Бързи Кредити до 50000 лв: Без Поръчител

Ако Ви трябват по-големи суми парични средства за различни цели и лесни и бързи кредити до 50000 лева, отпуснати спешно и с представянето на минимален брой документи, най-добре е да се обърнете към някои водещи банки в нашата страна.

Повечето от тях искат наличие на гарантирани, доказуеми, постоянни месечни доходи с различен произход, най-често от трудово или приравнено към него правоотношение. Но има и такива банки, които отпускат бързи кредити до 50 000 лв и без поръчител и без гаранти, с бърза и улеснена онлайн процедура на кандидатстване и одобрение.

За да се ориентирате, ние Ви представяме оферти на утвърдени банки за бързи кредити до 50 000 лева, за да намерите своето най-добро и изгодно предложение.

1. Societe General Експресбанк – Кредит ЕКСПРЕСО

 • Максимален размер на кредита до 50 000 лева, срок за погасяване до 5 години.
 • Предназначение на заема: за потребителски нужди, ремонт, покупка на техника, обзавеждане или автомобил, за обучение и други цели.
 • Без поръчител.
 • Възможност за ползване на 18 месеца частичен гратисен период за срока на кредита.
 • Необходими документи при кандидатстване – копие на личната карта и документи удостоверяващи дохода.
 • Начини за кандидатстване – онлайн запитване, чрез обаждане по телефона на единния безплатен номер за цялата страна, или на място в удобен офис на банката.
 • Задължително условие: да се превежда в банката доход, който покрива 110% от размера на Вашата погасителна вноска.
 • Може да ползвате преференциални условия, ако цялата заплата Ви се превежда в банката, ако ползвате SMART пакет и/или револвираща кредитна карта.
 • Фиксиран лихвен процент за целия период. Специални кредити с малка лихва в зависимост от размера на изтеглената сума – над 10 000 лева за срок от 5 години, над 20 000 лева за срок от 5 години.
 • Има кредитен калкулатор, за да направите своите изчисления и да сте наясно с цялата дължима сума, лихвата и размера на погасителните вноски.
 • Онлайн кредитиране без такса за кандидатстване, няма годишна такса за обслужване на кредита.
 • Има такса за одобрение и месечна такса за разплащателната сметка.
 • Необходимо е да сключите застраховка „Живот”, за повече сигурност при нежелани събития, има възможност за допълнителна защита със застраховките: „Безработица” и „Временна нетрудоспособност”.

2. Първа Инвестиционна Банка – Потребителски кредит

 • Бързи кредити до 50000 с Валута: лева или равностойност в евро, срок за погасяване до 10 години.
 • Предназначение: при нужда от пари за непредвидени плащания, за покупка на автомобил и битова техника, ремонт на жилище, битови задължения, медицински услуги, лечение, обучение, почивка, екскурзия и други.
 • Без поръчител.
 • Представят се минимум документи – лична карта и искане за отпускане на кредит.
 • Условия за кандидатстване – дееспособни български граждани, работещи по трудово или приравнено правоотношение за неопределен срок, по договор за управление и контрол или упражнявате свободна професия.
 • Бързо предварително одобрение до 24 часа.
 • Годишният лихвен процент се определя от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки клиент на банката. Фиксиран за първата година на кредита и променлив за останалия период.
 • Преференциални лихвени условия при превод на декларирания доход по сметка в банката.
 • Няма такса при кандидатстване онлайн, няма такса за предсрочно погасяване.
 • Кредитът се усвоява еднократно.
 • Възможност да изчислите на кредитния калкулатор предоставен от банката размера на месечните вноски, приблизителни до реално заложените в погасителния Ви план.
 • Изплащането е на равни месечни вноски.
 • За защита на кредита, може да сключите застраховка „Спокойствие”.

3. ОББ – Потребителски кредит Големи суми

 • Предназначение: при необходимост от по-големи суми пари и възможност за бързо погасяване.
 • Размер от 20001 до 50000 лева, максимален срок за погасяване до 48 месеца.
 • Направете примерна калкулация на предоставения калкулатор в сайта на банката и кандидатствайте онлайн, по телефон или в удобен офис.
 • Минимум документи, бърза и лесна процедура, кредит веднага.
 • Нисък, атрактивен, променлив лихвен процент за да получите един от най-изгодните потребителски кредити.
 • Няма такса за кандидатстване, няма такса за предсрочно погасяване, има такса за кредитна оценка и месечна такса за обслужване на сметка.

Погасяването е чрез равни месечни вноски, възможност за погасяване на автомат. Може да активирате застрахователна програма: „Защита на кредита”

4. Тексим банка – Потребителски кредит

 • Валута: лева или евро, бързи кредити до 50000 лева, срок за погасяване от 1 до 7 години, при рефинансиране на кредити до 10 години.
 • Цел на кредита: за покупка на автомобил, обзавеждане, битова техника, за текущи битови задължения, за ремонт, обучение, медицински услуги и други.
 • Одобрение в рамките на 2 часа. Кредитът се разрешава веднага след подписването на договора, в същия ден.
 • Условия за кандидатстване: пълнолетни, дееспособни български граждани на възраст максимум 68 години за срока на кредита и с доходи от безсрочен трудов договор, договор за управление и контрол, свободна професия или пенсия.
 • Променлив годишен лихвен процент /базов лихвен и надбавка/, зависи и от индивидуалната кредитоспособност на всеки клиент.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит и одобрение на кредитната сделка, такса за откриване на разплащателната сметка и месечно обслужване.
 • Няма такса за предсрочно погасяване.
 • Условия на кредитиране – може с поръчителство, може с превод на работна заплата или и двете възможности.
 • Изисква се декларация от работодател.

Погасяването е чрез еднакви месечни вноски. Възможност за сключване на застраховка „Живот” по желание и за сметка на кредитополучателя.

5. ЦКБ – Кредит „Доверие”

 • Валута: лева, евро или щатски долари, бързи кредити до 50000 лева, срок за погасяване до 10 години.
 • Условия за получаване: предназначен е за служители на предварително одобрени от банката фирми и държавни служители, които работят на безсрочен трудов договор от най-малко 6 месеца назад в настоящата работа.
 • Фиксиран лихвен процент за първата година и стандартна лихва за останалия период, независимо от вида на валутата. Лихвени преференции при превод на доходи по сметка в банката и при пакетни продажби /ползване на дебитна, кредитна карта, валидни застраховки към ЗАД „Армеец” и други/.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит, в зависимост от размера на желаната сума.
 • Обезпечение на кредита: до 15 000 лева без поръчител, над 15 000 до 30 000 лева един поръчител, над 30 000 лева двама поръчители. За клиенти с добър осигурителен и остатъчен доход, без поръчител до 30 000 лева и над тях един поръчител.
 • Необходими документи: искане за кредит и декларация от работодател по образец на банката, копие на личната карта, копие от заповедта за назначаване на държавните служители и декларация попълнена от съпруга/та.

Има кредитен калкулатор с който може да пресметнете месечната си вноска, цялата дължима сума и размера на лихвата по тези бързи кредити до 50000 лв.