Финансиране на Бизнес Идея

Предприемчиви българи търсят нови възможности за развитие, готови са да поемат стопански риск, защото са изобретателни, находчиви, упорити и амбициозни и търсят начини за финансиране на бизнес идея.

Това са способни хора с фантазия и интуиция, които познават добре икономическите и социалните условия в нашата страна, те могат да извлекат полезното, да очертаят тенденциите на развитие в бъдеще и на тяхна основа да генерират бизнес идеи в най-различните области.

Осъществените бизнес идеи, могат да донесат икономически успех и печалба на създателите им, могат да осигурят работа и средства за хората които ги реализират.

Бизнес идеите, могат да стартират дейност или да направят съществуващ бизнес – проспериращ и успешен. Каквито и да са бизнес идеите, те задължително трябва да бъдат обезпечени със финансови средства.

Средства са необходими за дълготрайни активи, за оборотни средства, за човешки ресурси и други, в зависимост от сферата за която е създадена бизнес идеята.

Източниците на средства за финансиране на бизнес идеи могат да бъдат най-различни.

Може да намерите външни инвеститори, които имат пари и са готови да ги вложат във Вашия бизнес за стартиране на  идея или във вече създадена и развиваща се дейност. Така ще получите средства не като кредит, а като инвестиране и ще трябва да осигурите дялова част от Вашия бизнес на инвеститора.

Възможно е да получите финансиране от Ваши контрагенти – клиенти например, които ще Ви дадат средства, авансово ще платят за още не налични стоки или услуги. Може да участвате в програма предлагаща финансиране от структурите на Европейския съюз.

Тук средствата се дават в повечето случаи безвъзмездно, но за да ги осигурите Ви трябва доста време, много документация, която трябва да се попълни от специалисти, трябва да отговаряте на специални изисквания и други важни условия.

Друг важен източник на средства за финансиране на бизнес идея е да изтеглите кредит от банка или друга финансова институция. Ще разгледаме офертите на някои банки и финансови дружества, които отпускат средства за тази цел.

Обединена Българска Банка – Инвестиционен кредит

 • С него може да реализирате Вашата бизнес идея като завършите изцяло започнатия процес, обезпечава напълно финансиране на бизнес идеи.
 • Предназначение: за покупка на различни недвижими имоти /търговски, индустриални, жилищни с търговска цел/, земеделска земя или УПИ използвани за основно стопанска дейност, за закупуване на нови и употребявани МПС, машини, оборудване и други, които ще се използват за дейността, за реконструкция и ремонт.
 • Валута лева или евро, минимален размер – 10 000 лв, максимален размер до 80% /без ДДС/ от размера на инвестицията при покупка на недвижим имот, до 70% /без ДДС/ при покупка на нови машини и оборудване, но не повече от 500 000 лева /равностойност в евро/, при реконструкция и ремонт до 80% от стойността на количествено – стойностната сметка, не повече от 500 000 лева, при покупка на употребявани машини и оборудване до 50% /без ДДС/ от стойността на инвестицията – максимално 60 000 лв.
 • Дълъг срок за погасяване от 3 до 15 години, зависи от целта на кредита, погасява се на равни месечни вноски.
 • До 12 месеца – гратисен период в който заплащате само лихвата и таксите, без главницата.
 • Обезпечение на кредита – ипотека върху недвижим имот, залог върху движими активи или блокирани парични средства по сметка в банката. Имате възможност да получите предварително одобрение за кредита, преди оценка на обезпечението.
 • Атрактивни променливи лихвени проценти, базирани на пазарни индекси.
 • Има реална възможност за отстъпки в цената на кредита, при ползване на други банкови услуги.
 • https://www.ubb.bg/

ПроКредит банка – Кредит на вноски

 • Ефикасна финансова подкрепа за реализиране и финансиране на бизнес идея – може да разширите дейността си, да увеличите активите си или да си осигурите оборотни средства.
 • Разнообразни финансови решения, нови по-добри условия на финансиране – по-ниски лихви и такси за новоотпуснати кредити на еднолични търговци, малки и средни предприятия от всички сектори.
 • Цел на кредита – въвеждане на нови продукти и идеи, придобиване или обновяване на машини оборудване, транспортни средства, закупуване, изграждане или ремонт на административни, производствени или търговски обекти.
 • Валута евро, минимален размер – 75 000, максималния не е фиксиран, срок за погасяване: до 36 месеца за оборотни средства, до 180 месеца за инвестиции.
 • Начини за кандидатстване: онлайн заявка, по телефон, в офис на банката.
 • Необходими документи: за самоличност на собственика на бизнеса, искане за кредит по образец, документи за дейността на фирмата и документи свързани с обезпечението.
 • Одобрение: до 10 работни дни за суми от 75 000 до 250 000 евро и до 30 работни дни за суми над 250 000 евро.
 • Има гратисен период от 6 месеца.
 • Изисква се пазарен опит на кредитоискателя от 6 месеца /за всички сфери/ и 1 година за земеделски производители.
 • Ниски лихви съгласно лихвения бюлетин на банката и такси съгласно тарифата й.
 • Вие определяте датата на погасителната вноска и нейния размер в индивидуалния погасителен план, съобразно Вашите финансови възможности.
 • http://www.procreditbank.bg

УниКредит Булбанк – Бърз кредит

 • Актуална възможност за реализиране и финансиране на бизнес идея.
 • Многоцелеви кредити за стартиращ бизнес, за закупуване на оборудване и стоки.
 • Валута в лева или равностойността в евро, размер до 50% от пазарната стойност на заложения имот. При финансиране на жилищен имот или офис в монолитна сграда – максимум 50 000 лева или 25 000 евро.
 • Бърза и лесна процедура при одобрение.
 • Необходимо е обезпечение от недвижим имот.
 • Дълъг срок за издължаване от 10 години, независимо от целта на кредита.
 • Пакетни програми „Бизнес лидер”, специално предназначени за малки предприятия, с отстъпки и по-ниски цени.
 • Застраховки: „Защита на плащанията” и „Имуществена протекция” – защитават Вас, Вашето имущество и бизнеса Ви.

Първа инвестиционна банка – Супер кредит

 • За успешното развитие на Вашия бизнес, осигурява и допълнително средства за стопанската дейност и начини за финансиране на бизнес идея.
 • Валута – лева или евро, няма ограничения в размера, зависи от нуждите на бизнеса и обезпечението.
 • Има гратисен период до 36 месеца, няма погасителен план в рамките на 3 години, отново може да изтеглите погасената част от кредита, без повторно кандидатстване – режим на овърдрафт.
 • Дълъг срок за погасяване – за оборотни средства до 60 месеца, за инвестиции до 120 месеца, чрез месечни погасителни вноски след изтичане срока на овърдрафта.
 • Условия за отпускане – годишни счетоводни приходи от продажби до 500 000 лв и персонал до 10 човека.
 • Обезпечение: ипотека върху жилищни, административни, производствени, търговски, складови площи, УПИ, земеделска земя, залог върху дълготрайни материални активи.
 • Супер изгодна лихва, дължима само върху усвоената част от кредита, няма такса за предсрочно погасяване, след изтичане на периода на овърдрафта.

Микро кредит – CrediTrade: бърз кредит за бизнеса

 • Фирмени кредити за малък бизнес до 3300 лева и срок за погасяване от 3 до 18 месеца от регистрирана компания в Централния регистър на БНБ, администратор по закона за защита на личните данни.
 • Лесна процедура по кандидатстване /може да заявите онлайн по всяко време на денонощието/, с минимум документи и бързо одобрение, получавате парите в рамките на деня по банков път или в брой от офис на дружеството.
 • 0% лихва до 30 дни, след заплащане на административна такса.
 • Лихвата по кредита е фиксирана и се признава за разход на фирмата.
 • Има гратисен период до първа вноска от 45 дни.
 • Погасява се на равни месечни или седмични вноски /от 9 до 48/, може да върнете кредита по банков път, в офис на дружеството или на персоналния си консултант в удобно за Вас време и място.
 • https://microcredit.bg/

Сис кредит – Стартиращ бизнес

 • Източник за финансиране на бизнес идея или проект – размер от 1 000 до 15 000 лева, срок за погасяване от 1 до 36 месеца.
 • Има възможност за гратисен период при плащане на главницата до 6 месеца.
 • Само с поръчител /и при наличие на самоучастие/ и с обезпечение ако нямате самоучастие.
 • Лихвения процент се определя според рисковия профил на клиента – зрялост и история на бизнеса, предназначение на заема – за какво ще бъде изразходван, очаквани приходи и разходи, обезпечение, наличие на просрочени данъчни и осигурителни и кредитни задължения и други.
 • Няма допълнителни такси по кредита.