Кредити Срещу Запис на Заповед

На тази страница ще Ви обясним какво представляват кредити срещу запис на заповед и къде да намерите такива. При отпускане на кредит, кредиторът се стреми да осигури неговата възвращаемост, той търси гаранции и залози, че дължимата сума от кредитополучателя ще бъде възстановена, заедно с присъщите й разходи.

В договорите за заем се посочва обезпечение, което създава сигурност на кредитора, че ако длъжника спре да плаща, сумата по кредита ще се събере.

Обезпечението е правото на кредитора в случай на спиране на плащането от длъжника, да си събере парите с предимство, за да няма загуба.

Има различни видове кредити в зависимост от обезпеченията: кредит срещу ипотека, залози върху движимо, недвижимо имущество; кредити с финансово обезпечение като депозити, парични средства или ценни книжа; кредит с един поръчител или повече, гаранции, съдлъжници, превод на работна заплата, запис на заповед и други. Ще отбележим особеностите на кредити, при който обезпечението е само запис на заповед.

Това е съществен и важен документ, който писмено, доброволно и предварително  урежда финансовите взаимоотношения между кредитора и кредитополучателя при отпускане на кредити срещу запис на заповед.

Този ценен документ се издава от получателя на парите и съдържа неговото обещание за безусловно им връщане на определена дата.

За да е валиден, законен и истински, записът на заповед трябва да съдържа някои задължителни елементи. Те са фиксирани ясно и категорично в член 535 на Търговския Закон:

 • Документът да има наименование – Запис на заповед.
 • Безусловно обещание да се плати определена сума пари. Точна фиксирана. Посочва се размера й. Може да има и основание – за какво са парите. Не трябва да има никакви условия.
 • Падеж – датата на плащането. Ако случайно не е посочен се смята датата на предявяването.
 • Място на плащането. Ако не е уговорено друго, мястото на издаване се смята за място на плащане и за местожителство на издателя.
 • Името на лицето на което трябва да се плати.
 • Дата и място на издаването. Ако не е посочено се смята издаден в мястото, посочено до името на издателя.
 • Подпис на издателя. Без него няма правна сила.

Законът пояснява, че документ, който не съдържа някои от реквизитите не е запис на заповед.

Кредити срещу запис на заповед са бързи и лесни, те са със сериозно и силно обезпечение, кредитора има този документ и ако погасяването не се осъществи, може по надлежния ред /отива в съда по местоживеене на длъжника, в законния срок се издава изпълнителен лист, може дори незабавно, по ускорена процедура/ да се удовлетвори.

При кредитите срещу запис на заповед съществува една сигурност за всеки който дава пари, че ще си ги върне.

Запис на заповед се прави само в един екземпляр който остава в кредитора и не е необходимо да присъства нотариус или да се спазват други формалности. Когато кредита се върне, документа се връща на кредитополучателя или се унищожава в негово присъствие.

Кредити срещу запис на заповед може да се дават на лица или фирми, които могат да издават този документ – физическите лица трябва да са пълнолетни, дееспособни, да не са под запрещение.

Кредитите срещу запис на заповед са с един много сериозен ангажимент, към тях трябва да се подхожда отговорно и внимателно, в повечето случаи те са насочени към платци които не са изрядни, коректни и лоялни. Ще Ви запознаем с кредит на известна банка в нашата страна, която отпуска кредит срещу запис на заповед.

СИБАНК – Инвестиционен кредит

 • Кредит срещу запис на заповед и други обезпечения като: ипотека на недвижим имот, залог на движими вещи – машини, оборудване, транспортни средства, стоки в оборот и други, залог на вземания, залог на парични средства в банката.
 • Отпуска се на юридически лица, еднолични търговци, упражняващи своята дейност в страната, на земеделски производители, включително и на физически лица.
 • Валута: лева или евро, размер: в зависимост от конкретните нужди и финансовите възможности на кредитоискателя.
 • Конкурентни лихвени условия. Променлив лихвен процент.
 • Гратисен период до 6 месеца.
 • Възможност за пълно или частично предсрочно погасяване.
 • Срок за погасяване – до 5 години при закупуване на машини, оборудване, транспортни средства; до 7 години при ремонт на недвижим имот и други; до 10 години при покупка и/или строеж на недвижим имот.
 • Начин за погасяване: индивидуален погасителен план, според финансовите възможности.
 • Преференциални условия при застраховка на обезпечението в ДЗИ – Общо застраховане.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *