Студентски Кредити Без Поръчители

Решили сте да станете студенти, приели са Ви във висше учебно заведение и ще Ви трябват пари за семестриални такси, за пътуване в чужбина, за текуща издръжка, за еднократни разходи, за наем на жилище. Ако нямате необходимите средства, а искате да инвестирате в образованието си, вариант е да изтеглите студентски кредит без поръчител и без обезпечение.

Много банки и финансови институции предлагат такива и то дори бърз студентски кредит без да чакате за одобрение при ниски лихви и изгодни условия. По-удобно за Вас е кредитът да има гратисен период, тъй като ще Ви бъде трудно да започнете веднага да го погасявате. Помислете дали не е по-добре да получите парите на траншове през определен период от време, защото и плащанията Ви са периодични.

Ако сте в друг град или населено място и още не сте създали социални контакти, ще Ви бъде непосилно да намерите поръчител, който трябва да отговаря на много изисквания по отношение на трудов договор, нетно възнаграждение, кредитна история, да не е поръчител по други заеми или той самия да няма активен кредит. Ще предложим на Вашето внимание оферти за кредити за студенти без поръчител, за да Ви улесним в търсенето на оптималния за Вас вариант.

Пощенска банка

 • Без обезпечение, без поръчители.
 • Целеви кредит съгласно Закона за кредитиране на студенти и докторанти, гарантиран с държавна финансова подкрепа.
 • Предназначение на кредита – заплащане на семестриалните такси за обучение по учебния план на съответната специалност, /превеждат се директно на висшето учебно заведение/ и издръжка на дете родено или осиновено по време на обучението.
 • Валута на кредита – лева.
 • Размер на кредита – при Кредит за заплащане на семестриални такси: броя по размер на дължимите семестриални такси за обучението съгласно учебния план, при Кредит за издръжка на дете: сбор от семестриалните издръжки за броя семестри. Семестриална издръжка е минималната брутна работна заплата към момента на усвояване на конкретния транш от средства умножена по броя месеци от семестъра.
 • Студентски кредит без поръчител с гратисен период по време на който студента /докторанта/ не дължи плащане по кредита. Това е времето от отпускане на кредита до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съответно една година от изтичане на определения срок на докторантурата.
 • Изисквания към кандидатите – да са студенти или докторанти от България или от държава членка на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, да не са навършили 35 години към датата на кандидатстване, да се обучават в редовна форма за степените бакалавър, професионален бакалавър, магистър или доктор във висше учебно заведение или научна организация в нашата страна, да нямат придобита вече същата образователна степен, да не са отстранявани, да не са прекъсвали обучението си /освен болест, майчинство или за обучение в друго висше учебно заведение/. При кредит за издръжка на дете да имат родителски права над дете родено или осиновено по време на обучението и другия родител да не е ползвал кредит със същата цел.
 • Необходими документи – документ за самоличност, искане за кредит, уверение от висшето учебно заведение за записване, за кредит за издръжка на дете – акт за раждане, решение за осиновяване и документ от висшето учебно заведение, че по това време родителя е бил студент /докторант/.
 • Без такси, няма комисиони по отпускане, движение и погасяване на парите по кредита.
 • Начин на погасяване – равни месечни погасителни вноски, след изтичане на гратисния период.

Банка ДСК

 • Бърз студентски кредит без поръчител и без допълнително обезпечение, гарантиран от държавата, предоставя се за заплащане на такси за обучение и /или за издръжка на студенти или докторанти /предоставя се само при раждане или осиновяване на дете по време на обучението/, в редовна форма на обучение за придобиване на степените бакалавър, магистър или доктор.
 • Може да се ползва за целия срок на обучение или на част от него.
 • Може да кандидатствате и за двата вида кредити.
 • Сумите по кредита за заплащане на таксите за обучение се превеждат по сметка на висшето учебно заведение, а кредита за издръжка по разплащателната сметка на студента /докторанта/ в началото на всеки семестър.
 • Има гратисен период при погасяване на лихва и главница.
 • Годишен фиксиран лихвен процент, има лихва само върху усвоената част от кредита, преференции при ползване на пакет ДСК Академи.
 • Без такси, няма комисиони, няма други разходи.
 • Погасяването е на равни месечни вноски.
 • Срок на издължаване до 10 години след гратисния период.
 • Изискванията за получаване на кредитите, техния размер, усвояване и необходимите документи са аналогични на тези в Пощенска банка.

Райфайзенбанк

 • Студентски кредит без поръчител и без обезпечение с лесно и бързо одобрение и то при ниски лихви.
 • Една от банките, която отпуска най-спешните и бързи кредити.
 • Средствата по студентския кредит се превеждат директно на висшето учебно заведение.
 • Студентите /докторантите/ могат да кандидатстват за няколко вида кредити.
 • На кого се отпуска кредита: на български граждани студенти и докторанти, граждани на друга държава членка на ЕС, или държава от Европейското икономическо пространство и Швейцария, които се обучават в редовна форма на обучение за степените бакалавър, магистър, доктор в държавно и частно висше учебно заведение или научна организация, които не са по-възрастни от 35 години при кандидатстване за кредита и които не са прекъсвали обучението си освен в предвидените в Закона случаи.
 • Валута – лева, максимален размер: сбор от дължимите такси за срока на обучение съгласно учебния план, срок за погасяване: 10 години след изтичане на гратисния период.
 • Гратисен период – времето от сключването на договора за кредит до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломната работа, за докторанти от датата на която изтича определения срок на докторантурата.
 • Необходими документи – документ за самоличност, искане за студентски кредит по образец на банката и уверение от висшето учебно заведение.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита.
 • Без такси, няма комисиони, няма такси за предсрочно погасяване.
 • Изплащане на кредита – на равни месечни вноски след изтичане на гратисния период.
 • https://www.rbb.bg/bg

Кредисимо

 • Бърз и спешни кредити онлайн за студенти за семестриална такса, за учебници и компютър, за наем, за битови сметки, за друго.
 • Попълвате кратка онлайн форма, изчаквате няколко минути, получавате решение дали сте одобрен и получавате парите веднага по удобен за Вас начин – банков път или на каса Изипей.
 • Изисква се да сте навършили 18 години, да имате валидна лична карта и доходи.
 • Размер на кредита до 2500 лв и срок за погасяване до 24 месеца.
 • Бърз студентски кредит без поръчител, без никакви такси, заявлението е безплатно и не Ви обвързва с кредит.
 • На територията на цялата страна, без почивен ден, и на официални празници.
 • http://credissimo.bg/