Условия за Фирмено Кредитиране

На тази страница ще видим редица изисквания и условия за фирмено кредитиране, на които трябва да отговаряте за да получите бизнес заем. В условията на пазарна икономика съществуват различни структурни единици – юридически лица, в които служителите и управленския персонал осъществяват отделните  видове стопанска дейност. Те се определят като фирми и имат различен правен статут – ЕТ, ЕООД, ООД, АД, СД, КД, регламентиран от Търговския закон.

Фирмите в зависимост от съществени фактори и критерии, могат да се класифицират на няколко вида. Примерно според: мащаба на дейността, размера на капитала, обема на произведените стоки и услуги, броя на заетите, те са микро, малки, средни и големи. Най-често срещаните са фирмени кредити за оборотни средства /за текущи нужди, суровини, материали/ и за инвестиции /дълготрайни материални активи/.

За да работят нормално и ефективно, да осъществяват своите цели, всички фирми се нуждаят от финансови ресурси и парични средства.

Често пъти по ред причини от различно естество, фирмите имат нужда от допълнително финансиране на бизнес идея или друг вид финансиране, като широко разпространен начин за осигуряването на средствата е фирменото кредитиране.

То е популярно в нашата страна, много банки и финансови дружества отпускат фирмени кредити, като предявяват условия и изисквания.

Те са специфични за всеки кредитор, определят се индивидуално в зависимост от икономическата ситуация в страната и света,  отражение са на  политиката и стратегията на съответните финансови институции.

Има някои общи и сравнително еднакви условия за фирмено кредитиране, на които ще обърнем Вашето внимание, за да може когато изтеглите кредит той да е изгоден и успешен, да направите бизнеса си стабилен и проспериращ.

1. Условия свързани с оборота

Условия за фирмено кредитиране свързани с реализирания оборот, движението на паричните потоци, платежоспособността на кредитоискателя, размера на приходите за предходната година на фирмата, тук важни са финансовите резултати, които се виждат от годишните данъчни декларации, счетоводни баланси и отчет за приходи и разходи.

Възможно е да се изисква минимален размер на самоучастие. За фирмено кредитиране трябва да е налице печеливша дейност за последните 1 – 2 години. Примерно за Бизнес кредит Партньор от Експресбанк се изискват до 3 000 000 лева годишни продажби. Някои финансови институции отпускат заеми за стартиращ бизнес, за реализиране на бизнес проект или идея – Уникредит, Сис кредит.

2. Условия свързани със сумата на заема

Условия за размера на заема при фирменото кредитиране – той зависи от доказаните потребности, от източниците за погасяване, вида и размера на обезпечението.

Финансирането може да е в процент към пазарната стойност на обезпечението от 70 до 100% или в абсолютна стойност – ОББ до 300 000 лева при кредит за оборотни средства и до 500 000 лева за инвестиции, Пощенска банка до 800 000 лева, ПИБ – Бизнес кредит за оборотни средства до 100 000 лева, но не може да превишава средномесечните приходи от продажби и други.

3. Изисквания за обезпечението 

Условия за фирмено кредитиране свързани с обезпечението. Заемите трябва да изпълнят предназначението за което са отпуснати и да бъдат възстановени според индивидуалния погасителен план, който е неразделна част от договора. Обезпечението има за цел да гарантира, да подсигури кредитора в случай, че длъжника спре да погасява задълженията си.

Обезпечението трябва да отговаря на изисквания, може да е ипотека върху недвижим имот, движимо имущество, дълготрайни материални активи, УПИ, земеделска земя, залог върху вземания, залог върху парични средства, поръчителство, съдлъжници, акции, ценни книжа, запис на заповед и други допустими от Закона.

Обезпечението е с условие за пълна или ограничена имуществена отговорност.

Първа инвестиционна банка отпуска фирмени кредити при условие обезпечението да е ипотека върху недвижими имоти, залог върху ДМА или движими вещи; УниКредит – недвижими и движими имоти, залог върху парични средства, вземания, ценни книжа; ДСК – движимо, недвижимо имущество, парични средства, Пощенска банка допуска поръчителство от юридически и физически лица, Обединена българска банка – отпуска и без обезпечение, Експресбанк – акцентира върху свободното договаряне с фирмите, оборудване и парични депозити, Централна Кооперативна банка – всички допустими от Закона обезпечения, Сис кредит – освен традиционното обезпечение, лични или банкови гаранции и други. Има и много фирмени кредити без обезпечение.

4. Други условия

  • Условия за фирмени кредити във връзка с присъствието на пазара – бизнес история /колко време действа фирмата, най-малко година, две/, бизнес план за развитие, стратегия.
  • Условия за фирмено кредитиране свързани с кредитната история, данъчни и осигурителни задължения, чисто кредитно досие. За банките тези критерии са особено значими, те формират облика на фирмите като коректни платци. Има финансови дружества, които отпускат фирмени кредити за хора с лоша кредитна история и независимо от задлъжнялост, без обследване на доходи – Ленно, Кредит груп, Сис кредит, Вива кредит и други. Все пак имайте предвид, че един необслужван фирмен кредит може да влоши значително Вашето кредитно досие.
  • Условия за фирмени кредити във връзка с продължителността на срока за погасяване на кредита. В зависимост от него те са дългосрочни и краткосрочни, изплащат се в рамките на 5-10 години. ОББ – от 24 до 60 месеца, Пощенска банка до 10 години, Експресбанк от 24 до 120 месеца, ЦКБ – до 5 и над 5 години и други.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *