Рефинансиране на Кредити с Лошо ЦКР

Ако сте от хората, които търсят обединяване или рефинансиране на кредити с лошо ЦКР, тази статия ще Ви е полезна. Когато теглим кредит подписваме договор с конкретни параметри: размер, срок за погасяване, лихви, такси, комисиони и други задължителни характеристики.

Срокът на плащане обикновено е продължителен и през този период могат да настъпят редица промени, както в нашите лични финанси, така и в икономическата ситуация в страната.

Може фирмата в която работим да има затруднения, може да загубим работата си, може други непредвидени обстоятелства да влошат балансирането на нашите приходи и разходи и ние да не сме в състояние да погасяваме кредитните си задължения. Може да допуснем закъснение, да изпаднем в просрочие, да не може да изплащаме дълга си.

По този начин ще влошим кредитната си история и доброто кредитно досие, има голяма опасност да не ни отпускат повече кредити, ставаме некоректни платци.

В условията на пазарна икономика, лихвите по кредитите също търпят промяна, ако сме теглили кредит при един вид лихва, във времето тя вече може да не е толкова изгодна.

Един от начините да оптимизираме състоянието си е да извършим обединяване или рефинансиране на кредити с лошо ЦКР. Рефинансирането на кредити е процес свързан с тегленето на нов кредит с който погасяваме на старо задължение и ни остава допълнителна сума пари.

Рефинансирането има смисъл когато новият кредит е изтеглен при по-изгодни и благоприятни условия. За да осъществим това си намерение трябва внимателно и аналитично да сме проучили офертите на банките и финансовите дружества в условията на пазарна икономика. Трябва да обърнем внимание на клаузите в новия договор.

Да пресметнем добре размера на новия кредит който ще ни е нужен, да изберем вида на лихвата – фиксирана или променлива, да се запознаем с таксите, тъй като те оскъпяват допълнително цената на заема. Особено важно е да няма такса за предсрочно погасяване и  други допълнителни разходи и комисиони.

Рефинансирането се прави с цел промяна на условията и  намаляване на разходите по изплащането му. Рефинансирането може да се осъществи в същото дружество или да изберем нова банка или финансова компания. Рефинансиране на кредити предлагат различни банки и финансови институции. Ще Ви запознаем с изгодни оферти.

Банка ДСК – Жилищен кредит за рефинансиране

 • Предназначен за рефинансиране на жилищни кредити разрешени от други банки или от Банка ДСК, независимо от целта му.
 • Няма възрастово ограничение при тегленето на кредита.
 • Валута лева или евро, няма минимален размер, максимален до 400000 лв /200000 евро/, срок за издължаване – няма минимален, има максимален: 30 години.
 • Задължителни условия: ползване на разплащателна сметка в банката и сключване на застраховка имот.
 • Възможност за договаряне на лихвения процент – променлив за целия период на кредита при включване в Програмата за обвързани продажби „ДСК Уют плюс”, фиксирана лихва за първите три години и променлив лихвен процент за останалия период от кредита при включване в същата Програма и фиксирана лихва за първите пет години и променлива лихва за останалия период при включване в Програмата.
 • Има такса за разглеждане на искане и одобрение на кредит, такса за оценка на имота, такса за изготвяне на законната ипотека и месечна такса за ползване на платежен пакет.
 • Необходими документи: искане за кредит, декларация за гражданско и имуществено състояние, удостоверение от работодател за възнаграждението и съгласие за неговия превод в банката и други по преценка на банката.
 • https://dskbank.bg/

Общинска банка – Потребителски кредит „Пренареждане”

 • Предназначение: за рефинансиране на кредитни задължения към други банки и/или финансови институции. Решение за тези, които търсят рефинансиране на кредити с лошо ЦКР.
 • Валута лева или равностойност в евро, размер до 20000 лв без поръчител / обезпечението е залог върху бъдещи вземания/, до 40000 лв с поръчител, (за тези, които търсят кредити от банки без поръчител) срок за погасяване до 10 години.
 • Банката може да предостави допълнително средства до 10% върху главницата, която се рефинансира.
 • Необходими са документи за самоличност и типови документи на банката.
 • Изисква се превод на месечното възнаграждение по сметка в банката.
 • Променлив лихвен процент.
 • Има такса за проучване и анализ по искане за кредит, няма комисиони за одобрение на кредита и документалното му оформяне.
 • Погасяване на равни месечни вноски.
 • Безплатна застраховка „Живот”.

Банка Пиреос – Потребителски кредит с Пиреос Пакет Заплата

 • Валута лв,размер от 500 до 40000 лв, срокове за погасяване: минимум 6 месеца, за суми до 5 000 лв – 60 месеца, над 5 000 лв до 120 месеца.
 • Лихвен процент – променлив, формиран на база пазарен лихвен индекс и надбавка. По-нисък при превод на работна заплата. Завишен при рефинансиране на кредити с общ размер над 10000 лв.
 • Няма такса за разглеждане на документи, има такса за оценка на кредитния риск, такса за предоговаряне и предсрочно погасяване.
 • Необходими документи: лична карта, искане за кредит, документи за задължения от други кредитори, които ще бъдат рефинансирани, служебна бележка за дохода /в зависимост от източника/.
 • Обезпечение – поръчител или солидарен длъжник ако това е необходимо.
 • Изисква се сключване на застраховка „Живот” и ползване на пакетна услуга: Пиреос пакет заплата.
 • Кредита се усвоява еднократно и се погасява на равни месечни вноски.
 • Бонус: издаване на кредитна карта по Ваш избор, без годишна такса за целия период на кредита.

Първа Инвестиционна банка

 • Размер до 50000 лв или равностойност в евро, срок за погасяване до 10 години.
 • Отпуска се срещу лична карта, искане за отпускане на кредит и други документи по преценка на банката, одобрение до 24 часа.
 • Необходимо е да сте дееспособен български гражданин, да работите по трудово или приравнено към него правоотношение на безсрочен трудов договор, по договор за управление и контрол или да упражнявате свободна професия.
 • Не са необходими поръчители, не се изисква обезпечение.
 • Няма такса за кандидатстване онлайн, няма такса за предсрочно погасяване.
 • Има такса за предварително проучване и разглеждане на документи.
 • Лихвен процент – фиксиран за първата година, променлив за останалия период, лихвени условия – по – благоприятни при превод на декларирания доход в банката – кредити с малка лихва.
 • Усвоява се еднократно, изплаща се на равни месечни вноски.

Смайл кредит

 • Изцяло онлайн, бързи кредити от 50 до 1500 лв, одобрение до 20 минути, получавате парите веднага по банков път или във всяка каса Изипей. Решение за тези, които имат бързи кредити и търсят рефинансиране на кредити с лошо ЦКР.
 • Защитени лични данни от дружество вписано в Централния регистър на БНБ.
 • Не се изискват поръчители.
 • Няма никакви такси по движението на кредита, няма такси за предсрочно погасяване.
 • Всеки първи кредит до 1 500 лв, върнат до 30 дни, е без никакво оскъпяване, няма лихва, връщате точно същата сума.
 • Условия за отпускане – навършени 18 години, постоянни доходи и добра кредитна история.
 • Индивидуални предложения за рефинансиране на кредити.

Сити Кеш кредит

 • Разнообразни кредитни продукти, рефинансиране на кредити с лошо ЦКР съобразени с индивидуалните нужди на всеки, размер от 200 до 3000 лв, срок за погасяване от 9 до 43 седмици.
 • Кандидатствате при улеснена процедура, кредит само срещу лична карта, може да нямате сключен трудов договор.
 • Не се изисква обезпечение, няма ипотека и поръчители.
 • Може да рефинансирате стария си кредит и да изтеглите по-голяма сума.