Бързи Ипотечни Кредити

Тегленето на бързи ипотечни кредити е важен и сложен процес  в който участват много компоненти които трябва да анализирате, необходимо е да прецизирате детайлите и да съобразите параметрите.

Първо уточнете размера на паричната сума която Ви е необходима за изпълнение на Вашите цели, предвидете срок според финансовите си възможности за който може да се справите с погасяването на заема.

Посетете банка или финансово дружество, за да направите професионална консултация с кредитните специалисти, за да се информирате за основните характеристики на предлаганите кредити.

Проучете внимателно вида и размера на лихвите, таксите, застраховките и другите допълнителни разходи, за да разберете колко ще Ви струва заема, каква  е неговата цена.

Кредитните консултанти трябва да са ангажирани, да имат персонално отношение, да съдействат максимално съобразно индивидуалните Ви потребности. За да получите предварително одобрение за бърз ипотечен кредит банката или финансовото дружество трябва да са наясно с Вашите доходи и кредитни задължения.

Друго  което трябва да направите, е да възложите на лицензиран оценител да изготви оценка на обезпечението – недвижим имот, обикновено банките предлагат такива лица с които имат сключено споразумение.

При учредяването на ипотеката е необходимо и правно становище изготвено въз основа на прегледа на документацията за обезпечението /на кого е собственост,  има ли тежести, вписана по ред ипотека и други/. След окончателното одобрение подписвате договора и усвоявате парите.

Ще Ви запознаем с няколко предложения за бързи ипотечни кредити, с предлаганите условия и съответните изисквания за да направите Вашия правилен, точен избор. Изборът на вида ипотечен кредит и от коя банка или финансово дружество ще го изтеглите, не е никак лесен. За да е бърз и ефективен един ипотечен кредит освен всичко изброено,  важно е времето за одобрение и също документите които трябва да подготвите.

УниКредит Булбанк – Универсален ипотечен кредит

 • Бърз отговор при кандидатстване.
 • Не е необходимо да представяте разходооправдателни документи, предназначение: за финансиране на текущи потребности, покупка на офис, магазин, рефинансиране на аналогични кредити и други.
 • Валута – лева или евро, размер на кредита: до 70% от пазарната оценка на имота. Може да отговаряте с цялото си имущество или само до размера на предоставеното обезпечение.
 • Условия за отпускане на кредита – минимум 1 година трудов стаж, чист доход не по-малко от 300 лева месечно, възраст преди изтичане на срока по кредита до 70 години, да сте редовен платец по настоящите си кредити.
 • Обезпечение – първа по ред ипотека върху недвижим имот.
 • Кредита се усвоява еднократно или на траншове.
 • Плаващ лихвен процент за целия период на кредита /пазарен лихвен индекс и фиксирана надбавка/.
 • Месечна погасителна вноска – според Вашите възможности и предпочитания – избирате равна или намаляваща, срок за погасяване до 25 години.
 • След първата година от срока на кредита – няма такса за предсрочно погасяване.
 • Необходимост от застраховки: „Имот” и „Живот”.

Обединена Българска банка – Ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент

 • Валута – евро или лева, размер до 250000 евро или 500000 лева.
 • Предназначение на финансирането: да закупите жилище, да рефинансирате съществуващ ипотечен кредит или да получите пари за строителство или довършителни работи.
 • Предварително одобрение до 1 ден, преди да е избран имот за закупуване, може да го получите без да представяте документи за определен недвижим имот.
 • Обезпечение – ипотека върху недвижим имот.
 • Фиксиран лихвен процент за първите три години и променлив за останалия период, срок на изплащане до 35 години.
 • Необходими документи за кандидатстване за тези бързи ипотечни кредити: молба – декларация, копие от личната карта, справка – декларация за вида и размера на доходите, удостоверение за семейно положение, удостоверение за липса на задължения, документ за собственост и скица на имота, данъчна оценка, удостоверение за тежести и други.
 • Няма такса за кандидатстване, няма такса за кредитна оценка при рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка.
 • Има такси: за предсрочно погасяване, за оценка на имота, за изготвяне на правно становище при учредяване на ипотека, такса по сметка обслужваща кредита, такса за заличаване на ипотеката.
 • Застрахователна програма „Защита на дома и семейството” с комплексно покритие „Имущество и живот”.

Централна Кооперативна банка – Ипотечен кредит за текущи нужди „Възможност”

 • Предназначение на кредита: ремонт, образование, рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка, семейни събития, лечение, кредити за строителство, закупуване на недвижим имот, рефинансиране на кредити отпуснати от други банки.
 • Условия за отпускане: безсрочен трудов договор поне от 6 месеца при последен работодател /свободна професия поне от една година/, остатъчен минимален месечен доход на член от семейството 250 лева и 100 лева на дете, сумата от всички кредитни задължения да не надвишава 55% от доказания нетен месечен доход, да получавате доходите си в банката и да плащате поне две битови сметки чрез услугата – Абонамент за периодични сметки.
 • Размер на кредита – до 70% от оценката на имота, в зависимост дали е пълна или ограничена отговорността, срок за погасяване до 25 години.
 • Обезпечение по тези бързи ипотечни кредити – жилищен имот: напълно завършен и въведен в експлоатация.
 • Лихвени условия: при пълна отговорност – нисък лихвен процент за първите 12 месеца и със стотни по-висок за останалия период на договора, има възможност за допълнителни отстъпки; при ограничена отговорност – по-висок лихвен процент.
 • Няма такси при отпускане и усвояване на кредита.
 • Има такса за изготвяне на правно становище и такса за оценка на обезпечението.
 • Допълнителни отстъпки – безплатна имуществена застраховка на ипотекирания имот в ЗАД Армеец, безплатна международна дебитна карта, възможност за издаване на кредитна карта с лимит до 1 500 лева с 0% лихва за първите 6 месеца при кредити за рефинансиране на задължения към други банки.

Пощенска банка – Ипотечен кредит по програма „Повече днес”

 • Валута – лева или евро, размер до 100 000 лева, срок за погасяване от 5 до 25 години – за всички Ваши планове, може да обедините задължения като увеличите разполагаемия си доход, плащате по-ниска вноска, само в една банка, на една дата.
 • Обезпечение – ипотека върху недвижим имот /финансиране до 70% от пазарната стойност на имота/.
 • Атрактивен променлив годишен лихвен процент /референтен лихвен процент и фиксирана договорна надбавка/.
 • Няма разходи за нотариални такси.
 • Има такса за оценка на кредитоспособността, такса за оценка на имот, такса за документален анализ на обезпечението, еднократна такса и месечна такса за откриване и ползване на програма, има такса за предсрочно погасяване, когато кредита е погасен преди изплащане на 12 погасителни вноски.

Вивакредит – Оптима

 • Размер от 5000 до 90000 лева, срок за погасяване от 12 до 60 месеца /възможно е до 200 000 лв/.
 • Предварително одобрение до 24 часа, получавате парите до 3 дни след вписване на първата по ред ипотека.
 • Цел: бързи ипотечни кредити за покупка на имот, кредит за апартамент, оборотни средства, обединяване на задължения, ремонт и други.
 • Без изискване за доказване на доход и независимо от кредитната Ви история.
 • Обезпечение на кредита: ипотека върху недвижим имот – /апартаменти, къщи, търговски обекти, вили, ателиета, УПИ, гаражи/ и предоставяне на солидарен длъжник до 20 дни след усвояване на парите, който трябва да отговаря на изисквания.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита.
 • Безплатна оценка на имота.
 • Няма такса за предсрочно погасяване и през първата година от изплащането на кредита.

Кредит Груп – Ипотечен кредит

 • Размер от 7 000 до 100000 лева, срок за погасяване от 3 месеца до 7 години.
 • Усвояване до 5 работни дни.
 • Обезпечение: недвижим имот – къща, апартамент, магазин, офис, парцел или земеделска земя.
 • Ипотечен кредит без доказване на доход и независимо от вашето кредитно досие.
 • Няма такси за одобрение и оценка на ипотеката, няма скрити разходи и такси.
 • Много бързи ипотечни кредити с погасяване на равни месечни вноски, главницата се погасява с последната вноска по кредита.