5 Кредити За Строителство С Добри Условия

Да изтеглите кредити за строителство на къща например е сложна и трудна задача особено ако искате със 100% финансиране. Трябва да съобразите много обстоятелства, да извършите задълбочено проучване и да направите сериозна предварителна подготовка. Строителството на имот е дълъг процес, а икономическата действителност е динамична, променяща се и се влияе от много фактори.

Популярни банки предлагат ипотечен кредит за строителство в нашата страна, при различни условия. Най – важните параметри на кредитите за строителство са свързани с размера и схемата на финансиране, с вида и размера на лихвения процент.

Таксите също имат голямо значение при заемите за строителство, защото те заедно с лихвата формират цената на услугата. Ще Ви предложим оферти за кредити за строителство от водещи банки, за да изберете Вашия вариант.

Обединена Българска банка – ипотечни кредити за строителство и довършителни работи

 • Цел на кредита – строителство на жилищен имот или довършителни работи по жилищния имот.
 • Валута на кредита – евро или равностойност в лева, размер до 250 000 евро или 500 000 лв, срок на изплащане до 35 години.
 • Максималния размер на кредита който ще Ви отпуснат зависи от коефициент, който се определя като се съпоставят: дълг и доход.
 • Гъвкава схема на финансиране – при разрешение за строеж и одобрен архитектурен проект – получавате до 40% от одобрения размер на кредита, при достигане на груб строеж – до 80%, при представяне на акт 15 – до 100%.
 • Предварително одобрение до 1 ден, без да е необходимо да представяте документи за определен недвижим имот.
 • Променлив лихвен процент, определен от референтен и надбавка за банката при превод на работната заплата в банката или регулярни постъпления по сметка „Комфорт”.
 • Обезпечение на кредита – ипотека върху недвижим имот.
 • Няма такса за кандидатстване и одобрение от банката.
 • Няма такса кредитна оценка при рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка.
 • Има следните такси: за кредитна оценка, за оценка на имота, за изготвяне на правно становище и представителство на банката при учредяване на ипотека, за заличаване на ипотеката, месечна такса за обслужващата разплащателна сметка и такса за предсрочно погасяване.
 • Застрахователна програма – Защита на дома и семейството, с покритие за „Имущество и живот”, за застрахователни рискове свързани с загуба на живот, при пълна трайна или временна нетрудоспособност.
 • https://www.ubb.bg

Сосиете Женерале Експресбанк – Жилищен кредит за строителство със 100 % финансиране

 • Предмет на финансиране – строителство на недвижим имот.
 • Валута на кредита – лева или равностойност в евро, минимален размер на кредита – 5 000 лв, максимален размер – няма ограничения, зависи от пазарната стойност на имота /обезпечение/, потвърдена от лицензиран оценител одобрен от банката.
 • Срок за погасяване от 3 до 30 години.
 • Основно предимство: възможност за финансиране до 100% от Вашия проект и банката предлага едни от най-ниските лихви по ипотечни кредити.
 • Документи за кандидатстване – за кредитоискателя се изисква документ за самоличност, удостоверение за семейно положение, документи за доход, за кредитна задлъжнялост, всички документи за имота – обезпечение на кредита и документи за имота – цел на кредита.
 • Частичен гратисен период до 18 месеца до завършване на строежа.
 • Обезпечение – първа по ред ипотека върху недвижим имот или земята върху която се строи.
 • Променлив лихвен процент в зависимост от пазарни индекси и референтни лихвени проценти.
 • Изисква се превод на цялата работна заплата или част от нея, която да покрива 110% от размера на вноската по заема.
 • Няма такса за одобрение, има Тарифа за таксите и комисионите на банката в която са вписани всички разходи по заема.
 • Може да използвате кредитния калкулатор, като заложите размер на кредита и срок за неговото погасяване, за да изчислите точния размер на месечната си погасителна вноска.
 • Начин на погасяване на заема – равни месечни вноски.
 • Застраховки – застраховка на ипотекирания имот в полза на банката и застраховка: „Живот, пълна и трайна нетрудоспособност”.
 • http://www.sgeb.bg/

Банка Пиреос – Жилищен кредит

 • Предназначение на кредита – строителство, довършителни работи, покупка, ремонт или рефинансиране на съществуващ жилищен кредит или за преструктуриране на кредит.
 • Валута на кредита – лева, размер за строителство, покупка или рефинансиране на съществуващ до 500 000 лв, за ремонт и довършителни работи – до 200 000 лв.
 • Начин на усвояване на заема – еднократно или на части.
 • Променлив лихвен процент, основан на тримесечен софибор и индивидуална надбавка за всеки клиент в зависимост от рисковия профил на клиента и точния предмет на сделката.
 • Обезпечение – недвижим имот, първа по ред ипотека.
 • Размер на финансиране – при монолитно строителство до 90% от размера на обезщетението, при панелно строителство – до 70% от  стойността на недвижимия имот служещ за обезпечение.
 • Необходими документи за кандидатстване – искане декларация, копие на личната карта, служебна бележка издадена от работодателя с вписано бруто и нетно възнаграждение, документ за доход, когато той не е от трудово и приравнено към него правоотношение и други документи по преценка на банката.
 • Има такси за оценка на кредитния риск, за правно обслужване, за оценка на имота, държавна такса за вписване на ипотека и други такси съгласно тарифата на банката.
 • Срокове за погасяване – при строителство и покупка до 35 години, за довършителни работи до 20 години и при ремонт до 10 години.
 • Има възможност да изберете начин на погасяване на кредита – чрез равни или намаляващи месечни вноски.
 • Изисква се сключване на застраховки: „Имущество” и „Живот”.

Банка ДСК – Жилищен кредит за строителство, довършителни работи и подобрения

 • Валута – лева или равностойност в евро.
 • Размер – няма минимален, има максимален – до 200 000 евро или 400 000 лв.
 • Срок за погасяване на тези кредити за строителство – няма минимален, максималния е до 30 години.
 • Няма възрастово ограничение при кандидатстване.
 • Най – важни документи при кандидатстване – искане за кредит, документ от работодател – удостоверение за трудовото възнаграждение и декларация за гражданско и имуществено състояние и свързани лица.
 • Лихва при жилищните кредити – променлива за целия период на кредита и включване в Програмата за обвързани продажби „ДСК Уют плюс” или фиксирана за първите 3 години /възможно е и за първите 5/ и променлива за останалия период при включване в Програмата за обвързани продажби.
 • Има такси според Тарифата на банката – такса за разглеждане на искането и за одобряване на кредита, такса за оценка на имота, такса за изготвяне на ипотеката и други.
 • Задължително ползване на разплащателна сметка в банката.
 • Задължителна застраховка в полза на банката „Имот”.

Общинска банка – Ипотечен кредит за строеж на жилище, за ремонт, за довършителни работи

 • Валута на кредита – в лева или евро.
 • Размер – минимален размер 5 000 лв или тяхната равностойност в евро, максимален размер: той е процент от текущата пазарната стойност на недвижимия имот предложен за обезпечение, извършена от лицензиран независим оценител, който трябва да е одобрен от банката. Размера на кредита за строителство, ремонт или довършителни работи не може да превишава стойността на строително монтажните работи, доказани с документи.
 • Размер на финансиране – 80% за монолитно строителство, 70% за панелно строителство и 50% за ваканционни имоти.
 • Необходими документи – стандартните за кредитополучателя и за ипотекирания имот.
 • Обезпечение на кредита – ипотека върху недвижим имот.
 • Срок за погасяване – за строителство 30 години, за довършителни работи 20 години, за ремонт 10 години.
 • Променлив лихвен процент.
 • Такси при кредитиране за тези кредити за строителство  – за проучване и анализ по искането за кредит, комисионна за одобрение и документално оформяне, такса за заличаване на ипотека, разходи за оценка на обезпечението, такса за издаване на удостоверението за тежести върху имота, годишна такса за еднократна проверка на имота служещ за обезпечение.
 • Начини за изплащане на кредита – равни или намаляващи месечни погасителни вноски.
 • Задължителна имуществена застраховка на обезпечението: за ипотекирания имот в полза на банката и безплатна застраховка предлагана от банката „Живот”