Застраховка на Кредит – Какво Означава и Какви Видове Има

Когато теглим кредит от банки или други финансови институции, предварително обмисляме и се подготвяме да върнем парите, осигуряваме финансов ресурс – доходите които получаваме, но забравяме да мислим за застраховка на кредит, а тя е много важна.

Подписваме индивидуален погасителен план, които регламентира начина на погасяване, датата на падеж и размера на погасителната вноска.

Въпреки нашата добронамереност, понякога се случват неблагоприятни и нежелани събития, лошо стечение на обстоятелствата  и по независещи от нас явления сме възпрепятствани да се издължим коректно и лоялно. Това са едни от най-сериозните причини да сключим застраховки на кредит, които да ни подсигурят при изплащането на кредитите.

Застраховка на кредит е форма за управление на риска от спиране на плащането по заемите, тя  прехвърля този риск от кредитополучателя към застрахователя срещу определено заплащане. Застрахователните компании набират средства от кредитополучателите и се задължават да осигурят покритие на рисковете за които се сключват.

При настъпване на застрахователните събития през срока на кредита, застрахователите изплащат суми в предварително определен размер на кредитора.  Застраховките на кредитите са различни, тяхната същност, предназначение и вид зависи от вида и естеството на кредита, който сме изтеглили.

Застраховката на кредитите е задължителна или доброволна, тя може да бъде сключена при избран от кредитополучателя застраховател или при посочен от финансовата институция. Запознайте се подробно и проверете рисковете които покрива застраховката, някои застрахователи предлагат различни пакети с комплексни покрития. Изключително важна е цената на застраховката – застрахователната премия, тя може да оскъпи заема, които сме изтеглили.

Когато е за сметка на кредитополучателя застраховката влиза в годишния процент на разходите по кредита. Цената на застраховката е пряко свързана и с размера на плащането по кредита, което при настъпване на риск,  застрахователя ще плати на кредитора. В практиката застраховката по кредитите обикновено се плаща заедно с погасителната вноска по заемите.

Има  случаи и на еднократни плащания, в зависимост от вида на кредита и политиката на финансовите институции – кредитори. Застраховка на кредит защитава нас, нашето семейство, дома и имуществото ни. Най-често срещаните застраховки са свързани с живота, здравето и работоспособността ни. Те са типични за потребителски кредити, сключват се за срока на заема и покриват рисковете:

 • Загуба на живот в резултат на заболяване или злополука.
 • Трайно намалена или загубена работоспособност предизвикани от тежко заболяване или злополука.
 • Временна нетрудоспособност.
 • Продължителен болничен престой.
 • Нежелана безработица.
 • Непредвидени събития, свързани със загуба на доход.

Знаем, че при ипотечните кредити се изисква обезпечение от недвижимо или движимо имущество. Него  защитаваме при най-често срещани рискове:

 • Земетресение.
 • Пожар, мълния или експлозия /включително и злоумишлени/.
 • Буря, наводнение, градушка, проливни дъждове, паднали дървета.
 • Свличане или срутване на земни маси.
 • Почистване на развалини, останки вследствие на природни явления.
 • Щети в резултат на аварии на: водопроводи, отоплителни инсталации, канализации.
 • Кражба, вандализъм и други.

Застраховката по кредитите вече се предлага в различни  варианти, примерно: застраховка „Живот” със спестовен характер, тя комбинира възможността да спестявате и сигурността да сте защитени, допълнителна застраховка „Критични болести” при настъпване на изброени 15 тежки застрашаващи живота събития и състояния, „Семейна защита” – финансова подкрепа при непредвидени инциденти за двама възрастни и две деца и други.

Сключването на пакетни застрахователни програми, предлагани от повечето банки, са свързани с получаването на отстъпки, бонуси, преференции. Застраховка на кредит се прави писмено, оформя се в специален и специфичен застрахователен договор. Най-важното в неговото съдържание са: застрахователните събития, застрахователната сума и премия.

Обърнете внимание на клаузите в договора, подписвайте след детайлна информираност, за да си осигурите спокойствие, сигурност и застраховката по кредита да е гаранция за стабилност при издължаване.