Предсрочно Погасяване на Кредит

Дължи ли се лихва при предсрочно погасяване на кредит? Когато сключваме договор за кредит трябва да сме информирани предварително за всички условия и параметри, да сме запознати с погасителния план, с размер на лихвата, и да сме наясно дали има наказателна таска за предсрочно погасяване на кредит.

Важна клауза в договора е дали е предвидени наказателни такси и лихви за пълно или частично предсрочно погасяване независимо дали става въпрос за ипотечен, потребителски, жилищен, фирмен овърдрафт или студентски кредит.

В условията на динамичните икономически условия е напълно възможно да съберем средства и да можем да погасим кредита си предсрочно. Така реално може да спестим разходи от лихви. Всеки кредитополучател има право да погаси кредита си предсрочно.

Това право е регламентирано и изрично упоменато в Закона за потребителския кредит, банките и финансовите дружества не могат да Ви откажат да погасите кредита си предсрочно по всяко време.

Според Вашите финансови възможности може да погасите кредита  предсрочно –  изцяло или частично. При цялото погасяване ликвидирате дълга си напълно. Когато погасявате частично имате възможност да запазите погасителния срок на кредита, но да намалите размера на погасителната вноска.

Така оптимизирате месечните си разходи, намалявате постоянен разход. Другата възможност е свързана със запазване размера на погасителната вноска и намаляване на срока за издължаване на заема.

Така по-бързо ще се справите във времето с кредита, които сте изтеглили. И при двете възможности спестявате лихва и общи разходи по кредита.

Обръщаме внимание, че при предсрочно погасяване реда е следния – първо се погасява неустойката или наказателната такса ако има такива за предсрочното погасяване на кредит, след това дължимата лихва до момента и накрая главницата.

Ако договорът Ви за кредит е сключен при плаващ лихвен процент, или ако е под формата на овърдрафт, банката не може да Ви удържи такса за предсрочно погасяване. Такава възможност има ако сте подписали договор при фиксирана лихва и ако в него няма предвидена клауза за предсрочно погасяване без такса.

При ипотечните кредити имайки предвид по-големия им размер и продължителния период за погасяване, банката може да Ви удържи такса за предсрочно погасяване, независимо от вида на лихвения процент, през първите 12 месеца от изплащането на заема. Каквато и неустойка да платите за предсрочно погасяване на кредита, тя няма  да е по – голяма от размера на лихвата, която ще спестите.

При кандидатстване за жилищен, ипотечен или потребителски кредит някои банки и финансови дружества са предвидили и еднократни такси за обработване на документите, за одобрение на кредитната сделка и управление на кредита.

Тези такси се плащат в началото при стартиране на кредитния процес и не се възстановяват от кредитора при предсрочно погасяване на заема.

Когато теглите кредит анализирайте предлаганите оферти от банки и финансови дружества, при равни други показатели, изберете кредит при който няма никакви такси при предсрочно погасяване, за да се подсигурите в случай, че пред Вас се открие възможност за предсрочно погасяване.

При рефинансиране на кредити, Вие  погасявате стари задължения,  правите го предсрочно, за това обърнете внимание на предлаганите условия на банката в която е старото Ви задължение, дали там да предприемете рефинансирането или да потърсите друг кредитор с по-изгодни условия. За да Ви ориентираме ще  посочим конкретни кредитори банки и финансови дружества с и без такси за предсрочно погасяване.

УниКредит Булбанк
В Общите условия при които банката предоставя ипотечни кредити е записано, че при предсрочно погасяване на кредит, кредитополучателя дължи неустойка в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, ако предсрочното погасяване се извършва преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. Това правило не се прилага при предсрочно погасяване на кредит – овърдрафт обезпечен с ипотека, тоест тук не се дължи неустойка. При потребителски кредити с фиксирана лихва неустойката при предсрочно погасяване е в размер на 1% върху предсрочно погасената сума в полза на кредитора, когато оставащия период до пълното погасяване е по-голям от една година и при оставащ период по-малък от една година 0.5%. При потребителски кредити с плаващ лихвен процент  при предсрочното погасяване не се дължи неустойка /такса/.

Обединена Българска Банка
Обединена Българска Банка предлага потребителски кредит с размер от 500 до 20 000 лв и срок за погасяване от 6 до 60 месеца, с фиксирана ниска лихва при лесна и бърза процедура на кандидатстване и отпускане, без превод на работна заплата, без поръчители, само с лична карта. Има предвидена такса за предсрочно погасяване – 1% от предсрочно погасената главница, когато оставащия период на договора за кредит е по-голям от една година и 0.5% ако оставащия период е по-малък от една година.

Тексим банк
Тексим банк – Потребителски кредит до 50 000 лв или равностойността им в евро, за пълнолетни и дееспособни български граждани до 68 години, с одобрение до 2 часа, при променлив годишен лихвен процент, максимален срок за погасяване до 7 години, при рефинансиране на задължения до 10 години, погасяване на равни месечни вноски, с гъвкави условия /може с поръчител, може с превод на работна заплата или и с двете/, без такса за откриване и обслужване на разплащателната сметка с дебитна карта и без наказателна такса за предсрочно погасяване на кредит.

Първа Инвестиционна банка
Първа Инвестиционна банка – Потребителски кредити: размер до 50 000 лв или равностойността им в евро, срок за погасяване до 10 години, само срещу лична карта, без изискване за поръчители, изплащане на равни месечни вноски, предварително одобрение до 24 часа, фиксиран годишен лихвен процент за първата година на кредита и променлив за останалия период, без такса при кандидатстване онлайн, има такса за разглеждане на документи при кандидатстване в офис на банката, няма такса, неустойка за предсрочно погасяване, изплащането е на равни месечни вноски.

Вивус
Вивус – изцяло онлайн кандидатстване за бързи кредити от 50 до 1 300 лв, одобрение до 15 минути, напълно безплатен първи заем до 400 лв, кредит без поръчител и гаранти, необходимо е да сте български граждани над 19 години, няма такси за кандидатстване, за превод на парите, може да удължите срока на заема, може да теглите допълнителна сума. Ако  погасите предсрочно заема не дължите такси и комисиони за това. Плащате лихва само за реално използвания период на средствата.
http://vivus.bg/

Кредисимо
Кредисимо – онлайн заеми  до 2 500 лв, без почивен ден, с възможност за рефинансиране, одобрение до 7 минути, погасяване до 24 месеца. Трябва да сте навършили 18 години и да имате доказуеми доходи, не се изискват поръчители. При предсрочно погасяване не се начисляват никакви допълнителни такси или комисиони. 30 дни без лихва за всеки първи и пети заем до 600 лв.
http://credissimo.bg/

Фератум
Фератум – денонощно онлайн кандидатстване за заеми от 50 до 3 000 лв, одобрение до 5 минути, получавате парите същия ден, с гратисен период при  погасяване. Всеки първи заем до 700 лв, върнат до 15 дни е безлихвен. Необходимо е да сте от 18 до 70 години, да имате адресна регистрация и доходи. Нужен е и гарант, който трябва да отговаря на определени условия. Може да удължите срока на заема,  да рефинансирате, или да се възползвате от предложението им за предсрочно погасяване на кредит без наказателни лихви и такси.
http://ferratum.bg