Изисквания за Получаване на Бързи Кредити

Бързите кредити са получени спешно пари за покриване на неотложни нужди и различни потребителски цели, за разходи, които трябва да се платят веднага, за изгодни покупки, които трябва да се направят на момента.

Нуждата от пари е незабавна и не търпи отлагане. За да оправдаят името си бързите кредити наистина трябва да са светкавични.

Какви за изискванията за теглене на бързи кредити в България?

Подаване на заявлението Ви за кредит трябва да е по най-елементарната процедура, документите да са сведени до минимум, одобрението трябва да е за минути, парите трябва да получите веднага и то цялата сума по предпочитан от Вас начин.

На кредитния пазар има различни финансови дружества, които предлагат изгодни и гъвкави бързи кредити, като всички те имат определени изисквания към кредитоискателите.

Популярни фирми за Бързи Кредити Онлайн
Кредитодател Първи Кредит Без Лихва Максимална Сума Време За Отговор Website
ДА - до 600 лв. 1500 лева 15 мин. www.vivus.bg
ДА - до 700 лв. 3000 лева 10 мин. www.ferratum.bg
Да - до 600 лв. 2000 лева 7 мин. www.credissimo.bg
Да - до 3000 лв. 3000 лева 30 мин. https://credinet.bg

Ще обърнем внимание на някои от най-важните изисквания, които предявяват кредиторите, за да се ориентирате своевременно, да бъдете подготвени максимално когато кандидатствате, за да изберете най-благоприятното предложение.

1.Изискване по отношение на възрастова принадлежност. По голяма част от фирмите за бързи кредити за да кандидатствате изискват да сте навършили 18 години, но има и такива които започват с 19, 21, 23 години. Обърнете внимание на ограничението за максимална възраст – 65, 70, 75 години. Разбира се най – лесно е да кандидатствате във фирма, която няма ограничения за възраст.

2.Изискване за постоянен адрес и адрес по местоживеене на български граждани или на постоянно пребиваващи в страната ни чужденци. Някои финансови дружества дори конкретизират, че не е задължително дома в който живеете да е Ваша собственост, важно е да посочите точното място, където сте се установили и ако го промените ще уведомите кредитора.

3.Изискването за валидна лична карта, актуален телефон, имейл, банкова сметка няма да Ви затруднят. Да не говорим, че в момента много популярен в България е т.н. бърз кредит само срещу лична карта. Когато предявяват изискването за лична информация, финансовите дружества трябва да предоставят и удостоверение за вписване в Централния регистър на БНБ и задължително да имат и документ, че са администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни. Има и финансови компании, които отпускат кредити само лична карта, при тях най-бързо и лесно, с минимум документи, ще се сдобиете с необходимата сума пари.

4.Изискване за безсрочен трудов договор, който да гарантира регулярни доходи от работна заплата, граждански договор, доходи от пенсия, отпусната за осигурителен стаж и възраст, други доходи – от наем, от рента, от аренда или каквито имате. Трудовият договор създава по-голяма сигурност, той гарантира възнаграждение, което се получава на определена дата с която може да се съобрази датата на внасяне на погасителната вноска. Тук е необходимо да поискате официален документ от работодател за брутно и нетно възнаграждение обикновено за 6 или 12 месеца назад, да поискате служебни бележки от фирми или да представите Годишна данъчна декларация по чл. 55, за да се видят реалните Ви приходи за една календарна година. Трябва да съобразите че има и кредитори, които  искат размера на нетния Ви месечен доход да е по-голям от размера на месечната ви погасителна вноска, да сте си платили задължителните осигуровки и други. Кредитите които се отпускат при наличие на трудов договор, или при наличие на официално доказани доходи са обикновено за по-големи суми, защото риска за кредитора е по-малък. Изискването за постоянни доходи е най-често срещано, но има и дружества за бързи кредити, които отпускат бърз кредит без трудов договор, без изисквания за доходи – това са примерно заемите за безработни, за жени в отпуск по майчинство, за студенти,  пенсионери, самонаети, земеделски производители и други.

5.Изискване за поръчители, гаранти, съдлъжници. За да Ви отпуснат заем трябва да сте намерили поръчители – един или повече в зависимост от размера на сумата, която ще теглите. Поръчителите поемат ангажимент да отговарят за изпълнение на задълженията на кредитополучателите, за цялата сума на кредита и при същите условия, което е голяма отговорност. Финансовите дружества, които отпускат бързи кредити имат изисквания и към поръчителите – да работят на трудов договор, да имат постоянни доходи, да не са поръчители по други кредити, да нямат активни заеми, да имат чисто кредитно досие и други. Помислете дали ще се справите с това изискване и дали сред Вашите близки, роднини и приятели има такива хора и дали те ще се съгласят да поемат този риск. Има дружества, които отпускат бърз кредит без поръчител и съдлъжници.

6.Изисквания за банкова гаранция. Трябва да намерите банка, която да стане гарант за Вашето задължение по бързия кредит. Това обикновено е банка – партньор на дружеството кредитор, има и такса която се заплаща за поемането на гаранцията – плаща се преди или на датата на внасяне на погасителната вноска.

7.Изискване за обезпечение – договорна ипотека върху недвижим имот. Това е сравнително по-рядко срещано изискване, обикновено е за го-големи суми. Тук има допълнителни изисквания към имота, плащат се нотариални такси и допълнителни разходи.

8.Изискване за чисто кредитно досие и добра кредитна история. Това е цялата информация за всеки кредитополучател, за кредитите които е изтеглил и начина по които ги обслужва. Чисто кредитно досие и добра кредитна история имат кредитополучателите, които редовно погасяват своите задължения, спазват стриктно падежната си дата, не закъсняват с внасянето на погасителните вноски, не допускат просрочие. При неиздължаване, при закъсняване се формира лоша кредитна история, която може да е причина финансовите компании да не отпуснат кредит. В момента хит в България е тегленето и търсенето на бърз кредит за хора с лоша кредитна история и лошо кредитно досие. Няма как да не се справяте с едно задължение и да Ви дадат друг заем. Кредитната Ви история обобщена в кредитно досие се съхранява в Централния Кредитен Регистър. Лицензираните и регистрирани от БНБ финансови дружества имат достъп до ЦКР, там те подават данни и черпят информация. Няма как да останат незабелязани нередности във връзка с плащанията, които правите, няма как да получите кредит. Стремежът на всеки кредитополучател, трябва да е свързан с подържане на изрядно и безупречно кредитно досие. Някои дружества, могат и да Ви отпуснат кредит, но при неблагоприятни и тежки обстоятелства – много висок лихвен процент, могат да Ви изискват залог върху недвижимо имущество за да си гарантират възвръщаемост на средствата.