Кои Банки Отпускат Студентски Кредити?

Кои банки дават студентски кредити в България? Придобиването на висше образование е продължителен процес  за придобиване на знания, умения, убеждения в различни висши учебни заведения. За да е успешен, този процес трябва да е подсигурен със необходимите средства за обучение и издръжка на студентите. За това често търсим кои банки отпускат студентски кредити.

Тези заеми за студенти покриват парите за университетски такси, учебници, пособия, материали, храна, консумативи, интернет в много случаи с разходи за квартира, транспорт и много други. Вариант за осигуряването им  е да изтеглят студентски кредити. Те са широко разпространени, но се отпускат при различни условия.

Могат символично да се обособят като студентски кредити гарантирани от държавата и като студентски кредити отпускани съобразно политиката на съответните банки. Ако се нуждаете от студентски кредит, ще Ви предложим варианти, за да изберете най-изгодния и ефективен за Вас, с най-благоприятните, оптимални условия.

1. Банка ДСК – Студентски кредит

 • Предназначен за студенти и докторанти в редовна форма на обучение за придобиване на степените бакалавър, магистър, доктор, за заплащане на таксите за обучение и/или издръжка. Може да кандидатствате за един или двата вида заеми.
 • Кредитът е гарантиран от държавата, не се изисква студентът/докторантът да предоставя допълнително обезпечение.
 • Може да ползвате заема за финансиране на част или цялото обучение.
 • Има гратисен период за издължаване на главница и лихва – периодът от сключване на договора за кредит до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа съгласно учебния план. В гратисния период не се дължи лихва и главница.
 • Кандидатствате чрез онлайн заявка или в удобен клон на банката, представяйки необходимите документи.
 • Изисквания за отпускане: български граждани, на държави членки на ЕС, държави от Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, които не са навършили 35 години при подаване на искането за кредит, обучават се в редовна форма на обучение в държавно, частно учебно заведение или научна организация, не са придобили вече същата образователна или научна степен, не са отстранени и не са прекъсвали обучението си.
 • Кредит за издръжка се предоставя само ако по време на обучението се роди или осинови дете. Ползва се от родителя, който упражнява родителски права или само от единия, ако и двамата имат правата.
 • Размер на кредита за заплащане на такси за обучение: равен е на дължимите такси за оставащия период на обучение съгласно учебния план; за издръжка: сбор от семестриалните издръжки за срок равен на оставащия срок на обучение съгласно учебния план. Семестриална издръжка е минималната работна заплата в страната към момента на усвояване на конкретния банков превод , умножена по броя на месеците в семестъра.
 • Годишен фиксиран лихвен процент. Лихва се начислява само върху усвоената част. По-ниска лихва при ползване на пакет ДСК Академи.
 • Няма такси, комисиони и други разходи свързани с отпускане, управление и погасяване на кредита.
 • Кредитът се усвоява на етапи: за заплащане на такси за обучение – преводи по банкова сметка на съответното висше учебно заведение; кредит за издръжка – превод по разплащателната сметка на студента/докторанта в началото на всеки семестър.
 • Срок за издължаване – до 10 години след изтичане на гратисния период.
 • Погасяването е чрез равни месечни вноски.

2. УниКредит Булбанк

 • Студентски потребителски кредит, в лева или евро, предназначен за български студенти, учащи в България или чужбина – страните на ЕС, Швейцария, Норвегия, Австралия, Канада и САЩ. Ползвате за обучение – такси и издръжка, придобиване на специалност по медицина и студентски бригади.
 • Бърз отговор след опростена процедура за кандидатстване.
 • Избирате лихва: фиксирана за целия период на кредита или променлива – пазарен лихвен индекс плюс надбавка.
 • Няма скрити такси и комисиони.
 • Възможност за гратисен период на главница.
 • Може да усвоите на траншове за заплащане на семестриални такси.
 • Размер от 1 000 лева /500 евро/ до 50 000 лева /25 000 евро/, срок за погасяване от 3 до 120 месеца.
 • Необходими документи: лична карта, документ за записан семестър и за среден успех.
 • Онлайн кредитиране и онлайн кандидатстване, по телефон или в удобен клон на банката.
 • Изисква се обезпечение – кредити с един поръчител.

3. Райфайзенбанк

 • Студентски кредит – помощ при реализиране на плановете Ви за бъдещето. За заплащане на таксите за обучение – превод на висшето учебно заведение и за издръжка при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението.
 • Изисквания: студент или докторант, български гражданин, или гражданин на държава от ЕС, Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария, на не повече от 35 години при кандидатстване, без придобита същата степен и ако не са прекъсвали обучението си.
 • Атрактивна фиксирана годишна – кредити с малка лихва за целия срок на кредита.
 • Няма такси, комисиони или други разходи по отпускане, управление и предсрочно погасяване.
 • Има гратисен период за целия срок на обучението – без плащания по главница и лихва. Това е периодът от сключване на договора за кредит до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или за защита на дипломната работа.
 • Валута – лева, размер при кредит за обучение: сбор от дължимите такси за оставащия срок на обучение съгласно учебния план; при кредит за издръжка на дете: сбор от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение.
 • Срок на погасяване – до 10 години след изтичане на гратисния период.
 • Начин на погасяване – равни месечни вноски.

4. Пощенска Банка

 • Студентски кредити за заплащане на семестриалните такси; за издръжка при раждане или пълно осиновяване на дете по време на срока за обучение.
 • Гарантирани с държавна финансова подкрепа. Това е банков кредит без обезпечение.
 • Валута – лева, изисквания за отпускане, размер, срок за погасяване и гратисен период – при същите условия, както банка ДСК.
 • Фиксирана лихва за целия период.
 • Не се дължат такси и комисиони свързани с отпускане, усвояване, управление и погасяване на кредита.
 • Погасяването е на равни месечни вноски.

5. Централна Кооперативна Банка

 • Студентски кредит, за да инвестирате в образованието си, за стаж или бригада в чужбина. Кредитът е без държавна финансова подкрепа.
 • Изисквания: да се обучавате в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение в държавно или частно висше учебно заведение и да сте на възраст до 35 години към момента на кандидатстване за кредит.
 • Размерът на кредита включва семестриални такси, сума за текущи нужди и издръжка за периода на обучение в България или чужбина до 20 000 лева или равностойността им в евро или щатски долари. За участие в програми за културен обмен, стаж или бригади в чужбина до 5 000 лева или равностойността им в евро или щатски долари.
 • Възможност за избор – да получите веднага пълната сума за обучение или ежегодно да получавате сумата за съответната учебна година.
 • Имате право на гратисен период за срока на обучението, през който плащате само начислените лихви – до 12 месеца ако кредита е за стаж в чужбина, до 7 месеца ако кредита е за участие в студентски бригади.
 • Обезпечение: до 10 000 лева – един поръчител, за кредит до 20000 лева – двама поръчители. Поръчителят трябва да работи на постоянен трудов договор от поне 6 месеца на настоящата си работа.
 • Стандартен фиксиран лихвен процент, независимо от валутата на кредита. Преференциална лихва, ако кредитополучателя получава доходите си в банката. Отстъпки при ползване на допълнителни услуги.
 • Има такси за разглеждане на искането за кредит.
 • Срок за погасяване: до 5 години след изтичане на гратисния период.

6. Експресбанк

 • Предназначение: за финансиране на студентски бригади, семестриални такси за университети в страната и чужбина, за други разходи свързани с образованието /самолетни билети, квартира, наеми, закупуване на лаптоп, ежедневни разходи, пътувания и други/. Не се изискват документи за целта на кредита.
 • За кредита могат да кандидатстват всички български студенти, обучаващи се в страната или чужбина, независимо от формата на обучение – редовно, задочно, дистанционно.
 • Опростена и лесна процедура по отпускане и усвояване.
 • Размер на кредита – от 500 до 15 000 лева или равностойността им в евро.
 • До 96 месеца с включен частичен гратисен период.
 • Обезпечение – поръчител /близък, роднина, родител/ или превод на работна заплата/възнаграждение на студента в банката.
 • Фиксиран лихвен процент.
 • Има такса за одобрение на кредита.
 • Начин на погасяване – равни месечни вноски с възможност за плащане само на лихвите през периода на следването.

7. Първа Инвестиционна банка

 • Студентски кредити при условията на държавна финансова подкрепа.

8. Алианц Банк

 • Студентски кредити за покриване на таксите за обучение и за издръжка.
 • Отпускат се при изискванията и параметрите на държавна финансова подкрепа.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *