Кандидатстване за Кредит с Лоша Кредитна История

В нашата икономическа действителност на ниски доходи и високи цени на стоки и услуги, много българи търсят възможности за теглене и кандидатстване за кредит с лоша кредитна история и лошо кредитно досие в ЦКР. Варианти за такива заеми има, макар и не много.

Принципно кандидатстването за бърз онлайн заем е процес, който започва с представянето на необходимите документи пред кредитора, одобрение, подписване на договор, получаване на парите и погасяване на задълженията до окончателното им възстановяване.

Този процес не е двустранно взаимоотношение само между кредитор и длъжник, той придобива публичност, той формира кредитна история, която се съхранява в кредитно досие, намиращо се в Централния кредитен регистър (ЦКР) на БНБ.

Достъп до Вашето кредитното досие и кредитната история имат всички банки, фирми за бързи онлайн кредити, регистрирани финансови институции, платежни институции и дружества за електронни пари. Те подават там данни и черпят информация за кредитополучателите.

Времето за което се съхранява информацията в ЦКР е с давност 5 години. В кредитното досие фактите не са само се посочват, те се обновяват, допълват, актуализират и се ползват от всички регистрирани кредитори, когато те взимат решение на кого да отпуснат кредит.

Кредитната история е ясен и недвусмислен показател за това как погасяваме изтеглените кредити, дали сме коректни платци и редовно обслужваме задълженията си, дали закъсняваме с плащанията, допускаме ли просрочие или сме спрели да се издължаваме. Кредитната история е облика на всеки кредитополучател, тя показва начина по който той погасява заемите си.

Оценката за кредитоспособността на всеки е кредитен рейтинг, надеждността за изплащане на задълженията. Когато закъсняваме с плащанията, не спазваме падежните дати, когато не се издължаваме или спираме да плащаме ние създаваме лошо кредитно досие и така започва търсенето и желанието за кандидатстване за кредит с лоша кредитна история.

Това неприятно обстоятелство изключително много намалява бъдещите ни шансове някои да ни отпусне кредит, вече сме окачествени като не лоялни и не изрядни платци.

Вероятно много фактори и причини /обективни и субективни/ са повлияли за да се стигне дотук. Сигурно сте изчерпали и възможностите си да предоговорите кредитите, опитали сте да удължите сроковете за погасяване, изтеглили сте допълнителни суми, рефинансирали сте кредити или сте обединили задължения.

Никой не е застрахован, непредвидимо е стечението на обстоятелствата довели до лоша кредитна история.

Всеки от нас може да провери достоверността на данните в кредитното си досие. Редът за получаване на справка и необходимите документи са ясно регламентирани от Наредбата за Централния Кредитен Регистър.

Справка могат да получат физическите и юридическите лица. Физическите лица, могат да получат безплатна справка в рамките на 14 дни, а ако желаят по-кратък срок, ще трябва да си платят.

Не се подава и не се получава справка по електронна поща и по факс. Документът съдържа данни за текущото състояние на кредитите към последния отчетен период – месец. Кредитите се предоставят в обобщен вид, без да е видно от кого са подадени съответните данни.

Когато лице установи, че кредитната му история е неточна, то има право да подаде писмено заявление за корекция. То  се разглежда, прави се писмен отговор и ако заявлението е основателно се предприемат съответните действия.

Отговорност за верността на данните носят тези които са ги подали и само те могат да коригират собствената си информация.

Въпросът е как да излезем от ситуацията, как да изчистим от себе си определението за лош платец и да си възвърнем доверието, когато имаме нужда от нов кредит.

Трябва много внимателно и прецизно да анализираме и точно да определим от каква сума пари имаме нужда, какви са реалните ни възможности за погасяване, какви са очакваните доходи и размера на разходите.

Размерът на сумата и срока за погасяването й са важни, колкото са по-големи, лихвата и таксите растат прогресивно.

Трябва да проучим кои банки и финансови дружества разрешзват кандидатстване за кредит с лоша кредитна история и при какви условия. Задължително трябва да се доверим само на известна, лицензирана фирма с ясен  произход на средства и вписан предмет на дейност, администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни и с валидно Удостоверение за регистрация в ЦКР на БНБ.

Банките почти не отпускат кредити на длъжници с лоша кредитна история. Малко са и финансовите институции – дружества за бързи кредити, които биха поели този риск. Все пак кандидатстване за кредит с лоша кредитна история е най-вероятно да ви разрешат фирмите за бързи онлайн заеми.

Имайте предвид обаче, че ако искате от фирмите за бързи кредити, пари на заем при лоша кредитна история, то те най-вероятно биха се съгласили да Ви отпуснат такива за много малки суми – примерно кредити до 400, 500, 600 лева и по-рядко за суми до 1000 или 1500 лв.

Знаете, че те предлагат кредит само срещу лична карта, с бързо одобрение, до минути, пари на заем без поръчител и с минимум изисквания.

Имайте предвид, че повечето фирми за бързи онлайн заеми, могат да Ви поискат много високи лихви, задължително обезпечение, залози, ипотеки или поръчители.

Помислете дали имате възможност да се справите с тези условия, дали ще осъществите изискванията. Благоприятни фактори, които финансовите дружества ще оценят, това са примерно: текущото ни финансово състояние –  да имаме работа, безсрочен трудов договор, висока заплата, платени осигуровки, ниска възраст и други.

Внимателно проучете кои финансови дружества при какви условия отпускат кредити, какви са техните оферти. Едни от най-популярните фирми за бързи кредити в България са Вивус, Кредисимо, Фератум, Микро Кредит, Смайл Кредит и други.