Изгоден Фирмен Кредит

Бизнес кредитите имат за цел финансирането на бизнеса с оглед на неговото успешно развитие и реализиране на печалба, за това се търсят изгодни фирмени кредити. Те са пряко свързани и изцяло зависят от характера и специфичните особености  на дейността на всяка фирма независимо от обема и мащабите й, дали се отнася към малките, средни или големи компании.

Ще Ви запознаем с характеристиките на  заеми, които предлагат  водещи банки в нашата страна, за да изберете най-изгоден фирмен кредит за Вашето дружество, този който отговаря на поставените от Вас критерии  и е най-подходящ за бизнеса Ви.

1. Пощенска банка – Бизнес кредит

 • Предназначение – за посрещане на извънредни, нерегулярни или текущи фирмени кредити за оборотни средства, за закупуване на материали, суровини, консумативи, стоки и други.
 • Предимства: може да разширите бизнеса си, да се възползвате от по-ниски цени, за да закупите по-големи количества, или да договорите по-добри условия с доставчиците.
 • Валута – лева или евро, размер до 800 000 лева, срок за погасяване до 10 години.
 • Гратисен период до 6 месеца.
 • Лихва: според индивидуалния финансов профил на клиента.
 • Такси: съгласно Тарифата на банката за юридически лица.
 • Възможни обезпечения: поръчителство от юридически или физически лица, залог върху движимо или недвижимо имущество и други допустими от закона обезпечения.
 • Изискват се разходооправдателни документи за минимум 50% от размера на заема.
 • Начин за погасяване: чрез равни месечни вноски.

2. УниКредит Булбанк

Стандартен кредит за оборотни средства

 • Изгодни фирмени кредити, подходящи за фирми които искат да разширят дейността си, за обогатяване на асортимента, малки фирмени кредити за закупуване на по-големи количества стоки, за закупуване на суровини с отстъпки, стоки за преработка, търговия, за покриване на текущи разходи и за бизнес с изразен сезонен характер.
 • Бърз отговор след представяне на необходимите документи.
 • Погасителният план е индивидуален – съобразен е с постъпленията.

Револвиращ кредит

 • Предназначение на кредита: за осигуряване на оборотни средства, за покриване на разходите за стоки и услуги, за да предоставите отложено плащане на Вашите клиенти, за да платите авансово поръчки към доставчиците.
 • Бърз отговор след представяне на необходимите документи.
 • Възможност за многократно усвояване и погасяване в размера и срока на кредита.
 • Лихвата се управлява оптимално.
 • Срок за погасяване до 36 месеца.
 • Такси и комисиони според тарифата на банката за юридически лица.

4. Обединена Българска банка – Инвестиционен кредит

 • Предназначение: обезпечава финансиране на инвестиции за дълготрайни активи – покупка на недвижими имоти за основното дейност на дружеството, нови или употребявани МПС, машини, оборудване, ремонт, реконструкция и други.
 • Валута: лева или евро, минимален размер 10 000 лева, максимален – при покупка на имот до 80% от стойността на инвестицията /максимално 500 000 лева/, при покупка на машини и съоръжения до 70% от стойността на инвестицията /максимално 500 000 лева/, при покупка на МПС до 70%, при реконструкция и ремонт до 80%. Размерът на финансиране може да бъде увеличен при определени условия.
 • До 12 месеца гратисен период в който плащате само лихвата и таксите.
 • Изгодни фирмени кредити с обезпечение: ипотека върху недвижим имот, залог върху движими активи – нови или употребявани машини, оборудване, превозни средства, блокирани парични средства по сметка в банката и други.
 • Предварително одобрение, преди оценка на обезпечението.
 • Лихвен процент – основан на пазарен индекс, референтен, използван от ОББ.
 • Такси и комисиони: съгласно Тарифата на банката.
 • Срок за погасяване: от 3 до 15 години.
 • Начин на погасяване: равни месечни вноски по главницата.
 • Възможност за ценови отстъпки при ползване на други продукти на банката.

5. Първа Инвестиционна Банка

Инвестиционен кредит

 • Предназначение: закупуване на дълготрайни материални активи, рефинансиране на фирмени кредити, закупуване на предприятия или обособени части от тях, ново строителство, реконструкция, разширяване, покупка на дялове, акции или проектно финансиране, финансиране на бизнес идея и др.
 • Валута: лева, евро, щатски долари или други валути.
 • Размер на кредита: зависи от доказаните потребности, източниците за погасяване и вида и размера на обезпечението.
 • Изгодни фирмени кредити със срок за погасяване – над 3 години.
 • Лихва: плаваща, образува се от базисен лихвен процент /в зависимост от валутата/, плюс надбавка за банката. Лихвите се договарят, като най-важните показатели са риска по конкретната сделка и условията на кредитния пазар.
 • Обезпечение: всяко допустимо от закона, като справедливата му стойност се определя от независими експерти. Необходима е застраховка на обезпечението в полза на банката, покриваща всички рискове.

Известно е, че да работи ефективно една фирма, тя има нужда от оборотни средства /те са бързо ликвидни и са под формата на стоки, материали, запаси, суровини, гориво, парични средства и други, те участват изцяло в готовият продукт или услуга/.

Освен текущи нужди, фирмите правят инвестиции в дългосрочен план, свързани с покупка, строителство за собствено ползване, ремонт, довършителни работи на производствени, търговски и административни помещения, купуват нови машини и оборудване.

Изброените дейности изискват финансиране и обезпечаване с парични средства, които могат да се осигурят с фирмени кредити. Много са факторите, които ги определят като изгодни заеми.

Изборът на изгоден фирмен кредит е сложен процес, свързан с договарянето на благоприятни условия с банките и финансовите институции.

Правилното попадение на фирмен кредит е изключително важно за реализиране проектите на дружествата, за постигане на по-високо качество на предлаганите стоки и услуги, за разширяване и разнообразяване на техния асортимент. Изгодните фирмени кредити повишават стабилността, те са в помощ на бизнеса.

Ако сте решили да теглите изгодни фирмени кредити възползвайте се от съветите на кредитни специалисти, които имат опит и могат да Ви предоставят безпристрастна сравнителна информация, да Ви посочат предимства и недостатъци на многобройните кредитни продукти. Ако сами ще се справяте с тази отговорна задача, първо определете вида, размера и сроковете за погасяване.

За да е изгоден фирмения кредит уточнете параметрите като: цена на кредита /лихва, такси, застраховки, допълнителни разходи/, какви документи са Ви необходими за кандидатстване, размер на месечната погасителна вноска /прецизирайте приходи и разходи/, проверете какъв вид  обезпечение се изисква, какво е времето за разглеждане и одобрение на искането за кредит, как ще усвоите сумата /еднократно или на траншове/, какви са сроковете за погасяване, има ли възможност за теглене на допълнителни суми, рефинансиране и другите възможности.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *