За Колко Време се Отпуска Ипотечен Кредит?

Има няколко особености, които определят за колко време се отпуска ипотечен кредит или жилищен кредит. Силната конкуренция между банките значително съкрати дългия срок и време за одобрение на ипотечен кредит.

Ипотечен кредит се отпуска само когато неговото издължаване се гарантира с недвижим имот, който се ипотекира и служи за обезпечение на вземането.

Вече има банки, които предлагат предварително одобрение до 24 часа. Кога се получава окончателно одобрение за кредит обикновенно зависи от размера на ипотечните кредити. Колкото по-голяма е сумата и срока на кредита, толкова окончателното време е по-дълго.

От друга страна документите като собственост на имота, времето за пазарна оценка на имота и документите, които доказват дохода Ви също оказват значение върху това за колко време се взима кредит.

Може да Ви одобрят за кредит за 2-3 дни или за 10-15 дни. Ако случаят с имота Ви е по-заплетен, одобрението може да отнеме и месеци. Все пак ако всичко е наред, предварително одобрение може да получите за 1 ден.

Важен е и въпроса за какъв срок искате да вземета заема – за 10, 20, 30 години и т,н,

Ипотечните кредити имат своите характеристики, специфични особености и предназначения за които се предоставят, те са заем срещу залог на имот. Независимо дали се усвояват за покупка, строеж на недвижим имот, за довършителна или ремонтна дейност, за подобрения, рефинансиране на ипотечен кредит или други цели, ипотечните кредити са винаги с по-голям размер /обикновено процент от пазарната оценка на ипотекирания имот/ и се погасяват за дълъг период от време.

Времето е продължителността и последователността през която се изплаща кредита заедно с договорения вид и размер лихва, такси, допълнителни разходи, застраховки и други.

Големият  период от време предполага промяна в икономическата обстановка, изменение на финансовите условия, което има сериозни последици върху крайната оценка на кредита.

Ако един ипотечен заем е бил изгоден и ефективен по време на отпускането си, след 20, 30, 35 години – не винаги може да се твърди същото.

Ето защо когато се договаря ипотечния кредит, задължително трябва да се отчете влиянието на фактора: за колко време се отпуска. В личен план също може да има промяна, кредитополучателя може да има възможността да погаси ипотечния кредит предсрочно или да е попаднал под влияние на неблагоприятни събития, които не могат да се предвидят във времето.

Важни са комисионите и обезщетенията при предсрочно погасяване, има ли ги и в какъв размер.

Просрочването на вноските, закъсненията и неспазване на датите на падеж водят до наказателни лихви, съдебни такси и разноски, може в крайна степен банката да се удовлетвори чрез продажбата на ипотекирания имот.

Изводът който може да се направи е: изключително важно е, за колко време се отпуска ипотечния кредит, за да се предвидят и договорят гъвкави условия и параметри.

Отчитайки фактора за колко време се отпуска ипотечния кредит, трябва да акцентираме върху вида на лихвата – фиксирана, променлива или комбинация от двете.

Могат да настъпят промени в погасителния план или размера на погасителната вноска. Ще ви запознаем с резултатни оферти на банки , които не са пропуснали, не са омаловажили значението на фактора – за колко време се отпуска ипотечния кредит.

1. Първа Инвестиционна банка

 • Имайки предвид за колко време се отпуска ипотечнен кредит – 35 години, банката предполага във времето: промени в погасителния план и вноска, при промяна на приложимата по договора лихва, при промяна на СЛП в размер надхвърлящ договорния размер, при искане на кредитополучателя, при частично предсрочно погасяване.
 • Лихвен процент – фиксиран годишен за първата година и променлив за останалия срок на кредита.
 • Отчитайки за колко време се отпуска кредита, банката предвижда гратисен период за кредитополучателя – на всеки 5 години след първата година на договора, да не плаща главница или вноска по кредита по негов избор общо до 12 месеца.
 • Такса за предсрочно погасяване не се дължи, ако са изплатени 12 месечни погасителни вноски.
 • Има такса за разглеждане на предоговаряне.
 • Размер на финансиране – до 90% от пазарната оценка на имота при покупка, а за други цели до 80%.
 • Това са бързи ипотечни кредити с обезпечение: ипотека върху недвижим имот, УПИ, земеделска земя до 6 категория.
 • Предвидени са възможните последици при неизпълнение на плащанията: обезщетение за забава върху просрочената сума в размер на законната лихва, банката може да се удовлетвори от всички обезпечения по ред предвиден в Закона.

2. ДСК – Ипотечен кредит за финансиране на текущи потребности

 • Тук отговорът на въпросът за колко време се отпуска ипотечен кредит, е 30 години.
 • Финансират се текущи потребности, различни проекти и цели, без възрастово ограничение.
 • Размер до 400 000 лева /200 000 евро/.
 • Задължителни условия: ползване на разплащателна сметка в банката и сключване на застраховка „Имот”.
 • Отчитайки за колко време се отпуска ипотечния кредит банката предлага видове лихви: променлива за целия срок на кредита, фиксирана лихва за първите 3 години и променлива за останалия период, фиксирана за първите 5 години и променлива за останалия период.
 • Има такси за разглеждане и одобряване на искането за кредит, за оценка на имота, за вписване на ипотека и месечна такса за ползване на платежен пакет.

3. Обединена Българска банка – Ипотечен кредит за ремонт и обзавеждане

 • Срок на изплащане – 20 години, имате възможност да преобразите изцяло Вашето жилище заедно с мебелите, да направите ремонт, подобрения, довършителни работи или да изтеглите кредит за апартамент. Ако търсите най-изгоден жилищен кредит, си заслужава да обмислите този.
 • Размер до 100 000 евро или 200 000 лева.
 • Предварително одобрение до 1 ден.
 • Не се изискват разходо-оправдателни документи /фактури/.
 • Отчитайки времето за което се отпуска, банката предвижда променлив лихвен процент в лева и в евро.
 • Няма такса за кандидатстване, няма такса за предсрочно погасяване след изтичане на 12 месеца от срока за погасяване.
 • Може да направите примерна калкулация с предоставения електронен калкулатор.
 • Обезпечение: ипотека върху недвижим имот.
 • Има такси за: оценка на имота, за изготвяне на правно становище и представителство на банката при учредяване на ипотека, кредитна оценка, по сметка обслужваща кредита, и заличаване на ипотека.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *