Кредит за Държавни Служители

На тази страница ще Ви представим списък с банки и финансови институции, които предлагат кредити за държавни служители. В повечето случаи те са преференциални кредити и са сред предпочитаните и най-изгодни заеми. За държавен служител се отпускат с преференции както потребителски, така и жилищен и ипотечен кредит.

Държавните служители получават своите възнаграждения от бюджета. Това са сигурни, гарантирани, регулярни доходи. Знаем, че най – сериозното изискване за получаване на кредит е постоянният месечен доход. Ако сте държавен служител и имате добра кредитна история и чисто кредитно досие, Вие сте желания кредитоискател.

Кредити на  държавни служители отпускат всички банки /това са стандартните и обичайни заеми/ при определени условия и от фирми за бързи кредити. В настоящата статия ще разгледаме водещи оферти на кредит за държавни служители от утвърдени банки при преференциални и най-благоприятни условия.

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА – кредит „Доверие”

 • Потребителски кредити за държавни служители и предварително одобрени от банката фирми.
 • Кредита се отпуска в лева, евро или щатски долари, размера му е до 60 000 лв /или тяхната равностойност в съответната валута, срока за погасяване е до 12 години.
 • Обезпечение при отпускане: до 15 000 лв – не се изисква, над 15 000 до 30 000 лв – един поръчител, над 30 000 лв – двама поръчители. Допълнителни преференции в обезпечението за клиенти с добър осигурителен и чист доход и при превод на работната заплата в банката.
 • Лихвените условия са ясни и дефинирани: фиксирана ниска лихва за първата година, независимо от валутата и стандартна лихва за останалия период на погасяване на заема, независимо от валутата. Може да се възползвате от допълнителни отстъпки и преференции в лихвения процент при следните случаи: превод на минимум 100 лв и превод на месечната погасителна вноска в банката, при ползване на дебитна карта, при ползване на кредитна карта, при направена застраховка към ЗАД Армеец, за клиенти по програма и други, като отстъпките могат да се комбинират.
 • Минимален брой документи за представяне – искане за кредит по образец на банката, копие на лична карта, копие на заповедта за назначаване, декларация по образец и декларация от съпруга /съпругата/. Поръчителят представя само лична карта и справка по образец.
 • Има такса за разглеждане на искането Ви за кредит, размера на която се определя от стойността на заема.
 • Има кредитен калкулатор за да пресметнете лично размера на месечната си вноска и да договорите оптималния за Вас вариант.
 • Чрез безплатен телефон или в офисите на банката може да получите отговор на Вашите въпроси.
 • Може да ползвате парите за ремонт, обзавеждане, ексурзия, кредити за кола и др.

ИНВЕСТБАНК АД

 • Изгоден и достъпен кредит за държавни и общински служители, лекари, зъболекари и други медицински лица, служители на МВР, съдебна власт, прокуратура, военни, моряци и други.
 • Валута на заема – лева или тяхната равностойност в евро, размер на кредита до 35 000 лв и срок за погасяване до 10 години.
 • Необходими документи при кандидатстване за кредити за държавни служители – искане за кредит по образец на банката, служебна бележка за доходите от работодателя, декларация и копие на личната карта.
 • Има изискване за нетен месечен доход не по-малко от 300 лв, важно е съотношението дълг/доход.
 • Обезпечение по кредита: залог върху превод на работната заплата в банката и на постъпленията по разплащателната сметка.
 • Лихвата е фиксирана и договорена. Нисък фиксиран лихвен процент за първата година и плаващ, базиран на 12 месечен СофиБор плюс надбавка за банката за останалия период от време.
 • Има такса за проучване и отпускане на заема, платима при отпускане на парите.
 • Няма такси и допълнителни разходи при предсрочно погасяване.
 • Сами избирате датата на падеж на погасителните вноски, съобразно възможностите си, погасяването е на равни месечни вноски.
 • Ясен и прозрачен кредит винаги може да направите справка, да поискате актуална информация.
 • Необходима е застраховка в ЗАД България за злополука и заболяване.
 • Може да ползвате кредита за обзавеждане, покупка на техника, рефинансиране на потребителски кредит и др.

СИ БАНК – Потребителски кредит „За теб”

 • Валута на кредита – лева, размер от 1 000 до 35 000 лв, за клиенти с доход над 1 500 лв до 40 000 лв и за клиенти с доход над 2 000 лв до 50 000 лв.
 • Срок за погасяване от 1 до 10 години, за суми над 35 000 лв: максимален срок на издължаване до 7 години.
 • Основни документи при кандидатстване – копие на личната карта, искане за отпускане на кредит по образец, съгласие за превод от работодателя на трудовото или служебното възнаграждение и дохода от договора за управление и контрол, по сметка в банката.
 • Обезпечение на кредита – залог върху бъдещи вземания от служебно правоотношение за държавните служители, от трудово правоотношение за работници и служители и от договор за управление и контрол на управители на фирми.
 • Лихвен процент – фиксиран /при условие, че максималния срок на погасяване на заема е 60 месеца/, променлив според индивидуалния профил на клиентите /лихвата включва референтния лихвен процент на банката и надбавка, промяната може да се прави два пъти в годината/.
 • Такси – еднократна такса за кандидатстване, анализ и оценка на кредитоспособността на клиентите /дължима на 2 части/ и месечна такса за обслужване на разплащателната сметка. Няма такси за предсрочно пълно или частично погасяване на кредита.
 • Парите по тези кредити за държавни служители се получават еднократно и изцяло по банков път в разплащателна сметка с издадена банкова дебитна карта, след подписване на договора.
 • Начин на погасяване на заема – чрез равни месечни погасителни вноски на определена дата на падеж.
 • Имате право да получите безплатно издадена кредитна карта с гратисен период, като бонус.

На тази страница Ви представихме предимно потребителски кредити за държавни служители, но същите банки могат да отпуснат и ипотечни и жилищни кредити.

Държавният служител е физическо лице, което работи на платена длъжност в държавната администрация или с работата си подпомага орган на държавната власт да изпълнява своите функции. Държавните служители се ръководят от законите в нашата страна и от интересите на държавата.

Държавни служители са лицата заети в централната държавна администрация, служителите в общините, служителите в съдебната система, носители на мандати, служители на МВР и МО, служители според Закона за отбраната и въоръжените сили и други специализирани експертни случаи. Всичко за държавния служител, неговите права, отговорности, служебни правоотношения, възнаграждения е регламентирано със специална нормативна уредба, имаме Закон за държавния служител.

Лекарите, лекарите по дентална медицина, медицински сестри, асоциираните медицински специалисти и магистър фармацевтите, които работят в държавните и общински лечебни заведения са също държавни служители. Интересни предложения за заеми за тях има от Токуда банка, стига разбира се да няма конфликт на интереси по Закона. В практиката има и кредити за полицаи от системата на МВР отпускани при специални преференции и отстъпки.