Ипотечен Кредит с Данъчни Облекчения за Млади Семейства

Данъчните облекчения за младите семейства са уредени в нормативната уредба на нашата страна. Те включват и ипотечен и жилищен кредит за млади семейства без и с деца. Третират се в Закона за данъците върху доходите на физическите лица – ЗДДФЛ.

Местните физически лица могат да ползват данъчни облекчения за млади семейства, като приспаднат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ /общата годишна данъчна основа е сумата от годишните данъчни основи, намалена с предвидените данъчни облекчения/ – направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. За да се направи това е необходимо да са изпълнени следните условия:

 • Лицата които сключват договор за ипотечен кредит да имат сключен граждански брак.
 • Съпругът и съпругата към датата на сключване на договора за ипотечен кредит не трябва да са навършили 35 години.
 • Ипотекираното жилище трябва да е единствено жилище за семейството през данъчната година.

За да се ползват ипотечни и жилищни кредити за млади семейства с данъчни облекчения, всичките тези условия се декларират в Годишната данъчна декларация, в нейната неразделна част – Приложение № 10, част v.

Към нея се прилага документ издаден от банката – кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100000 лв от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище и писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчно облекчение за съответната данъчна година /тоест, само единия от съпрузите полза данъчното облекчение/.

Данъчното облекчение жилищен кредит за млади семейства може да се ползва от местни физически лица, както и от чуждестранни граждани (отговаряще на основните условия за ипотечен кредит), установени за данъчни цели в държава членка на Европейския Съюз и в друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.

Банката – кредитозаемател също може да е установена в друга държава – членка на ЕС или държава страна по Споразумението за ЕИП. Напомняме, че лихвените плащания трябва да са по първите 100000 лв от главницата по ипотечния кредит.

Ще Ви запознаем с изгодни предложения на банки за ипотечни кредити, за да изберете Вашия заем.

УниКредит Булбанк – Стандартен ипотечен кредит

 • Предназначение: покупка, кредит за строителство, ремонт или довършителни работи, рефинансиране на аналогични кредити.
 • Валута – лева или евро, размер на финансиране до 85% от пазарната оценка на имота, имате възможност да изберете дали ще отговаряте с цялото си имущество или само до размера на обезпечението, срок за погасяване до 35 години.
 • Допълнително финансиране от 150 до 10000 лв, срок за погасяване – 10 години за нотариални разходи, за други свързани с покупката на имота, за данъци и други.
 • Жилищен кредит за млади семейства с променлив лихвен процент – пазарен лихвен индекс и фиксирана надбавка.
 • Условия за отпускане на кредита – минимум 1 година трудов стаж, чист доход не по-малко от 300 лв месечно, първа по ред ипотека върху недвижим имот служещ за обезпечение, възраст при изтичане срока на кредита до 70 години и да сте редовен платец по настоящите си кредити.
 • Обезпечение – ипотека върху закупувания с кредита имот, ипотека на друг имот и финансови обезпечения.
 • Усвоява се еднократно или на етапи – съгласно договора.
 • Погасителни вноски – равни или намаляващи.
 • Необходимост от застраховки „Живот” и „Имот”.
 • https://www.unicreditbulbank.bg/

Сибанк – Ипотечен кредит за покупка на имот: Ипотечен кредит с период на фиксирана лихва

 • Валута – лева или евро, размер до 500000 лв, /ако клиентът отговаря с цялото си имущество до 85% от пазарната стойност на обезпечението, ако е при условията на ограничена отговорност до 55%/, срок за издължаване до 30 години.
 • Може да закупите собствено жилище, да получите допълнителни парични средства, във всеки един момент сте информирани за наличните пари по заема.
 • Обезпечение – първа по ред ипотека върху недвижим имот, залог върху бъдещо вземане от трудово или служебно правоотношение и залог върху парични средства по сметките в банката.
 • Кредита се усвоява еднократно или на етапи, погасява се на равни месечни погасителни вноски.
 • Лихвен процент: фиксиран за първите две или пет години и променлив за останалия период.
 • Има такси за разглеждане на документи, за откриване и обслужване на разплащателна сметка, за оценка на недвижимия имот, такси за предоговаряне, такса за предсрочно погасяване, прави се застраховка.

Централна Кооперативна Банка  – Дом за теб

 • Валута – евро или равностойност в лева, размер до 150000 евро, срок за погасяване до 30 години, цел: закупуване на недвижим имот и ремонт, може да рефинансирате ипотечни кредити отпуснати от други банки.
 • Необходимо е да работите на безсрочен трудов договор поне от 6 месеца при настоящия работодател /може да упражнявате свободна професия поне от една година/ и да имате добър осигурителен доход.
 • Условия за отпускане на този жилищен кредит за млади семейства: да получавате доходите си по сметка в банката, всички кредитни задължения на домакинството да не надвишават 55% от доказания нетен месечен доход, след приспадане на всички кредитни и лизингови задължения да остава нетен месечен доход на пълнолетен член от семейството – минимум 250 лв, на дете – минимум 100 лв и да плащате поне две битови сметки чрез услугата: Абонамент за периодични сметки.
 • Нисък лихвен процент, независимо от валутата, ако клиента отговаря с цялото си имущество.
 • Изисква се самоучастие до 10% от стойността на имота, процента на кредитиране е до 85% от оценката на имота, обезпечение – напълно завършен жилищен имот.
 • Няма такси за отпускане и усвояване на кредита.
 • Има такса за правно становище и за оценка на имота.
 • Бонуси: безплатна имуществена застраховка на имота в ЗАД Армеец и безплатна международна дебитна карта.
 • http://www.ccbank.bg

Експресбанк – Жилищни кредити

 • Индивидуални оферти за заеми предназначени за закупуване, ремонт, кредит за апартамент, построяване на ново жилище или рефинансиране на жилищен кредит от друга банка – става без такса за одобрение.
 • Валута на кредита – лева или евро, срок за погасяване до 30 години, може да кандидатствате онлайн и да направите изчисления с кредитния калкулатор.
 • Възможност за фиксирана лихва за първите 10 години, променлива лихва за останалото време, възможност за промоционален лихвен период с по-ниска лихва за първите две години.
 • Може да ползвате гратисен период до 12 месеца за плащане на главница, от момента на усвояване на кредита.
 • Няма такса за предсрочно погасяване след първите 12 месеца.
 • Има такса за одобрение, месечна такса за обслужване на разплащателната сметка, такса за оценка на имота, държавна такса за вписване на ипотека.
 • Вие решавате как да погасявате, чрез равни или намаляващи вноски. Важно е да получите най-ниски лихви по ипотечни кредити.
 • За да ползвате този ипотечен и жилищен кредит за млади семейства се изисква сключване на застраховки „Живот” и „Имущество”, при застраховател „Дженерали застраховане” АД.