Кредит с Намаляващи Вноски

За различни потребителски цели и неотложни нужди теглим кредит с намаляващи вноски от банки и финансови дружества.

На тази страница ще Ви запознаем със списък от банки, които предлагат потребителски и ипотечни кредити с намаляващи погасителни вноски и изгодна лихва.

1. Пощенска банка – Потребителски кредит с намаляващи вноски

 • За финансиране на планове и осъществяване на Вашите цели.
 • Максимален размер на кредита: до 40 000 лева /кредит до 20000 лева, ако искате експресно усвояване/.
 • Срок за погасяване до 10 години чрез намаляващи месечни вноски.
 • Месечната Ви вноска намалява всеки месец, защото вноската по главницата е еднаква всеки месец, а дължимата лихва намалява непрекъснато. Главницата се изплаща по-бързо и плащате по-малко лихви за целия период на кредита.
 • Кандидатстване само с лична карта.
 • Бърз отговор до 2 работни часа и възможност за експресно усвояване на средствата до 1 час, при кандидатстване в клон на банката.
 • Получавате отстъпка от лихвения процент при превод на работна заплата в банката и избор на пакетна програма.
 • Променлив годишен лихвен процент, състои се от референтен и фиксирана договорна надбавка.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит /в зависимост от размера на сумата/, дължима на два етапа – при подаване на заявлението за кредит и при усвояване на сумата и месечна такса за обслужване на разплащателната сметка.
 • Има възможност за обединяване на лоши кредити и на задължения по потребителски заеми и други кредитни продукти.
 • За финансова сигурност се предлага застрахователна програма „Защита на плащанията”.

2. Общинска банка – Жилищен кредит „Мечтан дом”

 • Изплащането на този ипотечен кредит с намаляващи вноски е чрез намаляващи месечни вноски – включващи равни вноски по главница и съответната месечна лихва или на равни вноски.
 • Предназначение: за покупка на изграден жилищен имот, кредит за кола или ремонт, за довършителни работи или рефинансиране кредит с лошо ЦКР, на задължения със същото предназначение, отпуснати от други банки.
 • Условия за отпускане: сбора от възрастта на кредитополучателя и срока на кредита не може да надхвърля пенсионната възраст за пенсия по осигурителен стаж и възраст, доходите на лицата изтеглили кредит да се превеждат по разплащателна сметка в банката.
 • Валута – лева или равностойност в евро, минимален размер 10 000 лева, максимален – 80% от покупната стойност на жилищния имот ако е монолитен, 70% ако е панелен и до 60% ако кредитора се удовлетворява изцяло и окончателно до размера на обезпечението.
 • Срок на издължаване: до 30 години.
 • Има гратисен период за плащане на главницата – до 12 месеца.
 • Обезпечение: първа по ред ипотека на жилищния имот, изисква се имуществена застраховка.
 • Лихвеният процент е променлив – състои се от основен плюс надбавка.
 • Такси и комисиони – съгласно действащата Тарифа на банката.
 • Банката предлага безплатна застраховка „Живот”.

3. ДСК – Кредит за клиенти, които превеждат работна заплата по сметка в банката

 • Погасяването е на месечни вноски – избирате между намаляващи и равни.
 • Валута лева или равностойност в евро, размер от 500 до 10 000 лева, срок за погасяване от 18 месеца до 10 години.
 • Изисква се размер за издръжка на член от семейството – 100 лева.
 • Обезпечение на кредита: залог на вземане по трудово правоотношение, заедно със залог на вземане по сметка.
 • Няма възрастово ограничение за кредитоискателите.
 • Не се проследява за какво изразходвате средствата от заема.
 • Има гратисен период за издължаване на главница – до 3 месеца.
 • Лихвен процент – променлив.
 • Има възможност за допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма ДСК Партньори плюс при изпълнение на допълнителни условия.
 • Има такса за разглеждане на искане и одобряване на кредита.

4. УниКредит Булбанк – Кредит с финансово обезпечение

 • Вид на месечните погасителните вноски – възможност за избор между кредит с намаляващи вноски и равни.
 • Валута – лева или евро, минимален размер 500 лева, максималния зависи от стойността на обезпечението.
 • Обезпечение: финансови обезпечения, банкови гаранции, местни и чуждестранни държавни или корпоративни ценни книжа, взаимни фондове, застраховки „Живот” със спестовен характер.
 • Изисквания: добра кредитна история.
 • Кандидатстване: в удобен клон на банката.
 • Необходими документи: искане за кредит, документ за самоличност, за семейно положение, за липса или на наличие на данъчни задължения, удостоверение за размера на дохода, потвърждение за превода на работната заплата в банката, документи отразяващи целта, стойността и предмета на финансиране и други по преценка на банката.
 • Метод за изчисляване на лихвата – реален брой дни /360/.
 • Застраховка „Живот” и имуществена застраховка на ипотекирания имот в полза на банката.

Тегленето на кредити с намаляващи вноски е възможност да получим най-изгоден потребителски кредит. Теглим кредит с намаляващи вноски по различни причини. За целта сключваме договор, който съдържа ясни и дефинирани клаузи които уреждат взаимоотношенията между кредитор и кредитополучател. Неразделна част от договора е индивидуалният погасителен план, в които е посочен начина на връщане на парите, вида на погасителната вноска и датата на падеж.

Погасителният план се изготвя от двете страни, той е съобразен с финансовите възможности на всеки получател на заеми, с  доходите му и размера на разходите. Погасяването на кредитите е особено важно за всички участници в кредитния процес, то  формира облика ни на платци, дали сме изрядни или закъсняваме и не се издължаваме.

Тези факти не са самоцелни, те се вписват в Централния Кредитен Регистър на БНБ, те определят кредитната ни история. Погасяването на кредитите се извършва най-често чрез месечни погасителни вноски, които включват определен размер на лихва и главница в дадено съотношение.

Месечните погасителни вноски са два вида – равни и намаляващи. Равните месечни вноски са еднакви всеки месец, при тях лихвата намалява, но главницата расте със същия размер. В началото погашенията по главницата са най-малки, но с течение на времето растат.

При намаляващите вноски – размера на месечната сума намалява непрекъснато защото сумата на главницата е фиксирана за целия период на изплащане на заема, а лихвата намалява всеки месец. При намаляващите погасителни вноски оскъпяването на кредитите е по-малко, но пък те са по-подходящи за платежоспособни клиенти с високи постоянни доходи, защото могат да си позволят голям размер на погасителна вноска.

Предимствата на кредитите с намаляващи вноски са следните: всеки месец все по-малка вноска, изплащате по-бързо главницата, плащате по-малко обща лихва т.е получавате кредити с малка лихва. Финансовите дружества за бързи кредити отпускат заеми при условията на равни месечни вноски.