Кредит за Покупка на Земеделска Земя

Земеделска земя е тази, която е предназначена за земеделско производство и не се намира в границите на населени места и селищни образувания, не е включена в горски фонд и не е застроена със сгради – промишлени, стопански, почивни, здравни, нито е двор или склад към такива сгради.

Един от начините да закупите земеделска земя, ако нямате налични средства, е да изтеглите кредит за закупуване на земеделска земя. Ще Ви запознаем с предложения на утвърдени банки в нашата страна за кредити за земеделска земя.

1. Първа Инвестиционна Банка – Кредит за покупка на земеделска земя

 • Възможност за финансиране на 100% от инвестицията, ако се предложи допълнително обезпечение. До 80% от стойността на закупуваните земеделски земи, ако те са единственото обезпечение. Това е кредит без поръчител и ипотека, но може и да се търси поръчителство от собствениците, съдлъжници или друго.
 • Валута: лева или евро.
 • Срок за усвояване до 12 месеца.
 • Възможност за усвояване на части.
 • Срок на кредита до 15 години. Погасяване чрез равни вноски или индивидуален погасителен план.
 • Изгодни условия – кредити с малка лихва.
 • Такси и комисиони, съгласно Тарифата на банката.
 • Може да направите запитване по имейл и да се свържете с кредитните специалисти за персонална оферта и оптимално решение.

2. УниКредит Булбанк – Кредит за закупуване на земеделска земя

 • Бързо и сигурно може да договорите и осъществите покупка на обособени парцели земеделска земя от един или няколко собственици.
 • Ако се чудите коя банка отпуска най-лесно кредити, УниКредит е една от тях.
 • Осигурявате сигурна и стабилна база за развитие на бизнеса си.
 • Получавате кредитно уверение за размера на одобрения лимит.
 • Обезпечение: залог върху закупената земеделска земя, или друго, приемливо за банката.
 • Замествате променливите разходи за рента с договорен лихвен процент.
 • Ползвате гратисен период до 12 месеца.
 • Избирате срок за изплащане на кредита за покупка на земеделска земя до 15 години.
 • Издължавате кредита съгласно индивидуален погасителен план, съобразен с финансовите възможности.

3. Райфайзенбанк – Агрокредит за земеделска земя

 • Специализиран кредит за покупка на земеделска земя, който позволява да заместите постоянен разход за рента с вноски по банков кредит за собствена земя. Ако се занимавате със земеделие или животновъдство и искате да разширите своето стопанство, може да купите земеделска земя от 1 до 5 категория.
 • Валута лева или евро, размер до 500 000 лева /250 000 евро/.
 • Висок процент на финансиране, базиран на пазарната оценка на закупуваната земеделска земя.
 • Необходимо е да имате бизнес история от минимум 12 месеца.
 • Обезпечение: самата закупувана земеделска земя, без нужда от допълнително обезпечение.
 • Отстъпки и преференции при ползване на допълнителни продукти и застраховки.
 • Индивидуална лихва, зависи от размер, валута, срок и обезпечение на кредита.
 • Такси и комисиони: съгласно Тарифата на банката.
 • Кандидатстване: в банков офис, за да договорите конкурентна оферта при индивидуално обслужване.
 • Отговор до 5 работни дни.
 • Възможност за договаряне на гратисен период до 6 месеца.
 • Възможност за договаряне на индивидуален погасителен план, съобразно приходите от дейността или погасяване на равни вноски по главница и съответната за периода лихва върху остатъка по главницата.
 • Срок за погасяване до 10 години.

4. ДСК – Кредитен лимит за покупка на земеделска земя

 • Кредитополучатели: регистрирани по българското законодателство търговски дружества, еднолични търговци или физически лица, осъществяващи стопанска дейност.
 • Предназначение: кредит за закупуване на земеделска земя, финансиране на инвестиция в покупка на земеделска земя – всички категории.
 • Валута: лева или евро, размер до 2 000 000 лева /равностойност в евро/.
 • Размерът на кредита не може да надвишава 90% от покупната стойност на земята, съгласно нотариалния акт.
 • Обезпечение: ипотека на земеделска земя обект на финансиране от 1 до 5 категория. Ако е под 5 категория се обезпечава с друг недвижим имот. Възможност за гаранция по гаранционна схема.
 • Срок за погасяване: до 15 години, ако кредита се обезпечава със земеделска земя и не се прилага гратисен период. Във всички останали случай до 10 години.

5. Ти Би Ай Банка – Инвестиционни кредити за закупуване на земеделска земя

 • Кредит за закупуване на земеделска земя с размер – до 70% от цената на придобиване на земеделската земя.
 • Обезпечение: земеделската земя, обект на финансиране.
 • Срок за погасяване – до 5 години.
 • Погасителен план: изцяло съобразен със спецификата на конкретния бизнес.

Земеделската земя не трябва да е заета от открити мини и кариери, от енергийни, напоителни, транспортни или други съоръжения за общо ползване, или прилежащи към тях части.

Земеделската земя може да е собственост на българските: държава, юридически лица, граждани и общини. Земеделската земя се разделя в категории, които са десет на брой.

В коя категория попада земеделската земя зависи от няколко фактора: нивото на плодородност, продуктивността на почвата, природните качества на земята, климата и възможността за производство върху нея.

Най-добрата и качествена земя е категория 1 и 2, този факт рефлектира върху цената й, за тези категории, тя е най-висока и постепенно намалява.

На различните категории земеделска земя се произвеждат различни култури, използването й е специфично и индивидуално. Инвестицията в земеделска земя е сполучлива и доходна поради ред причини, тенденция е да се покачва и цената й.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *