Малки Фирмени Кредити

Ще Ви запознаем с някои за малки фирмени кредити от банки и други финансови дружества, за да Ви помогнем в избора на подходяща оферта. Попринцип бизнес кредитите за по-малки суми са за оборотни средства и текущи нужди.

Има вече и доста бързи фирмени кредити и то от банка с минимум документация и изисквания, с лесно онлайн кандидатстване и то при изгодни условия.

ПИБ

1. Супер кредит

 • Малък фирмен кредит за юридически лица, еднолични търговци, физически лица с годишни приходи от продажби до 500 000 лева и персонал до 10 човека.
 • Предназначение: да развиете бизнеса си, да разполагате с допълнително средства за текущи нужди.
 • Индивидуални оферти съобразени със специфичните потребности, планове, проблеми и принципи на работа във Вашата фирма.
 • Валута лева или евро, размер без ограничение в зависимост от нуждите на бизнеса и обезпечението.
 • Гратисен период до 36 месеца, без погасителен план за 3 години.
 • Супер изгодна лихва, дължите я само върху усвоената част от кредита.
 • За определен период кредита е под формата на овърдрафт: отново изтегляте погасената част без повторно разглеждане на документи и допълнителни разходи, комисионните са по-ниски.
 • Обезпечение: ипотека върху жилищни, административни, търговски, производствени, складови площи, земеделска земя, УПИ или дълготрайни материални активи.
 • Няма такса за предсрочно погасяване след периода на овърдрафт, погасителните вноски стават месечни.
 • Срок за погасяване: за оборотни средства до 60 месеца, за инвестиции до 120 месеца.

2. Бизнес кредит за жени и предприемачи Smart Lady

 • Валута: лева или евро, малки фирмени кредити с размер без ограничение.
 • Дълъг срок за погасяване: до 180 месеца за инвестиционни кредити и до 60 месеца за оборотни.
 • Атрактивна годишна лихва и облекчени изисквания за обезпечението.
 • Гратисен лихвен период по време на майчинство – до 15 месеца.
 • Допустими обезпечения: ипотека върху недвижим имот, залог върху ДМА, залог върху движими вещи и други.
 • Усвояването е еднократно или на траншове.
 • Бизнес пакети за ежедневно банкиране, които намаляват разходите Ви до 30%.
 • Специален детски спестовен влог, дебитна карта за деца.
 • Бизнес дебитна карта, кредитна карта с допълнителни възможности.
 • Различни начини за погасяване: на равни месечни вноски, равни вноски по главница, индивидуален погасителен план, в режим на овърдрафт.
 • Застраховки: „Спокойствие с ПИБ”, медицински застраховки „Здраве” и много други бонуси и отстъпки.

3. УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК – Револвиращ кредит

 • Малък фирмен кредит с широк обхват – за финансиране на оборотен капитал, за рефинансиране на фирмени кредити, за покриване на текущи разходи от обичайна дейност, кредити за стартиращ бизнес, допълнителни средства, които можете да ползвате както и когато намерите за добре.
 • Предназначен е за местни и чуждестранни търговски дружества.
 • Може да нареждате плащания, без да напускате офиса, по електронен канал.
 • Може да планирате плащанията – имате изготвен предварително погасителен план.
 • Обезпечение: активи на кредитополучателя или на трети лица – недвижими имоти, движимо имущество, парични средства, ценни книжа, вземания от трети лица, ценности и други.
 • Усвоявате кредита еднократно или на траншове.
 • Многократно ползвате договорения максимален кредитен лимит в рамките на срока.
 • Срок на финансиране до 36 месеца.
 • Възможност за многократно продължаване на срока.
 • Източници на погасяване: парични потоци от основна дейност или постъпления от изпълнението на договор.
 • Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.

4. ДСК – стандартен оборотен кредит

 • Малък фирмен кредит за финансиране на основната дейност, придобиване на суровини, материали, стоки в оборот и други краткотрайни активи.
 • Размера се определя от платежоспособността на кредитополучателя и достатъчността на обезпечението.
 • Валута по индивидуално договаряне – лева, евро или щатски долари.
 • Възможност за гратисен период по договаряне.
 • Обезпечение: залог върху недвижимо или движимо имущество, парични средства и други.
 • Срок за погасяване до 60 месеца.

5. Пощенска банка – бизнес кредит

 • Малки фирмени кредити за посрещане на извънредни, нерегулярни нужди от оборотни средства, за материали, суровини, консумативи, стоки и други.
 • Валута: лева или евро, размер до 800 000 лева, срок за погасяване до 10 години.
 • Създава възможности за разширяване на бизнеса, за закупуване на по-големи количества на изгодни цени, за договаряне на по-добри условия с доставчици, за различни други потребности.
 • Гратисен период до 6 месеца.
 • Лихвен процент – в зависимост от финансовия профил на клиента.
 • Такси и комисионни според Тарифата на банката.
 • Изискват се документи за разходи – поне 50% от размера на кредита.
 • Обезпечения: поръчителство от юридически или физически лица, залог върху движимо или недвижимо имущество и други допустими по закон.
 • Погасяването е на равни вноски.

6. Микро Кредит – CrediTrade

 • Малък фирмен кредит от 200 до 3 300 лева, срок за погасяване от 3 до 18 месеца.
 • Начини за кандидатстване: онлайн денонощно, чрез обаждане по националния телефон или в офис на дружеството.
 • Изисквания: пълнолетни български граждани с валидна лична карта, бизнес кредити без доказване на доход.
 • Лесна процедура за разглеждане на заявката за заем, минимум документи и бързо одобрение.
 • Получавате парите в рамките на деня в офис на дружеството или по банков път.
 • Гратисен период до първа вноска – 45 дни и фирмени кредити без обезпечение.
 • Фиксирана лихва, която се признава за фирмен разход.
 • Няма такси и комисионни, кандидатстването е безплатно, може да погасите заема предсрочно.
 • Възможност за безлихвено връщане в рамките на 30 дни.
 • Равни седмични или месечни погасителни вноски.

7. Сис кредит – бизнес кредит

 • Малки фирмени кредити за предприемчиви българи със собствен бизнес, отхвърлени от банки или за финансиране на бизнес идея.
 • Размер от 5 000 до 48 895 лева, срок до 60 месеца за оборотни средства и до 120 месеца при инвестиции.
 • Възможност за гратисен период при плащане на главница до 2 години.
 • Фиксиран годишен лихвен процент.
 • Няма такси за кандидатстване и управление, няма такси за пълно или частично предсрочно погасяване.
 • Обезпечения: лични гаранции, залог на закупени със заема активи, на други активи, ипотека на недвижим имот, банкови гаранции.
 • Бонуси и отстъпки.
 • Погасяване: на равни месечни вноски.

8. Рива кредит – бизнес кредит

 • Малък фирмен кредит при необходимост от допълнителни оборотни средства, финансиране на бизнес проекти, закупуване или доплащане на нова техника или оборудване. За български фирми или предприемчиви лица, които не отговарят на изискванията за банково кредитиране. Лошата кредитна история не е пречка за отпускане.
 • Улеснено кандидатстване, минимум документи, бърз отговор.
 • Кредит за оборотни средства – от 1 000 до 5 000 лева, срок на изплащане до 12 месеца. Не се изисква обезпечение. Лихвеният процент е според рисковия кредит на клиента.
 • Заем за инвестиция – от 5 000 до 50 000 лева, срок за погасяване до 60 месеца. Обезпечение – недвижимо имущество /жилище, УПИ, земеделска земя/. Обезпечението трябва да е Ваша собственост или да се заложи за Ваша сметка, да няма тежести върху него. Лихвения процент зависи от рисковия профил на клиента, от анализа на дейността му и от размера на обезпечението. Няма никакви такси.

Наименованието под което бизнеса осъществява своята дейност се нарича фирма, то е единствено, уникално, задължително съществува, и  го отличава от другите,  използва се при сключването на сделки и извършването на работа.

Фирмата е бизнес организация, предприятие, с основна цел да създава и да предлага различни стоки и услуги. Фирмите имат различен правен статут – ЕООД, ЕТ, АД, ООД и други и се различават по големина –  на малки, средни и големи корпорации.

Малките фирми са гръбнака на икономиката, те са основния й двигател на развитие.

Малките фирми са с големи възможности за успешен и проспериращ бизнес, за което са им нужни средства.

Често пъти това се случва с ефективни и изгодни малки фирмени кредити, които имат различно предназначение: за оборотни средства, за инвестиции, комбинация от двата вида, за финансиране на бизнес идея, за стартиращ бизнес или за разширяване на дейността, револвиращи заеми, кредитна линия, за доставки или покупки, кредити за туристически бизнес, за земеделие, хранителна индустрия, за свободни професии и други.

Малките фирмени кредити в повечето случаи се договарят между кредитора и съответните дружества, като условията им са изцяло съобразени с конкретната дейност и специфичните й особености.

Малките фирмени кредити отпуснати при благоприятни параметри, обикновено утвърждават фирмата на пазара и нейния стабилен статус.

Редица малки фирмени кредити подобряват дейността на бизнеса, с тяхна помощ се разработват нови продукти и услуги, подобрява се качеството, намаляват се разходите, увеличава се търсенето на предлаганите продуктите и услуги.

Правилният подбор на вид и параметри на малките фирмени кредити – като размер на необходимата сума пари, лихви, такси, застраховки и допълнителни разходи, срок за погасяване съобразен с приходи и разходи, вид и стойност на погасителната вноска и други са гаранция за тяхната надеждност и резултатност.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *