски кредит

 • Кредити с един поръчител или един съдлъжник.
 • Валута лева или евро, размер до 30 000 лева, срок за погасяване до 10 години.
 • Плаващ лихвен процент – сбор от референтен лихвен процент /пазарен индекс/ и надбавка.
 • Има такси за проучване и изготвяне на становище по кредита, месечна такса за поддръжка на разплащателната сметка и такса за годишно обслужване на кредитна карта.
 • Безплатна застраховка „Живот”, ако отговаряте на условията на финансовия център на банката.
 • Може да ползвате кредита за обзавеждане, за ремонт, кредит за кола, покупка на техника, за рефинансиране на потребителски кредит и др.

От момента в който кредитополучателя спре да плаща, задължението се поема от поръчителя за неизплатената част от заема.Поръчителят се запознава с всички условия на договора за кредит, подписва го, за да е наясно със своите права и отговорности.

Поръчителят трябва да отговаря на определени условия, да е платежоспособен, да работи на безсрочен трудов договор не по-малко от 12 или 6 месеца назад, да получава определен размер на нетно трудово възнаграждение, да има добра кредитна история, да не е поръчител по други заеми, той самия да няма заем, чистия му доход да покрива месечната погасителна вноска и други.

Поръчителят носи сериозна отговорност, той поема голям риск. Ако плати задължението на длъжника, той разбира се може да си го възстанови по съдебен път, което е много трудно и почти невъзможно в практиката. Поръчителят гарантира изплащането на дълга на кредитора, той трябва да изпълни чуждо задължение в същия размер и при същите условия, независимо, че парите не са изтеглени от него.

Банките удържат пари от доходите на поръчителите до окончателното погасяване на дълга на кредитополучателите, банките могат да направят запор на сметки, да предприемат и други действия. Кредитите които банките отпускат с изискване за поръчители по принцип са при по-благоприятни и изгодни условия за кредитополучателите. Те могат да получат по-голям размер парични средства, по-ниска лихва, по-дълъг срок за погасяване и други предимства.