Фирмени Кредити за Оборотни Средства

За да работи нормално и да изпълнява успешно своята дейност, често фирмите се налага да теглят фирмени кредити за оборотни средства от банки.

Най-общо те включват в състава си: суровини, материали, запаси, гориво, резервни части, незавършено производство, готова продукция, стоки, парични средства, вземания – всичко което участва в производствения процес на предприятието, за да се формира завършен продукт или услуга.

Оборотните средства са краткотраен актив, те променят своя вид, стойност и свойства пренасяйки се изцяло в готовото изделие или услуга. Те се намират в постоянно движение и обръщение.

Подържането на оптимален размер оборотни средства, тяхното правилно анализиране, планиране, оптимизиране, ефективно управление,  контрол и съхранение е изключително важно и сериозно за начина по който ще функционира цялата фирма и за крайния резултат.

Източниците, начините и стратегиите за финансиране снабдяването с оборотни средства са различни, какво точно ще изберат дружествата зависи от много фактори, в най-голяма степен от  финансовите възможности.

Широко разпространен начин за осигуряване на нужните оборотни средства е банковия кредит. Фирмените кредити за оборотни средства имат някои характерни особености, свързани с:

 • Размер на кредита – зависи от доказаните потребности на кредитополучателите, от източниците за погасяване и от вида и стойността на обезпечението.
 • Срок за погасяване: по-малък от другите фирмени кредити, с оглед на това, че оборотните средства са краткосрочни активи с по-бърза обръщаемост.
 • Обезпечение – допустимото от закона, оценява се от независими експерти по пазарна стойност. В повечето случаи се изисква застраховка в полза на банката за покриване на съответните рискове.
 • Лихви – те са предмет на договаряне, зависят от конкретната сделка, условията на кредитния пазар, банковата политика и базисен лихвен индекс.

Ще спрем Вашето внимание на фирмени кредити за оборотни средства отпускани от  водещи и утвърдени банки в нашата страна.

1. ОББ – Кредит за оборотни средства с равни вноски по главница

 • Цел: финансиране на текущи нужди в ежедневната бизнес дейност – много широк обхват.
 • Валута: лева, минимален размер 2 000 лева, максимален 40 000 лева за фирмени кредити без обезпечение или 300 000 лева при кредит с обезпечение.
 • Срок за погасяване: без обезпечение – до 24 месеца, при залог на машини, оборудване и превозни средства – до 24 месеца, при ипотека на недвижим имот – до 36 месеца, при залог на парични средства до 60 месеца.
 • Обезпечение: може без обезпечение, може ипотека върху недвижим имот, залог върху машини, оборудване, превозни средства, залог върху парични средства.
 • Лихвен процент – променлив /референтен, пазарен и надбавка за банката/.
 • Такси и комисиони: съгласно Тарифата на банката за фирмени кредити.
 • Погасяване – равни месечни вноски по главница.
 • Възможност за отстъпки при ползване на други услуги.

2. ПОЩЕНСКА БАНКА – Бизнес кредит

 • Предназначение: за закупуване на материали, консумативи, суровини, стоки, посрещане на текущи или извънредни, нерегулярни нужди от оборотни средства или рефинансиране на фирмени кредити.
 • Предимства: разширяване на Вашия бизнес, договаряне на по-добри условия с доставчиците, или възползване от по-ниски цени при закупуване на по-големи количества оборотни средства.
 • Валута: лева или евро, размер до 800 000 лева, срок за погасяване до 10 години.
 • Обезпечение – различно, допустимо по закон, може поръчителство, може залог върху движимо или недвижимо имущество.
 • Лихвата зависи от финансовия профил на клиента.
 • Такси и комисиони – по тарифата на банката за юридически лица.
 • Гратисен период до 6 месеца.
 • Изискват се разходооправдателни документи за поне 50% от размера на кредита.
 • Начин за погасяване – на равни вноски.

3. СИБАНК – Оборотен кредит

 • Предназначен е за юридически лица, еднолични търговци и земеделски производители.
 • Валута лева или евро, размер в зависимост от конкретните нужди и финансовите възможности, срок за погасяване до 2 години.
 • Избирате схема за погасяване в зависимост от спецификата и сезонността на дейността.
 • Обезпечение: ипотека на недвижим имот, залог върху движими вещи, вземания, парични средства в банката или запис на заповед.
 • Лихвен процент – променлив /базов плюс надбавка/.
 • Възможност за пълно или частично предсрочно погасяване.
 • Преференциални условия при застраховка на обезпечението в ДЗИ.

4. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – Стандартен кредит за оборотни средства

 • Предназначение: осигурява средства за увеличаване на асортимента, развитие и зареждане на нови обекти, ползване на отстъпки при закупуване на суровини, стоки за преработка или търговия, покриване на текущи разходи.
 • Подходящ е за бизнес със сезонен характер.
 • След представяне на документите, които са необходими, получавате бързо становището на банката.
 • Погасявате по индивидуален погасителен план.

5. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – Револвиращ кредит

 • Предназначение: фирмени кредити за оборотни средства, за покриване на разходи свързани със стоки и услуги, за предоставяне на отложено плащане на клиентите, или авансово да заплатите на доставчиците.
 • Многократно усвояване и погасяване в рамките на размера.
 • Оптимално управление на лихвата.
 • Бърз отговор.
 • Лихвен % и такси според Тарифата на банката.

Ето и други предложения за фирмени кредити за оборотни средства.

6. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – финансиране на Вашите потребности от оборотни средства, за придобиване на краткотрайни активи и за текущи разходи.

 • Стандартен кредит
 • Възможност да усвоите сумата по кредита еднократно или на части, по план и условия предварително уточнени с банката.
 • Овърдрафт по разплащателна сметка
 • Възможност в рамките на договорения срок да извършвате плащания по-големи от разполагаемата наличност по разплащателната сметка до определен лимит. Погасяването се извършва текущо с всичките средства, които постъпват по разплащателната сметка.
 • Револвиращ /възобновяем/ кредит
 • Автоматично се ползва отново при определени условия.
 • Кредитни линии
 • Средствата се усвояват след изпълнението на определени условия и чрез различни финансови инструменти.

7. СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК – за покупка на суровини, материали и други краткотрайни активи, за финансиране на текущи разходи

 • Овърдрафт – фирмени кредити за оборотни средства, като плащате над разполагаемите средства по разплащателната сметка, до определен лимит.
 • Револвираща кредитна линия – погасявате и усвоявате многократно, в рамките на срока и до определения лимит. Срок за погасяване до 12 месеца с възможност за подновяване до 60 месеца.

Когато търсите фирмени кредити за оборотни средства бъдете внимателни. Сравнявайте различни варианти, лихви, такси и крайни суми за погасяване. Безлихвени кредити за малкия бизнес е трудно да се намерят, но въпредки това има интересни предложения за бизнез заеми с ниски лихви или за финансиране на бизнес идея при изгодни условия.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *