Заеми Срещу Залог на Имот

Характерно при теглене на заеми срещу залог на имот е, че определен недвижим или движим имот служи като обезпечение на вземането, като гаранция, че кредитополучателя ще върне взетите пари на кредитора. Има доста разновидности на тези продукти като кредит срещу залог на жилище, кредит срещу ипотека на жилище, на земеделска земя, залог на недвижимо имущество, залог на къща, апартамент, вила и др.

В доста от случайте заемите срещу ипотека са без доказване на доходи и без поръчител. Залогът на имот е сигурност, че дълга по заема ще бъде възстановен. При тегленето на заеми срещу залог на имот, обикновено върху имота се вписва, учредява ипотека. Ако задължението по кредита не бъде погасено, кредитора се удовлетворява като става собственик на имота и публично го продава, ако длъжника погаси заема според подписания договор, ипотеката се заличава и той може спокойно да се разпорежда отново и да владее своя имот.  Ще Ви представим няколко вида заеми срещу залог на имот и кредит срещу ипотека.

1. УниКредит Булбанк – Универсален ипотечен кредит

 • Залог на имот и кредит срещу залог на жилище първа по ред ипотека е необходимото обезпечение. Вие осигурявате оценката на имота от лицензиран оценител.
 • Предназначение – за финансиране на текущи нужди, за рефинансиране на аналогични кредити.
 • Валута лева или евро, размер на кредита – до 70% от пазарната оценка на имота, срок за погасяване до 25 години.
 • Условия на които трябва да отговаряте: трудов стаж минимум 1 година, чист доход не по-малко от 300 лева, възраст при изтичане на кредита максимум 70 години и да сте редовен платец по настоящите си кредити.
 • Бърз отговор при кандидатстване.
 • Лихвеният процент е плаващ за целия период на заема /пазарен лихвен индекс и фиксирана надбавка/.
 • Няма такса за предсрочно погасяване след първата година на кредита.
 • Кредита се усвоява еднократно или на траншове.
 • Не е необходимо да представяте документи за какво сте използвали парите от заема.
 • Гъвкав план за погасяване – съобразен с Вашите  възможности – избирате равни или намаляващи месечни погасителни вноски.
 • Необходимо е да сключите застраховка „Имот” и „Живот”.

2. ОББ – Многоцелеви ипотечен кредит

 • Залог на имот, ипотека върху жилищен имот – залог на къща, апартамент, вила и др.
 • Валута лева или евро, размер на кредита – 60 000 евро или 120 000 лева, срок на изплащане до 20 години.
 • Осигурява средства за покриване на всякакви финансови нужди.
 • Няма такса за кандидатстване, правите онлайн заявка и посещавате удобен банков клон с лична карта и документ за доход, за да обсъдите подробностите и да получите понататъшни разяснения какви документи да представите и какви стъпки да предприемете.
 • Предварително одобрение до 1 ден.
 • Ниска променлива лихва при превод на работна заплата в банката.
 • Има такси за: оценка на имота, за изготвяне на правно становище, за учредяване на ипотека, за кредитна оценка, за заличаване на ипотека и за сметка обслужваща кредита.
 • Банката предлага застрахователна програма „Защита на дома и семейството” с покритие „Имущество и живот”.

3. ЦКБ – Ипотечен кредит за текущи нужди „Възможност”

 • Обезпечение – напълно завършен и въведен в експлоатация жилищен имот.
 • Процент на кредитиране – до 70% от оценката на имота в зависимост от неговото местонахождение, срок за погасяване до 25 години.
 • За финансиране на текущи нужди: ремонт, обзавеждане, образование, закупуване на имот, за рефинансиране на банкови заеми.
 • Условия за отпускане – да работите на безсрочен трудов договор от поне 6 месеца при настоящия работодател, или да упражнявате свободна професия поне от 1 година и да имате добър осигурителен доход.
 • Изисквания към доходите – да ги получавате по сметка в банката, сумата от всички кредитни задължения на домакинството да не надвишава 55% от доказания нетен месечен доход, да имате остатъчен месечен доход не по-малко от 250 лева, а за непълнолетни – 100 лева.
 • Нисък, атрактивен фиксиран лихвен процент, с възможност за допълнителни отстъпки при определени условия.
 • Няма такси за отпускане и усвояване на кредита.
 • Има такси за изготвяне на правно становище и за оценка на обезпечението.
 • Безплатна имуществена застраховка на ипотекирания имот в ЗАД „Армеец”.
 • Безплатна международна дебитна карта и възможност за издаване на кредитна карта с преференции.

4. БАКБ – Потребителски кредит, обезпечен с ипотека на недвижим имот

 • Обезпечение – недвижим имот, залог на къща, апартамент, вила и др.
 • За финансиране на текущи битови задължения, за покупки или ремонт, за образование, семейни събития, лечение, екскурзии, почивка и други нужди.
 • Валута лева или евро, размер до 135 000 лева, до 75% от пазарната стойност на имота ако отговаряте с цялото си имущество или до 60% от пазарната стойност на имота, ако отговаряте само до размера на обезпечението – недвижимия имот, срок за погасяване до 20 години.
 • Променлив, годишен лихвен процент, възможност за отстъпки в зависимост от това дали заплатата се превежда в банката и от размера на осигурителния доход.
 • Има такси за: кандидатстване и проучване, за оглед и оценка на обезпечението, за нотариален акт, такса за заличаване на ипотека.
 • Начини за погасяване – с равни или намаляващи месечни вноски.
 • Застраховката на имота е за сметка на кредитополучателя.

5. Кредит Груп – Ипотечен кредит

 • Недвижим имот около областните центрове, е обезпечението на заема. Имотът трябва да бъде Ваш или на трети лица, съгласни да го предоставят.
 • Заеми срещу залог на имот от 7 000 до 100 000 лева, срок за погасяване от 3 до 84 месеца. Решени и за тези, които търсят бързи кредити до 50000 лв.без поръчител.
 • Бърз заем за покриване на неочаквани разходи от лицензирана компания.
 • Предварително одобрение до 24 часа без да посещавате офис на дружеството, усвояване до 5 работни дни от представянето на необходимите документи.
 • Не зависи от кредитната история, без доказване на доход, не се изисква бизнес план.
 • Безплатен оглед и оценка на недвижимия имот, помощ при снабдяването с нужните документи.
 • Няма скрити разходи и такси.
 • Нотариалните такси за учредяване са за Ваша сметка.
 • Обслужването е по банков път.
 • Може да получите документ за текущи задължения или за приключен заем.

6. Вива кредит – Ипотечен кредит Оптима

 • Заем срещу залог на имот и бързи ипотечни кредити.
 • Предназначение: за финансиране на Ваш проект, да обедините задължения, да изчистите натрупани дългове или за друго.
 • Размер от 5 000 до 90 000 лева, изплащане на вноски от 12 до 60 месеца.
 • Кандидатствате онлайн, по телефон или офис на дружеството.
 • Минимум документи при кандидатстване, предварително одобрение до 24 часа.
 • Не се изисква доказване на доход.
 • Парите по кредита се отпускат независимо от кредитната Ви история.
 • Оценката на имота е безплатна.
 • Получавате парите до 3 дни след вписване на първа по ред ипотека.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита.

Заемите срещу залог на имот в практиката са свързани с отпускането на по-големи суми и се погасяват за по-продължителен период от време. Ако търсите най-ниски лихви по ипотечни кредити, има доста варианти от които да изберете.

Залогът на имот, или ипотеката се извършва в нотариална форма, сделката се изповяда в присъствието на нотариус. Банките и доста фирми за бързи кредити в нашата страна предлагат заеми срещу залог на имот при различни условия, имат специфични изисквания.

Когато търсите заеми срещу залог на имот или кредит срещу ипотека на жилище от финансови институции, обърнете внимание на вида на лихвата, таксите, на размера на предлаганата сума за финансиране и срока за нейното погасяване, на допълнителните разходи и застраховки, на задължителните условия по отношение на доходи и кредитна история, за да изберете Вашия изгоден, оптимален заем срещу залог на имот.