Изкупуване на Вземания: 5 Топ Фирми за Изкупуване на Кредитни Задължения и Заеми

Не са малко компаниите, които търсят фирми за изкупуване на вземания от физически или юридически лица. Тези фирми предлагат изкупуване на кредитни задължения, дългове и заеми от различен вид – както изкупуване на дълг от банка, така и на изкупуване на лоши кредити и просрочени задължения от компании за бързи онлайн заеми.

Изкупуване на вземане означава, че носителят на едно вземане го прехвърля на друг срещу определено заплащане. Целта е да се осигури бърза ликвидност на вземанията. На тази страница ще Ви запознаем с няколко агенции и фирми за изкупуване на заеми и други подобни задължения.

1. Агенция за контрол на просрочени задължения

 • Изкупува заеми и вземания за да Ви осигури бърза ликвидност, поема риска вместо Вас.
 • Финансова институция, регистрирана в БНБ, с дейност в сферата на просрочените вземания, прилага всички законни действия за тяхното събиране.
 • Води преговори, сключва споразумения.
 • Всяко вземане преди да се пристъпи към изкупуване се оценява много внимателно, на база на всички детайли.
 • Изкупува вземания от различни по вид отрасли, целта е запазване имиджа на Вашата компания.
 • Ако сте финансово затруднени и не сте в състояние да плащате своите задължения, представете проблема си пред Агенцията и е възможно да се сключи споразумение за разсрочване или да отпадне някаква част от него.

2. ЕОS България

 • Предлага услуга по изкупуване на вземания и заеми, като защитава Вашата репутация, осигурява паричен поток, за да се съсредоточите върху основната си дейност.
 • Изработва и внедрява индивидуални и систематични решения за управление на вземанията, за да минимизирате лошите дългове.
 • Използва съвременни похвати и комбинация от различни методи за непрекъснати постъпления, вместо да имате просрочени вземания.
 • Дългогодишен експертен опит в областта на банкови, комунални, телекомуникационни задължения или междуфирмени вземания.
 • Акцентира върху конкретната ситуация, съобразява се с това което клиента може да Ви плати, другата част изкупува.
 • Дружеството осигурява местни контакти има международен опит, екипа от специалисти мисли глобално, действа локално.

3. Логос ТМ

 • Изкупуване на вземания и изготвяне на  детайлен анализ на Вашите вземания и предлага работещи решения.
 • Извършва интелигентна финансова дейност, които осигуряват ликвидност.
 • Сериозен опит в изкупуването на вземания, тяхното преструктуриране, оптимизация и последваща реализация.
 • Компанията е доставчик на успешни инвестиционни решения, с широка практика в променливите вътрешни и международни икономически обстоятелства.
 • Компанията е лицензирана финансова къща, вписана е в Централния регистър на БНБ като финансова институция, учредител и акционер е в Българската Фондова борса и Централния Депозитар, вписана е в Регистъра на администратори на лични данни от Комисията за защита на личните данни.

4. MOST FINANCE

 • Предлага специализирани услуги, свързани с изкупуване на дълг от банка, изкупуване на лоши кредити от небанкови финансови институции и компании от други сектори.
 • Изкупуване на кредитни задължения минава през няколко етапа: подписва се договор за конфиденциалност между страните, прави се анализ и оценка на предварителната информация предоставена от клиента за необслужваните вземания, постига се договореност за покупната цена /тя е конкурентна и пазарна/, съгласуват се и се подписват необходимите документи, сделката се оформя правно и случаите на дружеството се прехвърлят.
 • Изкупуването на несъбраните вземанията, лесно и бързо ги превръща в реални финансови активи, намалява вероятността от непредвидени инфлационни загуби.
 • Спестява време и значителни допълнителни средства, които се заплащат авансово от кредитора за съдебно и предварително производство, и за други предприети действия за събиране на вземанията.
 • В компанията работят специалисти от различни области – юристи, финансисти, икономисти с квалификация и опит в управление, оценка и изкупуване на вземания, с решение за всеки конкретен случай, при стабилни и коректни отношения, за да ръководят делата си ефективно и в следствие на това да увеличат печалбите си.

5. Рикавъри Кълекшън

 • Изкупува портфейли от вземания в различни по вид отрасли, от физически или юридически лица.
 • Компания с изцяло българско участие, регистрирана като администратор на лични данни.
 • Разпознава некоректните клиенти и партньори, работи с модерни модели за предварително проучване, изработва договори с всички възможни ситуации, които могат да възникнат.
 • Професионалисти в областта на събиране и изкупуване на вземания, познават най-добрите тактики и стратегии, спазват стриктно законодателството на нашата страна.
 • Всеки случай се разглежда внимателно, съобразно специфичните му индивидуални характеристики.

Какво e изкупуване на вземания и какви са му особеностите?

В стопанския живот на страната се извършват много сделки от различно естество. Широко известни и масово приложими са покупки и продажби на стоки или услуги. Във всяка сделка имаме две страни – доставчик /продавач/ на стоката или услугата от една страна и клиент  /получател/, от друга.

Отношенията между тях са ясни и категорични – единия доставя, другия плаща. Ако клиентът не плати веднага, на момента, за доставчика възниква вземане. Начинът и срокът в който вземането ще бъде издължено се регламентира в писмено споразумение. Вземането представлява пари, които физическо лице, фирма, финансова организация и други имат да получават за това, че са предоставили стока или са извършили услуга.

В икономическата практика вземанията имат важно и сериозно място, почти всяка организация има вземания от лица. Забавените плащания се отразяват негативно в работата на компаниите, често пъти я затрудняват, поради наличност на вземания и недостиг на парични средства.

За да се стигне до  вземане, организациите са вложили средства, усилия, време а не могат да си вземат парите. Започнал е процес на изготвяне на напомнителни писма, телефонни обаждания, изпращане на съобщения. Всяко вземане трябва да може да бъде доказано, за това са необходими съответни документи или да има договор. Вземането става бреме от което всички искат да се отърват, търсят се дружества, които могат да изкупят дълга.

Изкупуване на вземания имаме тогава, когато носителят на едно вземане го отстъпва на друг срещу заплащане. Длъжникът е изпаднал в сериозни затруднения и не може да погаси задължението си. Често длъжникът търси бързи кредити без трудов договор, рефинансиране на лоши кредити или обединяване на лоши кредити и други методи да заемите си, но не успява. Дългът му остава и кредиторът не може да прибере парите си.

Изкупуването на вземания изчиства счетоводния баланс, осигурява парични средства за нови инвестиции или за оборотни средства.  Длъжникът не трябва да дава съгласието си при изкупуване на вземанията.

Изкупуването на заеми е добър способ да се осигури бърза ликвидност на вземанията. Вземането се продава и изкупува на определена цена, която зависи от много фактори, тя има специфични особености.

Важна е валутата в която е вземането, неговия размер и срок на просрочие,  всеки случай е индивидуален, трябва да се оцени много внимателно с активното участие на този който го продава.

Дори да се направи сериозно финансово проучване на клиента – дали той е надежден и коректен, дали ще плати, няма гаранция, защото областта е много динамична, финансовите процеси протичат не винаги според очакванията.

Изкупуването на вземания и други кредитни задължения е деликатна дейност, понякога клиентите са временно затруднени, отношението към тях трябва да бъде лоялно и професионално, трябва да има известна търпимост, защото може да се възвърне финансовата им стабилност и от това да се възползват конкурентни фирми.

Изкупуването на вземания е сложен процес, който има няколко етапа: клиента предоставя информация за необслужваното вземане, тя се анализира и оценява, договаря се цена на изкупуването, оформя се сделката правно и документално.