Рефинансиране на Лоши Кредити

Когато имаме нужда от пари и теглим кредит, трябва да сме наясно как ще издължаваме сумата, как ще погасяваме задълженията, дали доходите ни ще стигнат за покриване на разходите и дали ще останат пари за вноска по заема. Често хората с подобни проблеми прибягват до необходимодт от рефинансиране на лоши кредити, проблемни заеми и просрочени задължения.

Неразделна част от подписания договор за кредит, е погасителният план в който е посочен точния размер и датата за внасяне на погасителната вноска. Ако не спазите датата на падеж, ако допуснете закъснение, ако не може да съберете пълния размер на сумата за внасяне, ако не издължавате заема Вие ще изпаднете в просрочие, кредита Ви става проблемен и лош.

Начислява се обезщетение за забавяне, лихва върху неиздължената сума, натрупват се допълнителни разходи извършени от кредитора за покани, предизвестия, уведомления, текат такси за забава – сериозни и неприятни последици.

Задълженията Ви могат да бъдат прехвърлени на специализирани фирми и агенции за просрочени кредити, може дори да започне съдебна процедура. Проблемните и лоши кредити, накърняват чистото кредитно досие, влошават кредитната история, а те се следят от кредиторите и всички се съобразяват с тях.

Ако сте изпаднали в финансово затруднение по най-различни причини /може да сте останали без работа, може работодателя да не плаща, може бизнеса Ви да е замрял/, има начини за излизане от ситуацията, да не допуснете проблемни и лоши кредити. Рефинансирайте кредитите при по-благоприятни и по-изгодни условия за Вас.

Така ще покриете старите си задължения и ще ви останат свежи пари за Вашите потребности.  Рефинансиране на лоши кредити може да направите в същата банка или финансово дружество или да изберете други, в зависимост от условията, които  предлагат.

Характеристиките на новия заем задължително трябва да са по-ефективни и по-добри за Вас. При избор на банка или финансова компания за рефинансиране на проблемни кредити прецизирайте параметрите на новия заем. Търсете най-ниския лихвен процент, важно е каква лихва ще предпочетете – фиксирана /постоянна за целия период на кредита/ или променлива /състояща се от базов лихвен процент и надбавка за кредитора/.

Срока за изплащане на кредита е от съществено значение – по-краткия срок намалява оскъпяването. Датата на падеж и размера на погасителните вноски, трябва изцяло да отговарят на Вашите финансови възможности.

При рефинансирането погасявате предсрочно стари задължения, проверете таксите, комисионните. Вече много кредитори предлагат кредити без такси за кандидатстване, движение и издължаване, това е значимо, защото цената на услугата заем, включва лихви, такси,  допълнителни разходи, застраховки.

За да се сигурни, че при рефинансиране на лоши кредити получавате добри условия, изчислете предварително оскъпяването на кредита чрез калкулатора за рефинансиране, за да сте спокойни и без притеснения.

Много банки и фирми за бързи кредити предлагат услугата рефинансиране – ДСК, УниКредит Булбанк, Райфайзенбанк, Първа Инвестиционна банка, Пощенска банка, Си банк, Централна Кооперативна банка, Обединена Българска банка, Тексим банка, Кредисимо, Фератум, Смайл Кредит, Кредихелп, Рива кредит, Изи кредит, Мини заем, РазПро кредит, Сити Кеш кредит, Кредит Инс, Вива кредит и други. Ще ви запознаем с едни от най-известните оферти за рефинансиране на заеми.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – Бързо кредит

 • Ползвайте кредита за рефинансиране, потребителски нужди, за ремонт, изгодни покупки, екскурзии, почивки, лечение и други.
 • Валута лева, размер от 500 до 10 000 лв, срок за погасяване от 3 до 72 месеца.
 • Кредит само срещу лична карта – онлайн, по телефон или в удобен офис на банката.
 • Одобрение до 2 часа.
 • Фиксиран лихвен процент за целия период на кредита.
 • Без поръчители, без превод на работна заплата.
 • Застраховка се сключва със застраховател, партньор на банката.

ТЕКСИМ БАНКА – Потребителски кредит за рефинансиране

 • Валута лева или евро, размер до 50 000 лв, срок за погасяване до 10 години.
 • Бързо одобрение: в рамките на 2 часа, разрешава се в рамките на работния ден след сключване на договора.
 • Атрактивна лихва, по-ниска при превод на работна заплата или при предоставено поръчителство.
 • Условия за отпускане – български гражданин от 18 до 68 години, с доходи от безсрочен трудов договор, договор за управление и контрол, свободна професия, пенсия за осигурителен стаж и възраст и добра кредитна история.
 • Обезпечение – може без обезпечение, може с поръчителство – гъвкави условия.
 • Няма такса за откриване и обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта, има такса за разглеждане искането за кредит и одобрение на кредитната сделка.
 • Погасяване на кредита – чрез равни месечни вноски.
 • Застраховка „Живот” по желание и за сметка на кредитополучателя.

СИ БАНК – Ипотечен кредит за рефинансиране

 • Висок размер на финансиране – до 500 000 лв или равностойността им в евро, срок на издължаване до 30 години.
 • Постигате целите на рефинансирането – намалявате лихвения процент съответно с намаляването на месечната вноска, намалявате срока на издължаване размера на месечната вноска остава същия.
 • Улеснена процедура, бързо одобрение, изгодна лихва.
 • Обезпечение: ипотека върху недвижими имоти / от 50% до 90% от пазарната стойност на имота, зависи от степента на отговорност – пълна или ограничена и от вида на имота/, допълнителни обезпечения – вземания по сметки.
 • Еднократно усвояване, погасяване на равни месечни вноски.
 • Има такси за разглеждане на документи, за откриване и обслужване на разплащателна сметка, за оценка на имота.

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА – Ипотечен кредит „Дом за теб”

 • Предназначен е за рефинансиране на ипотечни кредити за покупка на жилище, отпуснати от други банки и за закупуване на недвижим имот и неговия ремонт.
 • Размер на кредита – до 150 000 евро или равностойността им в лева, срок за погасяване до 30 години.
 • Условия за отпускане – безсрочен трудов договор при последен работодател най-малко 6 месеца, ако сте самоосигуряващо се лице от поне 1 година, сумата от всички кредитни задължения в семейството да не надвишава 55% от доказания нетен доход, да имате остатъчен нетен месечен доход не по-малко от 250 лв, а за дете до 100 лв и да получавате доходите си в ЦКБ.
 • Обезпечение на кредита – завършен жилищен имот, % на финансиране до 85% от стойността на имота, самоучастие до 10% от стойността на имота.
 • Лихва по кредита – ниска, особено ако е пълна имуществената отговорност, възможност за допълнителни отстъпки.
 • Няма такси за отпускане и усвояване на кредита.
 • При проучване на това предложение като възможност за рефинансиране на лоши кредити, имайте предвид, че при тази банка получавате и безплатна имуществена застраховка на ипотекирания имот в ЗАД „Армеец”, безплатна международна дебитна карта, а при рефинансиране на задължения от друга банка – получавате кредитна карта без годишна такса за първата година и 0% лихва за първите 6 месеца.

КРЕДИСИМО

 • Възможност да рефинансирате задължения, когато имате затруднения, за да постигнете по-изгодни условия: по-ниска лихва, по-малки вноски или превалутиране.
 • Кредит без доказване на доход от трудови правоотношения, без да търсите поръчител, когато парите са Ви нужни спешно.
 • Изцяло онлайн кандидатстване, на територията на цялата страна.
 • Изисквания за отпускане – навършени 18 години, валидна лична карта и доказан доход, независимо от източника.
 • Размер до 2 500 лв, получавате парите веднага по предпочитан от Вас начин – банков път, каса на Изипей, Кеш терминал и други, връщате по познатите начини.

ВИВА КРЕДИТ

 • Рефинансиране на кредити отпуснати и от други финансови институции, размер от 5 000 до 90 000 лв, погасяване на вноски от 12 до 60 месеца.
 • Кредит без трудов договор и независимо от кредитната Ви история.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита.
 • Обезпечение на кредита – ипотека върху застроен недвижим имот, може и земеделска земя над 10 дка – оценката на имота е безплатна.
 • Лесно с минимум документи, одобрение до 24 часа, получавате парите до 3 дни след вписване на първата по ред ипотека.
 • Няма такси за предсрочно погасяване, дори и през първата година.
 • Ако обмисляте тази фирма като възможност за рефинансиране на лоши кредити, имайте предвид, че са Ви еобходими две лица за контакт, които не са поръчители.
 • Отлично подготвен екип от квалифицирани специалисти, изчерпателен и експертен отговор на всеки Ваш въпрос.

КЕШ БОКС

 • Рефинансиране с кредитен продукт Екстра Кеш.
 • Условия за отпускане – да не сте в просрочие, да сте платили поне половината от настоящия си кредит и дължимата сума да не надвишава кредитния Ви лимит.
 • Отговор до 10 минути, бързи кредити до 5 000 лв, договорът се сключва чрез уникален електронен подпис.
 • Чрез акаунта си, може да следите състоянието на кредита, може да получите официален документ за липса на задължения.

При търсене на кредити за рефинансиране на лоши кредити или проблемни задължения, в бързината може да вземете погрешно решение. За това внимателно четете условията по всяка оферта и се информирайте предварително за размера на лихвата, крайната сума, която трябва да платите и всички такси, които дължите.