Рефинансиране на Фирмени Кредити

Ясно е, че когато търсите рефинансиране на фирмени кредити искате да предоговорите, да промените лихвите и условията по изтеглен вече заем в по-изгодни лихви и условия за Вас. При процеса на рефинансиране теглите нов кредит, с който погасявате старо задължение и Ви остават свежи пари които може да използвате за Вашите цели.

Рефинансирането на бизнес кредити и задължения е свързано с влагането на пари в инвестиции или сдобиване с оборотни средства необходими за дейността на Вашата фирма. Не се колебайте да рефинансирате фирмените кредити, анализирайте ситуациите и предприемете съответните действия. Ще Ви запознаем с предложения за обединяване и рефинансиране на фирмен кредит от банки и финансови дружества, за да изберете най-добрата, удобна оферта.

1. Пощенска банка – Бизнес кредит

 • Валута лева или равностойност в евро, размер до 800 000 лева, срок за погасяване до 10 години.
 • Предназначение: за покриване на нуждите от оборотни средства – извънредни и нерегулярни или текущи, за закупуване на материали, консумативи, суровини, стоки, за рефинансиране на бизнес кредити или за финансиране на бизнес идея.
 • Ползвате средствата според Вашите нужди, може да разширите бизнес си, да се възползвате от по-ниски цени за закупуване на по-големи количества, или да договорите по-добри условия за развитието на дейността.
 • Има гратисен период до 6 месеца.
 • Лихвата се определя в зависимост от финансовия профил на клиента.
 • Видове обезпечение: поръчителство от юридически или физически лица, залог върху движимо или недвижимо имущество и други допустими по закон.
 • За минимум 50% от размера на кредита са необходими разходооправдателни документи.
 • Такси и комисиони – съгласно Тарифата на банката за юридически лица.
 • Начин за погасяване на кредита – на равни вноски.

2. ПроКредит банк – Кредит на вноски

 • Цели на кредита: за оборотни средства – въвеждане на нови продукти, компенсиране на забавени вземания, изплащане на забавени плащания към доставчици и подизпълнители, за инвестиции – придобиване или обновяване на машини, оборудване, транспортни средства, закупуване или изграждане на обекти: търговски, производствени, административни или ремонт на съществуващи такива и рефинансиране на фирмени кредити.
 • Размер на кредита – желано от Вас финансиране, съобразено с нуждите на бизнеса.
 • Начин на кандидатстване – по телефон организирате среща с бизнес консултант или попълвате онлайн искане за кредит.
 • Необходими документи: искане за кредит, копие от документа за самоличност на собственика на бизнеса, документи свързани с дейността на фирмата и документи за обезпечението на кредита.
 • Начин на погасяване – чрез месечни вноски по индивидуален погасителен план, облекчения при сезонен бизнес.

3. Общинска банка – „Пренареждане”

 • Предназначение: за рефинансиране на фирмени кредити и задължения към други банки или финансови институции и за кредити за стартиращ бизнес.
 • Валута – лева, размер до 20 000 без поръчители, до 40 000 с поръчители, срок за погасяване до 10 години на равни вноски.
 • Банката може да предостави допълнително средства до 10% върху главницата при рефинансиране на задължения към други банки или финансови дружества.
 • Условия за отпускане: превод на месечното възнаграждение по сметка в банката.
 • Необходими документи: за самоличност и типови документи по образец на банката.
 • Годишен лихвен процент – променлив /основен плюс надбавка/.
 • Такси и комисиони: има такса за проучване и анализ на искането за кредит, няма комисиони за одобрение на кредита и оформяне на кредитната сделка.
 • Обезпечение на кредита – до 20 000 лева: залог върху бъдещи вземания, до 40 000 лева: поръчител физическо лице.
 • Безплатна застраховка – „Живот”.

4. ДСК – Кредит за рефинансиране

 • Цел: за рефинансиране на кредити отпуснати от банката или от други финансови институции.
 • Няма изискване да давате обяснения за какво изразходвате средствата от кредита.
 • Валута: лева или равностойност в евро, размер до 400 000 лева /200 000 евро/, срок за погасяване до 30 години.
 • Индивидуални лихвени проценти, съобразени с кредитния профил.
 • Кредити за малък бизнес или за големи фирмени проекти.
 • Важни необходими документи – искане за кредит, удостоверения за доходи, съгласие за превод на работна заплата в банката, декларация за гражданско, имуществено състояние и за свързани лица и други по преценка на банката.

5. Кредит груп – Кредит обезпечен с ипотека

 • Предназначение: рефинансиране на фирмени кредити и финансиране за всякакви цели.
 • Валута – лева, размер от 7 000 до 100 000 лева, срок за погасяване от 3 месеца до 7 години.
 • Главно условие за отпускане – учредяване на ипотека върху недвижим имот: апартамент, къща, магазин, офис, парцел, земеделска земя и други. Оценката на обезпечението е безплатна.
 • Опростена процедура при разглеждане на искането и необходимите документи, лесно отпускане.
 • Усвояване до 5 работни дни, няма бюрокрация, предварително одобрение още същия ден.
 • Лихвата е фиксирана за целия период на кредита.
 • Кредитната ви история не е от значение.
 • Няма скрити разходи, обслужване без такси и комисиони.
 • Различни видове погасителни вноски, конкретизирани в индивидуален погасителен план, съобразен с дейността.

6. Вива кредит – Оптима

 • Валута: лева, размер от 5 000 до 90 000.
 • Начини за кандидатстване – по телефон, онлайн, в офисите на дружеството и тези на неговите партньори.
 • Изисква се обезпечение от имот в големите градове на страната.
 • Условия за отпускане – регулярни доходи и валидна лична карта.
 • Съкратена процедура, минимум документи.
 • За тези, които търсят рефинансиране на фирмени кредити и бизнес кредити без доказване на доход.
 • Заема се отпуска независимо от кредитната Ви история.
 • Предварително одобрение до 24 часа.
 • Оценката на имота е безплатна.
 • Парите получавате до 3 дни след вписване на първата поред ипотека.
 • Лихвата е фиксирана за целия период, освен това е подходящ и за тези, които търсят фирмени кредити без обезпечение.
 • Начин на погасяване: чрез погасителни вноски за срок от 12 до 60 месеца.