Спешни Кредити за Лица с Лошо ЦКР

В момента едно от най-търсените понятия е уреждане или съдействие за теглене на т.н. онлайн бързи и спешни кредити за лица с лошо ЦКР, а някои хора направо се питат как да изтегля кредит без проверка в ЦКР.

Този въпрос е много сложен и е свързан с много рискове за Вас. Но преди да преминете към него първо трябва да сте наясно с въпроса: Как се прави проверка в кредитния регистър и какво представлява той?

За да се възползвате от популярната услуга бърз кредит, предлагана от различни банки и финансови дружества на кредитния пазар, трябва да отговаряте на много изисквания, трябва да сте изпълнили редица условия.

Различни са критериите на отделните финансови дружества при отпускане на кредитите. Някои акцентират върху доказани регулярни доходи, върху наличие на безсрочен трудов договор, други върху наличие на обезпечения и залози, от поръчители или гаранти, някои имат възрастови ограничения, други изискват само лична карта.

Общото между всички е, че проверяват данните свързани с Вашата кредитна история, съхранявани в кредитното Ви досие.

Популярни фирми за Бързи Кредити Онлайн
Кредитодател Първи Кредит Без Лихва Максимална Сума Време За Отговор Website
ДА - до 600 лв. 1500 лева 15 мин. www.vivus.bg
ДА - до 700 лв. 3000 лева 10 мин. www.ferratum.bg
Да - до 600 лв. 2000 лева 7 мин. www.credissimo.bg
Да - до 3000 лв. 3000 лева 30 мин. https://credinet.bg

Това са всички данни, които показват какви кредити сте изтеглили и начина по който ги обслужвате, дали погасявате навреме и спазвате стриктно датата на падеж и точния размер на погасителната Ви вноска, или допускате закъснения, не издължавате според клаузите на подписания договор за заем, отклонявате се от погасителния си план, изпадате в просрочие.

От тук става ясно колко ще е трудно в такива случай да изтеглите, уредите или получите съдействие за спешни кредити за лица с лошо ЦКР.

Не че не може да получите такива заеми. Има банки, фирми за бързи онлайн заеми, както и други финансови институции, които биха Ви отуснали такива заеми, но при много високи лихви!

Как се прави проверка в кредитния регистър?

Цялата информация свързана с кредитната Ви история  по отделните кредити в рамките на пет годишен период  се съхранява в Централния Кредитен Регистър на БНБ.

В него данни подават  банки и финансови дружества, от него черпят информация банки и финансови компании, които са регистрирани в този регистър и имат валидни удостоверения за това.

Сведенията за всеки кредитополучател съхранявани в кредитното му досие в ЦКР непрекъснато се обогатяват, допълват и осъвременяват – това е пълната кредитна история на получателите на заеми. Тя формира лицето на всеки клиент на кредитните институции, тя го представя и обрисува като кредитополучател  и е изключително важна при отпускането на кредити.

Лошата кредитна история е причина да не Ви отпуснат кредит и причината в момента да са хит т.н. кредити за хора с лоша кредитна история, защото имате закъснения, неплащания и сте изпаднали в просрочие.

Вие сте с лошо кредитно досие, което е основателна причина да не Ви се гласува отново доверие за теглене на От тук става ясно колко ще е трудно в такива случай да изтеглите, уредите или получите съдействие за спешни кредити за лица с лошо ЦКР, или  банките и финансовите дружества поради големия кредитен риск да Ви отпуснат заем при неблагоприятни условия – висок лихвен процент, сериозно обезпечение от ипотеки, залози, поръчители, гаранти и други.

Трудно ще излезете от тази кризисна ситуация, трудно и за голям период от време ще заличите негативната информация за себе си.

Добрата кредитна история и чистото кредитно досие не са самоцел, те са важна и съществена характеристика на всеки кредитополучател, стремежът на всички ни е да ги запазим изрядни.

Винаги можем да си сверим часовника, винаги може да сме наясно каква информация има за нас по отношение на кредитна задлъжнялост и кои банки и финансови и платежни институции са я подали, като проверим данните си съхранявани в ЦКР на БНБ.

Необходими документи за справка от ЦКР

Централната банка предоставя справка от ЦКР след подаване на необходимите документи:

  • Заявление по образец – може да го изтеглите от интернет страницата на БНБ или да го получите на място в деловодството на БНБ. Заявлението се подава лично от лицето или от негов представител упълномощен с нотариално заверено пълномощно. Може да подадете заявлението по пощата, но подписа на заявителя трябва да е нотариално заверен. Адресът е – гр. София 1000, площад „Александър 1” № 1.
  • Документ за самоличност /ако се подава от трето лице е необходимо пълномощно, нотариално заверено/
  • Документ за платена такса. Тя се плаща по сметка на БНБ. Таксите се плащат предварително, безплатно може да получите справката в 14 дневен срок, ако тя Ви е необходима по-бързо, плащате такса пропорционална на времето – до 7 работни дни – 2 лв, до 24 часа – 10 лв и до 4 часа – 20 лв.

Справката от ЦКР се получава в писмена форма, лично срещу подпис от заявителя, на лице упълномощено от заявителя с нотариално заверено пълномощно, което да послужи пред ЦКР или на трето лице, което е записано като получател в заявлението.

Не може да получите справката в сканиран вид, не може да я получите по електронна поща или по факс. В разпоредбите на ЦКР не е предвидено да получите справка за трето лице с генерално пълномощно. Става ясно, че за трето лице не може да получите справка, ако нямате нотариално заверено пълномощно точно за упоменатия документ.

Справката от ЦКР съдържа информация за:

  • текущото състояние на кредитите към последния отчетен месец по брой и вид на кредитите и от кого са отпуснати, според дните на просрочие /от 0 до 30 дни, от 31 до 60 дни и т. н./, по остатъчен срок до падежа / до една година и с изтекъл срок/ и по договорен срок на кредита / до една година и над една година/.
  • Просрочия по активни и погасени кредити за период от 5 години назад.
  • Новоразрешени кредити след последния отчетен месец по договорен размер.

Обръщаме Ви внимание, че в системата на ЦКР, независимо дали кредитите вече са погасени, ако в рамките на последните 5 години сте били некоректен платец и сте допускали просрочие и закъснение, тези данни се съхраняват и формират Вашата кредитна история.

Когато получите справката и имате основания да считате, че съдържащата се в нея информация е неточна или непълна, може да искате  промяна  на данните.

Отговорност за верността на информацията в ЦКР носят всички участници в системата на Регистъра – банки, финансови институции, платежни институции и дружества за електронни пари, които извършват дейност на територията на нашата страна, те подават собствени данни и могат да им извършват корекции.

Подавате заявление и чакате да получите отговор до 7 работни дни. Ако заявлението Ви е основателно, участниците в системата на ЦКР извършват корекцията и подават верните данни към информационната система на ЦКР.

Такса в този случай не се плаща. БНБ не може да извършва корекции.

Тегленето, уреждането съдействието за спешни кредити за лица с лошо ЦКР е много непосилна и трудна задача. Най-добрият съвет е да не търсите такива кредите. Има варианти да ги получите, но това ще доведе до Вашето още по-голямо финансово затъване в кръга на непосилно високите лихви и задължения.