Безлихвени Кредити за Малкия Бизнес

Много често малкия бизнес не разполага със средства за да увеличи капитала си, няма пари за инвестиции, за оборотни средства. Недостигът на финансови ресурси кара много хора да търсят безлихвени кредити за малкия бизнес или преференциални фирмени заеми. Достъпът на фирми до кредити е ограничен поради някои причини, произтичащи от спецификата на дейността и обезпечението, което може да предложи малкия бизнес на банките.

За да се стимулира дейността на малкия бизнес има различни икономически лостове. Безлихвеното кредитиране е една ценна и безвъзмездна помощ, която стимулира и мотивира работата. Трудно ще се намерят банки които да отпускат безлихвени кредити на малкия бизнес. За да подпомогнат и съдействат някои банки предлагат облекчения и преференции. Ще Ви запознаем с дейността на някои банки в тази област, за да намерите изход при затруднения в развитието на малкия бизнес и Вашата фирма.

1. ПРОКРЕДИТ БАНК 

Прокредит Банк отпуска кредити при изключително изгодни условия: по-ниски лихви, по-малки обезпечения, без такси, а в някои случай и частична безвъзмездна помощ. Това улеснява достъпа на малките и средни предприятия до финансиране, дава им възможност да повишат своята конкурентоспособност на пазара.

Кредити по програма SME Initiative

 • Цел на програмата: чрез предоставяне на гаранции да насърчи финансирането на малки и средни предприятия при по-благоприятни условия.
 • Предназначение: за малкия бизнес планирал реализиране на инвестиции, при нужда от оборотни средства за развитие на основната дейност и за предприятия които стартират нова дейност, ново бизнес направление или навлизат в нови пазари.
 • Валута лева или евро, размер до 5 млн. евро.
 • Преференциални лихви.
 • По-ниски такси.
 • Изисква се 50% по-малко обезпечение.
 • Подкрепата е от ЕС по линия на ЕИФ и ЕИБ.

Кредити по програма InnovFin

 • Инвестиционни и оборотни кредити за фирми с цел чрез предоставяне на гаранции да насърчи финансирането на малките и средни предприятия.
 • Осигурява финансиране за малкия бизнес в конкретни проекти, които водят до повишаване на конкурентоспособност и продуктивност, намалява оперативните разходи и подобрява условията на работното място.
 • Механизмът гарантира за малкия бизнес с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Финансови инструменти и Европейския фонд за стратегически инвестиции.
 • Валута: лева или евро, размер до 7,5 милиона евро.
 • Обезпечение: изисква се 50% по-малко.
 • Преференциални лихви.
 • Ниски такси.
 • Предприятията трябва да отговарят на определени изисквания.

2. Първа Инвестиционна Банка

 • Банката е активен партньор на малкия бизнес, за тази цел разработва специализирани кредитни продукти за финансиране, развитие и израстване на малките и средни предприятия, осъществяващи стопанска дейност със счетоводни приходи до 5 000 000 лева. Не са безлихвени кредити за малкия бизнес, но условията са доста добри.
 • Предлага кредити предназначени за оборотни средства или за инвестиции, кредити предназначени за покриване на временни парични дефицити и супер заеми с много изгодни лихви, много ниски такси и комисиони, предлага и рефинансиране на фирмени кредити и фирмени кредити без обезпечение. Размери без ограничение, срокове без ограничение, без изискване за бизнес план и кредитна история, гратисни периоди, свободни погасителни планове, без ипотеки, без залози на дълготрайни материални активи – това са част от благоприятните параметри на кредитите.
 • Гаранционни програми и продукти: малките и средни предприятия получават застраховка „Финансов риск”, до 90% от размера на кредитната експозиция.
 • Програми за селскостопански производители – за закупуване на земеделска техника и оборудване /до 100% от стойността им/, инвестиционни кредити за създаване на трайни насаждения и строително-монтажни работи, кредити за закупуване на земеделска земя и други.
 • Европейски програми – инвестиционни кредити за цялостна реализация на проекти, за финансиране на иновативни компании, мостово финансиране до размера на одобрената финансова помощ, издаване на банкови гаранции и други при облекчени условия.

В икономиката на нашата страна малкият бизнес заема важна и ключова роля, неговото благоприятно развитие, ефективност и просперитет е от съществено значение за целия стопански живот на страната. Често фирмите търсят финансиране на бизнес идея при изгодни условия и нески лихви.

Съществуването на всяка пазарна дейност е немислима без малкия бизнес, без неговото  участие и разрастване. Малкият бизнес съществува под формата на малки и средни предприятия, които имат своите особености и характеристики. Това са фирми в които работят малко хора, при опростена организация и улеснено управление.

В малкия бизнес са вложени по-малко инвестиции, той е изграден за по-кратко време, но пък за сметка на това е по-мобилен, по-добре координиран и по-рационален. Но все още е почти невъзможно да се намерят безлихвени кредити за малкия бизнес в нашата страна.

Критериите за разграничаване на вида на малкия бизнес, дали фирмите са микро, малки, средни или големи са: численост на персонала, обем на произведената продукция /или размера на реализираните приходи/ и стойността на дълготрайните материални активи.

Малкият бизнес е предимно концентриран в сферата на услугите и търговията, в малки производства, той е гъвкав и приспособим към промените, пряко контактуващ с клиентите.

По лесно е да се намерят кредити за стартиращ бизнес вместо безлихвени кредити за малкия бизнес, но все пак има варианти с доста преференциални условия и ниски лихви.