Най-Ниски Лихви По Ипотечни Кредити

Kолко са лихвите по ипотечните кредити? За да Ви отпуснат ипотечен кредит е необходимо да притежавате имот, върху който банката да наложи забрана да извършвате разпоредителни сделки с него. Банката отпуска средства и за да си осигури обезпеченост и възвръщаемост, тя се подсигурява като учредява ипотека върху имота.

Недвижимите имоти обикновено са монолитни панелни кооперации, тухлени сгради, УПИ и други за които имате нотариални актове, скици, данъчни и пазарни оценки, декларации за тежести върху имота и други. Основен компонент на цената на ипотечния кредит, които получавате е лихвата. Всички искаме да постигнем изгодни условия и най-ниски лихви по ипотечните кредити.

Лихвата е фиксирана – постоянна за целия период на кредита или променлива – формира се от базов пазарен лихвен процент и надбавка за банката. Икономическите условия в нашата страна са динамични и изменящи се. Ако сключите договор за ипотечен кредит при фиксирана лихва, сте наясно с един постоянен разход за продължителен период от време и трябва прецизно да планирате приходи,  доходи и разходи за да осигурите средства за плащане на лихвата.

Тук имате известна сигурност , защото сте наясно с точният размер на погасителната вноска и може да разпределяте по – вярно очакваните средства. Лихвата зависи пряко от срока за погасяване на ипотечния кредит, а той обикновено е продължителен. Ако сте сключили договор за ипотечен кредит при фиксирана лихва, трябва тя да е ниска и срока на кредита да не е толкова голям, за да не се оскъпи много заема.

Ако сте договорили променлива лихва, трябва да сте наясно, че тя се влияе от различни фактори. В момента в нашата страна се наблюдава тенденция към намаляване на лихвеният процент в условия на пазарна икономика и конкуренция между банките. Някои банки предлагат гратисни периоди в които дължите само лихва, без да плащате главница.

Ще Ви запознаем с офертите за ипотечни кредити на 6 банки, които предлагат най-ниски лихви по ипотечни кредити.

1. Централна Кооперативна банка – Ипотечен кредит за текущи нужди „Възможност”

 • Валута на кредита – евро или равностойността им в лева, размер до 150 000 евро, срок за погасяване – до 25 години.
 • Лихвени условия – нисък лихвен процент 3,4% за първите 12 месеца и 3,6 % за останалия период, независимо от валутата, в случаите когато клиента отговаря с цялото си имущество. Има възможност за допълнителни отстъпки в лихвата. Може да изберете фиксирана лихва за първите 12 месеца и променлива лихва за останалите.
 • Няма такси за отпускане и усвояване на кредита, има такса за изготвяне на правно становище и такса за оценка на обезпечението – съгласно тарифата на лицензирания оценител.
 • Обезпечение на кредита – напълно завършен и въведен в експлоатация жилищен имот. Процент на кредитиране – до 70% от оценката на имота.
 • Необходимо е да работите на безсрочен трудов договор при последния работодател поне от 6 месеца, или да упражнявате свободна професия от една година.
 • Трябва да получавате доходите си в ЦКБ.
 • Кредитните задължения на семейството да не надвишават 60% от нетния доказан месечен доход. Минимален остатъчен доход на пълнолетен член от домакинството – 250 лв и 100 лв за непълнолетно дете.
 • Трябва да ползвате услугата „Абонамент за периодични сметки” – да заплащате поне 2 битови сметки.
 • Ползвате безплатна имуществена застраховка на ипотекирания имот в ЗАД Армеец.
 • Имате право на безплатна международна дебитна карта и кредитна карта до 1 500 лв с преференциални условия.
 • http://www.ccbank.bg/bg

2. Обединена Българска Банка – Ипотечен кредит за покупка в лева и евро

 • Валута на кредита – евро или равностойността в лева, размер до 250 000 евро или 500 000 лв, срок за погасяване до 35 години.
 • Изгодна променлива лихва – една от най-ниските лихви по ипотечни кредити при превод на работна заплата или регулярни постъпления по сметка „Комфорт”.
 • Одобрение до 1 ден, преди да е избран имот за закупуване. Може да получите предварително одобрение, без да е необходимо да представяте документи за определен недвижим имот.
 • Обезпечение на ипотечния кредит – ипотека върху недвижим имот.
 • Няма такса при кандидатстване, няма такса кредитна оценка при рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка.
 • Има такса при: предсрочно погасяване, такса оценка на имота, такса за кредитна оценка, такса за изготвяне на правно становище и представителство на банката при учредяване на ипотека, такса по сметка обслужваща кредита и такса за заличаване на ипотека.
 • Предлага се застрахователна програма – „Защита на дома и семейството” с комплексно покритие на „Имущество и живот”.
 • https://www.ubb.bg/

3. Пощенска банка – Ипотечен кредит по програма „Повече днес”

 • Може да осъществите всички Ваши планове, може да обедините задължения – при атрактивни условия които предлага програмата.
 • Валута на кредита – лева или евро, размер до 100 000 лв, срок за погасяване от 5 до 25 години.
 • Нисък променлив лихвен процент, формиран от референтен лихвен индекс и договорна фиксирана надбавка.
 • Обезпечение – ипотека върху недвижим имот, финансиране до 70% от пазарната стойност на имота.
 • Разходите за ипотеката се поемат от банката.
 • Има възможност за безплатна онлайн видео консултация по Скайп с експертите на банката.
 • Може да направите примерни калкулации и да изберете най – благоприятния за Вас вариант.
 • Няма разходи за нотариални такси.
 • Има такси за оценка на кредитоспособността, еднократна такса за откриване на програма, такса за документален анализ на обезпечението, такса за предсрочно погасяване.
 • https://www.postbank.bg/

4. УниКредит Булбанк – Стандартен ипотечен кредит

 • Гъвкав кредит, валута лева или евро, с размер на финансиране до 85% от пазарната стойност на имота, срок за погасяване до 35 години. Вие решавате дали да отговаряте до размера на цялото си имущество или ограничено до размера на обезпечението.
 • Плаващ лихвен процент за целия срок на кредита, формиран от пазарен лихвен индекс и фиксирана надбавка за банката.
 • Изисквания при кандидатстване – минимум 1 година трудов стаж, чист доход не по-малко от 300 лв месечно, добра кредитна история, възраст до 70 години при изтичане срока на кредита и първа по ред ипотека, на имота който служи за обезпечение.
 • Начини за кандидатстване – онлайн, по телефон и свързване с консултант или в удобен клон на банката.
 • Бърз кредит с лесно одобрение при кандидатстване и едни от най-ниските лихви по ипотечни кредити в цяла България.
 • Кредита може да усвоите еднократно или на части.
 • Има възможност за допълнително финансиране на разходи свързани с ипотечната сделка.
 • Сами избирате размера на погасителната вноска, съобразна Вашите финансови възможности. Тя е равна или намаляваща.
 • Няма такса за предсрочно погасяване след първата година от срока на кредита, няма такса за издаване на ипотечен сертификат.
 • Трябва да сключите застраховки: „Живот” и „Имот”.
 • Има наръчник – Моят нов дом, който съдържа полезни съвети от идеята за закупуване на жилище до нанасянето в него.

5. Първа Инвестиционна банка – Ипотечен кредит „Право на избор”

 • Кредит за всякакви текущи нужди, за закупуване на имот, за ремонтни дейности, за погасяване на стари задължения.
 • Валута на кредита – лева или евро, размер на кредита – при закупуване на имот до 90% от пазарна стойност на недвижимия имот за другите цели до 80% от пазарната стойност на недвижимия имот, срок за погасяване до 35 години при закупуване на имот и до 30 години за другите нужди.
 • Лихва – минимална фиксирана за първата година и променлива за останалия период. Има възможност за избор на допълнителни услуги.
 • Условия за отпускане на кредит – дееспособни български граждани, работещи на трудово или приравнено към него правоотношение за неопределен срок.
 • Обезпечение на кредита – ипотека върху закупувания или друг недвижим имот в жилищна или административна сграда, УПИ или земеделска земя до шеста категория.
 • Няма такси за кандидатстване, отпускане и управление на кредита. Има такса за оценка на имота и за учредяване на ипотеката. Има някои допълнителни разходи – конкретно и подробно уточнени.
 • Начин за погасяване: на равни месечни вноски.
 • Възможност за сключване на застраховка за защита на кредита.

6. Си банк – Ипотечен кредит „Реалност”

 • Прозрачен кредит за закупуване на недвижими имоти, идеални части от съсобствен имот, довършителни работи, подобрения, ремонт, рефинансиране на задължения отпуснати и от други банки.
 • Валута лева или евро, максимален размер до 500 000 лв или 250 000 евро, срок за погасяване до 30 години.
 • Атрактивна плаваща лихва – сбор от референтен лихвен процент и надбавка за банката. Едни от най-ниските лихви по ипотечни кредити в страната.
 • Спешни кредити – одобрение само до 2 часа.
 • Финансиране до 85% от пазарната стойност на имота приет като обезпечение, ако клиента отговаря с цялото си имущество, при ограничена отговорност до 55%, при панелно строителство на обезпечението до 50%.
 • Обезпечение на кредита : първа по ред ипотека върху недвижим имот, залог върху бъдещо вземане от трудово или приравнено правоотношение, залог върху парични вземания по всички сметки в банката на кредитополучателя.
 • Има такси за разглеждане на документи, такси за оценка на имота предложен за обезпечение, такси за откриване и обслужване на разплащателна сметка.
 • Усвояване – еднократно или на траншове, според индивидуалния план за усвояване.
 • Погасяване – имате право на избор между равни или намаляващи месечни вноски.
 • Безплатна имуществена застраховка за срока на кредита.