Фирмени Кредити Без Обезпечение

За да извършва своята дейност, да закупува стоки, да прави услуги, да влага пари в инвестиции, да купува оборудване, дълготрайни материални активи или оборотни средства, бизнеса се нуждае от пари и често прибягва до т.н. бизнес и фирмени кредити без обезпечение. Те могат да бъдат както оборотен кредит, така и инвестиционен или пък кредит за стартиращ бизнес.

Условията на отпускане и изискванията са различни, някои от тях трудно осъществими. Обезпечението по кредитите намалява кредитния риск за кредитора, гарантира неговата сигурност и спокойствие. Фирмите трудно се справят с изискванията за обезпечение – ако е ипотека, за недвижимата собственост се изискват много документи, ако са поръчители или банкови гаранции и те са със специални параметри.

Отпускането на фирмените кредити в този случай става бавно, трудно, понякога процесът зацикля. Ще разгледаме отпускане на фирмен и бизнес кредит без обезпечение, за да Ви улесним в търсенето на Вашия заем, от банки и финансови дружества.

1. Райфайзен банка – Кредити без обезпечение с материални активи или ипотека

 • Предназначение на кредита – финансиране инвестиции за материални активи без обезпечение /може да закупите недвижим имот, машини, оборудване и други/ или оборотни средства и материали.
 • За кредита може да кандидатстват регистрирани и работещи в страната юридически лица с годишен оборот до 2 млн. лева или лица упражняващи свободни професии /стоматолози, адвокати, нотариуси, земеделски производители и други/.
 • Документи при кандидатстване – актуално състояние на дружеството, учредителен акт, документи за самоличност на представляващите дружеството, заверени от одитор счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите, годишни данъчни декларации и други.
 • Фирмени кредити без обезпечение с одобрение само до 2 работни дни.
 • Валута – лева или равностойността им в евро, размер до 40 000 лв /за клиенти с официален оборот до 1 млн. лева/ и 60 000 лв /за клиенти с официален оборот над 1 млн. лева/.
 • Срок за погасяване: зависи от предназначението му, ако ще използвате кредита за инвестиции – до 5 години, ако е за оборотни средства до 3 години.
 • Необходимо е да имате поне 2 години бизнес история.
 • Има гратисен период от 3 месеца за инвестиционните кредити.
 • Индивидуална променлива лихва, зависи от различните параметри, такси и комисиони – според тарифата на банката.
 • Погасяването е на равни вноски.
 • https://www.rbb.bg/bg/

2. Обединена Българска Банка – Кредит за оборотни средства с равни вноски по главница

 • Голям обхват на кредита – може да се използва за финансиране на всякакви текущи нужди в дейността на бизнеса.
 • Валута – лева, размер от 2 000 до 40 000 лв без обезпечение, срок за погасяване до 24 месеца.
 • Променлив лихвен процент, съгласно утвърдената методика за референтен лихвен процент, прилагана от банката.
 • Може да направите примерна калкулация, в която да заложите желаната от Вас сума и срока на плащане според Вашите финансови възможности, за да изчислите лихва, размер на погасителна вноска и цялата дължима сума.
 • Кандидатстване в удобен клон на банката или чрез телефонно обаждане.
 • Може да ползвате отстъпки в ценовите параметри, при избор на други банкови услуги.
 • Начин за погасяване: равни месечни вноски по главница.
 • https://www.ubb.bg/

3. Ти Би Ай Банка – Необезпечени кредити

 • Без залог на материални активи.
 • Валута на кредита – лева, размер до 50 000 лв, срок за погасяване до 48 месеца.
 • Отговор до 24 часа, след предоставяне на исканите документи.
 • Опростена процедура за отпускане, минимален брой документи, не се изискват разходооправдателни такива.
 • Попълва се искане за отпускане на кредит, което съдържа фирмен профил – седалище, управление, адрес за кореспонденция, булстат, телефон, имейл адрес и други данни, нужна е и декларация за свързаност.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита.
 • Такси и комисиони – прилага се стандартната тарифа на банката за юридически лица, валидна от 01. 08. 2017 г.
 • https://www.tbibank.bg

4. Първа инвестиционна банка – Кредит за покриване на временни парични дефицити

 • Насочен е към юридически лица и еднолични търговци с годишен оборот до 5 млн. лева и до 1 млн. лева дълготрайни материални активи.
 • Фирмени кредити без обезпечение, без ипотека и залог на дълготрайни материални активи.
 • Лихвата се договаря, в зависимост от кредитния риск.
 • Кредит в режим на овърдрафт, валута: лева, евро или щатски долари.
 • Размер на кредита до 50% от минималните гарантирани месечни постъпления по разплащателната сметка в банката, минимум 1 000 лв, максимум 100 000 лв.
 • Кредита се отпуска по индивидуална оферта, изготвена съобразно конкретните особености на бизнеса на фирмата.
 • Запитване за кредита се прави по телефон, имейл или в удобен клон на банката.
 • Най-важни документи при кандидатстване са: декларациите за свързаност, за семейно и имуществено състояние, финансовите отчети на фирмата, удостоверението за липса или наличие на задължения,  на съдебни производства.
 • Срок за погасяване до 12 месеца с възможност за автоматично подновяване.
 • Погасява се еднократно на падеж.

5. Сис кредит – Оборотни пари за микробизнеса

 • Предназначение – бързо краткосрочно финансиране за оборотни средства на бизнеса.
 • Фирмени кредити без обезпечение – бързи кредити за бизнеса.
 • Размер на кредита от 1 000 до 5 000 лв, срок за погасяване от 1 месец до 3 години.
 • Необходими документи – попълва се искане за фирмен заем и въпросник, който съдържа кратка информация за Вашия бизнес – история, предмет на дейност, цел на заема, наличие на просрочени задължения, данъчни и осигурителни задължения и други.
 • Лихвата се определя в зависимост от конкретния клиентски профил на клиента.
 • Няма никакви такси по кредита.