Кредити с Финансово Обезпечение

Напоследък доста нашумяха предложенията за теглене на т.н. кредит с финансово обезпечение. Обезпечението за кредит е възможността, гаранцията, сигурността на кредитора, че ще си събере вземането по отпуснат кредит, ако кредитополучателя спре да изплаща дълга си. Обезпечението трябва да бъде стабилно, да покрива кредита, лихвата и допълнителните разходи.

Обезпечението зависи от различни фактори, към него има изисквания. Обезпечението на кредитите е няколко вида: ипотека върху недвижим имот, земя, УПИ, залози, поръчителство, банкова гаранция, финансови обезпечения и други. Финансово обезпечение е: парични средства по банкови сметки, депозити, ценности, вземания, ценни книжа, акции, дружествени дялове, право върху марка, патент, запис на заповед и други.

Обезпечението има своята цена, която се определя от оторизирани за целта лица. Кредити с финансово обезпечение се прилагат в практиката, той има своите особености и важни, неотменни характеристики. Кредит с финансово обезпечение е достъпен, лесен и ясен, надежден и гарантиран. Ще предложим на Вашето внимание оферти за кредит с финансово обезпечение от утвърдени банки в нашата страна.

1. ДСК – Кредит с залог на влог

 • Кредит с финансово обезпечение – депозит в банката. Продължавате да получавате лихва от финансовото обезпечение.
 • Размер на кредита – от 500 лева /250 евро/ до 90% от размера на влога/депозита, срок за погасяване от 18 месеца до 10 години.
 • Не се изисква удостоверение за доход.
 • Гратисен период за издължаване на главницата – 3 месеца.
 • Няма възрастово ограничение за кредитоискателите.
 • Онлайн кандидатстване.
 • Лихва – променлива на база 6-месечните пазарни лихвени индекси и фиксирана надбавка.
 • Възможност за избор на начин за погасяване – равни или намаляващи вноски.

2. БАКБ – Потребителски кредит, обезпечен със залог на финансов актив

 • Кредити с финансово обезпечение – залог на депозит блокиран по сметка в банката.
 • Облекчена процедура на отпускане.
 • Без анализ на доходите и без възрастови ограничения.
 • Валута в лева и евро, максимален размер до 200 000 лева /равностойността им във валута/, до 90% от размера на депозита, срок за погасяване до 36 месеца.
 • Има кредитен калкулатор, за да направите предварителни изчисления.
 • Променлив лихвен процент.
 • Еднократна такса за кандидатстване и проучване.
 • Няма такса за предсрочно погасяване.
 • Начини за погасяване: равни, намаляващи вноски или еднократно плащане на главница и лихва всеки месец.

3. БАНКА ПИРЕОС – Кредит със залог на парични средства

 • Кредит с финансово обезпечение – залог върху вземане на парични средства по депозит в лева, евро или долари, открит в банката.
 • Размер до 90% от депозита, срок за погасяване до 60 месеца.
 • Кандидатстване – във всеки клон на банката.
 • Фиксиран лихвен процент, формиран от лихвата по депозита плюс надбавка.
 • Основни такси: за разглеждане на документи и за изготвяне на договор за учредяване на залога.
 • Начини на погасяване: равни месечни вноски или еднократно платим с последната вноска.

4. СИБАНК – Инвестиционен кредит

 • Кредит с финансово обезпечение: залог на вземания, залог на парични средства по сметка в банката, запис на заповед; залог на движими вещи или ипотека върху недвижим имот. За юридически лица, еднолични търговци, земеделски производители, включително физически лица.
 • Валута лева или евро, размер – в зависимост от конкретните нужди и финансови възможности.
 • Предназначение: за финансиране на покупка, кредит за строителство, довършителни работи, ремонт на магазини и офиси, рефинансиране на кредити и други.
 • Конкурентни лихвени условия. Променлив лихвен процент.
 • Индивидуален погасителен план, съобразен с възможности.
 • Срок за погасяване до 10 години.
 • Гратисен период до 6 месеца.
 • Възможност за пълно или частично предсрочно погасяване.

5. ПОЩЕНСКА БАНКА – Потребителски кредит „Еластика”

 • Кредит с финансово обезпечение, предназначен за клиенти на банката, които притежават парични средства в левове, евро или щатски долари под формата на спестовни или депозитни сметки със срочност минимум 12 месеца.
 • Размер на кредита с финансово обезпечение: до 90% от обезпечението за кредит и депозит в една и съща валута, до 90% за кредит в лева и депозит в евро, до 70% за кредит в лева или евро и депозит в щатски долари.
 • Минимум документи: искане за кредит и копие на личната карта.
 • Бърз отговор в рамките на 1 работен ден.
 • Срок за погасяване до 7 години.
 • Атрактивен променлив лихвен процент, формиран от референтен и фиксирана договорна надбавка.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит.
 • Кредит без доказване на доход и без изискване за трудов договор.

6. ПИБ – Бизнес кредит: Кеш плюс

 • Кредит с финансово обезпечение: когато имате депозит, не желаете да го прекратявате – спестените пари работят за Вас. Предназначен за юридически лица, еднолични търговци, физически лица с годишни приходи от продажби до 500 хил. лева и персонал до 10 човека.
 • Избирате размер, срок, начин на отпускане, усвояване и погасяване. Няма ограничения.
 • Не се изисква бизнес план и кредитна история. Получавате индивидуални предложения от банката.
 • Облекчена процедура и максимално ниски лихви, такси и разходи.
 • Годишен лихвен процент – малко над лихвата по блокираните парични средства.
 • Валута: лева, евро, щатски долари.
 • Гратисен период без ограничение.
 • Погасяване на равни месечни вноски, равни вноски по главница, или свободен погасителен план.

7. УНИКРЕДИТ – Универсален ипотечен кредит

 • Потребителски кредити с финансови обезпечения, ипотека върху недвижим имот и застраховки „Живот” и „Имот”.
 • За финансиране на текущи потребности, без да представяте документи за разходи, покупки, рефинансиране.
 • Валута лева или евро, размер до 70% от пазарната стойност на ипотекирания имот, срок за погасяване до 25 години.
 • Условия за отпускане: трудов стаж 1 година, чист доход не по-малко от 300 лева месечно, възраст при изтичане на кредита до 70 години, чиста кредитна история.
 • Бързи потребителски кредити с спешен отговор при кандидатстване. Онлайн кредитиране и запитване и посещение в офис.
 • Усвояване: еднократно или на траншове.
 • Плаващ лихвен процент.
 • Вноска – спрямо възможности и предпочитания. Равни или намаляващи месечни.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *