Бърз Ипотечен Кредит до 100000 лева

Кредит срещу ипотека на жилище е едно от най-честите решения за много хора, които искат да си купят апартамент или къща и нямат нужните собствени средства. В момента в България все повече банки и финансови дружества предлагат бърз ипотечен кредит до 100 000 лв. и то при атрактивни и изгодни лихви и условия.

Всеки ипотечен кредит е строго индивидуален, със свои съществени характеристики и важни параметри. Общото за всички, е че за обезпечение на кредита се изисква залог на имот (земя или сграда), да се ипотекира имущество, което банката кредитор може да продаде, ако кредитополучателите не се издължават или са изпаднали в просрочие.

При отпускане на ипотечни кредити, банките прилагат правилата и условията на своята финансова политика. Кредитополучателите  които получават  ипотечни кредити трябва да съобразят много фактори като доходи, разходи, размер на погасителни вноски, дати на падеж,  да са коректни и изрядни платци, за да не загубят ценно имущество.

Необходимо е ипотечния кредит да има пълно покритие с потребностите Ви и да съобразите някои особености. Започнете с правилния избор на валутата в която ще теглите кредит, за да избегнете превалутиране, да не се влияят плащанията Ви от курса на съответната валута, особено за датите на падеж.

В зависимост от целта за която ще теглите ипотечен заем –  кредит за строителство, за довършителна или ремонтна дейност, за покупка, кредит за стартиращ бизнес или друго, определете максимално точно сумата пари, която Ви е нужна. Размерът и вида на погасителната вноска,  лихвата, срокът за погасяване на кредита са от съществено значение.

Дали ще ползвате равни месечни или намаляващи вноски, фиксирана или променлива лихва сте договорили,  е значимо за формиране на цената на кредита. Ипотечните кредити се отпускат за по-продължително време, през което могат да се променят много фактори, което да им повлияе. Направете консултация с банков специалист и поемете премерен риск. Обърнете внимание на такси, застраховки и други допълнителни разходи, които са за Ваша сметка.

Документите за имота, който ще залагате трябва да са перфектни – нотариални актове, скици, данъчни документи, документи за тежести върху имота и други. На тази страница ще разгледаме предложения на банки за ипотечни кредити до 100 000 лв.

Пощенска банка – Ипотечен кредит по програма „Повече днес”

 • Предназначен е за финансиране на всички Ваши планове до 100 000 лева или тяхната равностойност в евро, финансиране до 70% от пазарната стойност на имота.
 • Дълъг срок на ползване – от 5 до 25 години.
 • Може да заявите безплатна онлайн видео консултация по скайп, да получите ценни съвети и предложения от компетентните банкови експерти.
 • Обезпечение – ипотека върху недвижим имот.
 • Направете примерни изчисления, като заложите параметрите – сума пари и срок за внасяне.
 • Променлив годишен лихвен процент, независимо от вида на валутата /сбор от референтен лихвен процент и фиксирана договорна надбавка/, важен е и индивидуалния финансов профил на клиентите.
 • Няма разходи за нотариални такси, има такси за оценка на кредитоспособността, такси за включване в програми, такса за документален анализ на обезпечението.
 • Изисква се превод на работната заплата в банката по открита разплащателна сметка.
 • Ако търсите бърз ипотечен кредит до 100 000 лв, това е предложение, което да обмислите. Получавате и преференции и отстъпки за коректни и лоялни платци /може да Ви спестят плащането на такси, може да Ви върнат вече платени такси, държавни или нотариални/.
 • Сключване на застраховка „Живот”.

УниКредит Булбанк – Универсален ипотечен кредит

 • Не е нужно да доказвате целите за които ще го използвате, не трябва да представяте разходооправдателни документи, получавате финансиране на Вашите потребности.
 • Валута лева или евро, размер до 70% от пазарната оценка на имота, срок на погасяване до 25 години.
 • Условия за отпускане на кредита – минимум 1 година трудов стаж, минимум 300 лв чист месечен доход, максимална възраст при изтичане срока на кредита – 70 години, добра кредитна история.
 • Бърз отговор при кандидатстване, може да носите пълна имуществена отговорност или ограничена – до размерите на предоставеното обезпечение.
 • Сами решавате за размера на погасителната вноска, в зависимост от финансовите възможности, може да е равна месечна или намаляваща.
 • Плаващ лихвен процент за целия период на кредита / пазарен лихвен индекс за съответната валута и фиксирана надбавка/.
 • Обезпечение на кредита – първа по ред ипотека върху имот и финансови обезпечения.
 • Начин на усвояване на кредита – еднократно или на части – съгласно договора.
 • Необходими застраховки „Живот” и „Имот”.
 • https://www.unicreditbulbank.bg/bg

Първа инвестиционна банка – Ипотечен кредит „Право на избор”

 • Цел на кредита – закупуване на имот, ремонт и различни други текущи нужди, преструктуриране на кредит, отпуска се в лева или евро.
 • Обезпечение: недвижим имот /закупувания или друг, намиращ се в жилищна или административна сграда/, УПИ или земеделска земя до 6 категория.
 • Размер на кредита – до 90% от пазарната стойност на недвижимия имот при закупуване и до 80% при ремонт и други текущи нужди.
 • Фиксирана лихва за първата година.
 • Лихвени облекчения ползвате: при превод на доходите Ви в банката, ползване на кредитна карта, плащате поне една битова сметка и нямате забавяне на плащанията.
 • Изисквания за получаване на този бърз ипотечен кредит до 100 000 лв.– да сте дееспособни български граждани, да работите на трудово или приравнено към него правоотношение за неопределен срок, по договор за управление и контрол или да упражнявате свободна професия.
 • Няма такса за кандидатстване, няма комисионна за отпускане, управление, ангажимент.
 • Има такса за оценка на имота.
 • Срок за погасяване – до 35 години при закупуване на недвижим имот и до 30 години при ремонт, други текущи нужди и погасяване на задължения.
 • Начин за погасяване: на равни, месечни погасителни вноски.
 • Може да предоговорите някои условия по кредита, ако има основателни причини за това.
 • Застраховка „Спокойствие” за защита на кредита.
 • https://www.fibank.bg/bg/

Банка Пиреос – Потребителски кредит с ипотека

 • За по-големи потребителски планове и нужди – покупка на имот, ремонт и подобрения, обединяване и рефинансиране на задължения, може и без доказване на целта.
 • Необходими документи: лична карта, искане – декларация, документ за доход, служебна бележка от работодателя и други по преценка на банката.
 • Обезпечение – първа по ред ипотека върху недвижим имот.
 • Размер на този бърз ипотечен кредит – до 70% от пазарната стойност на недвижимия имот при монолитно строителство, до 50% при панелно строителство, отпуска се в лева, погасява се за срок от 18 месеца.
 • Нисък променлив лихвен процент.
 • Изисква се превод на работна заплата в банката.
 • Кредита се усвоява еднократно.
 • Такси съгласно тарифата на банката – за разглеждане на документи, за оценка на кредитния риск, за оценка на обезпечението, за правно обслужване, за предсрочно погасяване.
 • Погасяването е на равни месечни вноски.
 • Изисква се сключване на застраховки според условията на банката – „Живот” и „Имущество”.

ДСК – Ипотечен кредит за финансиране на текущи потребности

 • Бърз ипотечен кредит, предназначен за финансиране на различни цели, за потребности с най-различен характер, за инвестиции в имот.
 • Отпуска се на пълнолетни клиенти без ограничение във възрастта.
 • Валута в лева и евро, голям размер до 400 000 лв, дълъг срок на издължаване – до 30  години.
 • Променлива лихва за целия период на кредита, или фиксирана за първите 3 – 5 години и променлива за останалия период.
 • Задължително е ползването на разплащателна сметка в банката и превод на работната заплата.
 • Издължаване на кредита – на равни погасителни вноски.
 • Има такси за разглеждане на искането и одобрението за кредит, такса за оценка на имота, такса за вписване на ипотеката.
 • Сключва се застраховка на имота.

При тегленето на бърз ипотечен кредит до 100 000 лв. всички се стремим да получим най-ниски лихви по ипотечни кредити. За да получите най-изгодните предложения и решения винаги проверявайте внимателно, лихвите, сроковете, крайните суми и таксите, които трябва да погасявате.